جمعه ۶ آذر ۱۳۹۴ تهران ۰۴:۲۸ - ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵

بایگانی

فرکانس های جدید رادیو فردا

MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۸۶۰  ۶۱۱۵  ۷۱۴۵  زمان به وقت تهران: ۳:۰۰-۴:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۸۶۰  ۶۱۱۵  ۹۵۲۰  زمان به وقت تهران: ۴:۳۰-۵:۰۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۶۱۱۵  ۹۵۲۰ ۱۵۶۹۰ زمان به وقت تهران: ۵:۰۰-۵:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۹۲۵  ۹۵۲۰ ۱۵۶۹۰  زمان به وقت تهران: ۵:۳۰-۶:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۹۴۳۰  ۹۵۸۵ ۱۵۶۹۰  زمان به وقت تهران: ۶:۳۰-۷:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۹۵۸۵ ۱۲۰۱۵ ۱۵۶۹۰ زمان به وقت تهران: ۷:۳۰-۸:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۹۵۸۵ ۱۵۶۹۰ ۱۷۶۷۵ زمان به وقت تهران: ۸:۳۰-۱۱:۰۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۸۶۰ ۱۵۶۹۰ ۲۱۷۱۵ زمان به وقت تهران: ۱۱:۰۰-۱۵:۰۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۵۸۶۰ ۱۳۶۸۰ ۱۵۶۹۰ زمان به وقت تهران: ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۱۱۷۵۰ ۱۳۶۸۰ ۱۵۴۱۰ زمان به وقت تهران: ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۱۱۷۵۰ ۱۱۸۴۰ ۱۳۶۸۰ زمان به وقت تهران: ۱۸:۰۰-۱۸:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۵۲۰  ۷۵۸۰ ۱۱۸۴۰ زمان به وقت تهران: ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۵۲۰  ۷۵۸۰  ۹۷۸۵  زمان به وقت تهران: ۱۹:۳۰-۲۰:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۵۲۰  ۷۵۸۰  ۹۵۹۵  زمان به وقت تهران: ۲۰:۳۰-۲۱:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۵۸۰  ۹۳۳۵  ۹۵۷۰  زمان به وقت تهران: ۲۱:۳۰-۲۲:۳۰
 
MW: ۱۵۷۵ SW: ۷۴۸۵  ۷۵۸۰  ۹۳۳۵  زمان به وقت تهران: ۲۲:۳۰-۲۴:۰۰
 
MW: ۱۵۷۵  زمان به وقت تهران: ۲۴:۰۰-۲:۳۰ 

به ما بپیوندید