یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ تهران ۱۰:۳۲ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴

انتخاب کنید و بشنوید

با کلیک کردن روی کلمه «بشنوید» پنجره‌ای باز می‌شود. برنامه‌ای که می‌خواهید با کمک آن بشنوید را انتخاب کنید.

لطفا کشور و شهر محل اقامت خود را انتخاب کنید

Radio FARDA

نوع موج: Radio
باند: MW
فرکانس: ۱۵۷۵/۰۰ KHz
زمان پخش:
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ هر روز  

موج متوسط (MW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
هر روز ۱۵۷۵ ۰۳:۳۰ - ۰۵:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۵:۳۰ - ۰۶:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۰۶:۳۰ - ۱۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۳
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۴ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۵۷۵ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
جمعه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۲
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۲ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۳
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۴ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۰۳:۳۰

موج کوتاه (SW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
هر روز ۵۸۶۰ ۰۳:۳۰ - ۰۵:۰۰
هر روز ۷۵۸۵ ۰۳:۳۰ - ۰۵:۰۰
هر روز ۵۹۴۰ ۰۴:۰۰ - ۰۵:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵
شنبه ۵۸۶۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۹۴۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵
شنبه ۵۹۴۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵
شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۰ ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۹۴۰ ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰
هر روز ۵۸۶۰ ۰۵:۳۰ - ۰۶:۲۹
هر روز ۵۹۴۰ ۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۵:۳۰ - ۰۶:۲۹
هر روز ۹۷۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۲۹
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۲۹
هر روز ۵۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۹۷۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۹:۳۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۱۱:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۶:۳۰ - ۱۱:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۰۷:۳۰ - ۱۱:۰۰
هر روز ۱۷۸۴۰ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰
هر روز ۷۲۲۰ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۳
پنجشنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۳
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۳
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۳
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۰۴ - ۱۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۴ - ۱۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۰۴ - ۱۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۴ - ۱۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۰۴ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
پنجشنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
هر روز ۱۷۸۴۰ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰
شنبه ۷۴۳۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۸۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۴۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
شنبه ۷۴۳۵ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۸۰ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۴۰ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۷۸۴۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۷۴۳۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۸۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۴۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۸۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۴۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۷۸۴۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۴۵
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۱۵۴۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
جمعه ۱۱۵۴۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
جمعه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
چهارشنبه ۵۸۶۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
چهارشنبه ۱۱۵۴۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۵۸۶۰ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۱۵۴۰ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۲
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۲
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۳۲
چهارشنبه ۵۸۶۰ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
چهارشنبه ۱۱۵۴۰ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۱۹:۳۲ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۱۹:۳۲ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۲ - ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۳
پنجشنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
چهارشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۳
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۰۴ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۰۴ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۴ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
پنجشنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
هر روز ۵۸۶۰ ۲۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۷۵۸۵ ۲۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۱۱۵۴۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰

Select the satellite


ASIASAT 7

Orbital Location: 105.0 Degrees East
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:1/2
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560


روزهای پخش زمان پخش Channel Name Commercial[Nokia] Scientific Atlanta
Audio Pid Audio Output Virtual Channel Audio Output
هر روز ۰۳:۳۰ - ۰۵:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۵:۳۰ - ۰۶:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۶:۳۰ - ۱۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۳ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۰۴ - ۱۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
جمعه ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۹:۰۰ - ۱۹:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۹:۱۵ - ۱۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۳ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۴ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۱:۰۰ - ۰۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT

به ما بپیوندید