دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ تهران ۰۹:۳۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵

انتخاب کنید و بشنوید

با کلیک کردن روی کلمه «بشنوید» پنجره‌ای باز می‌شود. برنامه‌ای که می‌خواهید با کمک آن بشنوید را انتخاب کنید.

لطفا کشور و شهر محل اقامت خود را انتخاب کنید

Radio FARDA

نوع موج: Radio
باند: MW
فرکانس: ۱۵۷۵/۰۰ KHz
زمان پخش:
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ هر روز  

موج متوسط (MW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
جمعه ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۳
شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۶:۰۳ - ۰۷:۵۹
هر روز ۱۵۷۵ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴
هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۵۷۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
شنبه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
جمعه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
هر روز ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۵۸ - ۲۱:۵۹
هر روز ۱۵۷۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰
دوشنبه ۱۵۷۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۲۳:۰۰ - ۰۰:۳۰

موج کوتاه (SW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
جمعه ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۳
شنبه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
هر روز ۷۵۸۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۰۳
شنبه ۷۵۸۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۶:۰۳ - ۰۷:۳۰
هر روز ۷۵۸۵ ۰۶:۰۳ - ۰۷:۵۹
هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۷:۳۰ - ۰۷:۵۹
هر روز ۷۵۸۵ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۷۵۸۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
هر روز ۷۵۸۵ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۷۵۸۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴
هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
هر روز ۷۵۸۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۷۵۸۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۷۵۸۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
هر روز ۷۵۸۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
هر روز ۹۹۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
شنبه ۹۹۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
هر روز ۹۹۹۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۹۹۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۹۹۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
هر روز ۹۹۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۹۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
شنبه ۹۹۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۷۱۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۹۹۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۷۱۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
هر روز ۹۹۹۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۳۷۶۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
چهارشنبه ۹۹۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۶۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
چهارشنبه ۱۳۷۶۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۶۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
هر روز ۹۹۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۳۷۶۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
پنجشنبه ۱۳۶۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۶۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۳۷۶۵ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۶۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
جمعه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
چهارشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
هر روز ۵۸۶۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
هر روز ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
چهارشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۵۸ - ۲۱:۵۹
هر روز ۵۸۶۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰
دوشنبه ۵۸۶۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹
هر روز ۵۸۶۵ ۲۳:۰۰ - ۰۰:۳۰

Select the satellite


ASIASAT 7

Orbital Location: 105.0 Degrees East
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:1/2
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560


روزهای پخش زمان پخش Channel Name Commercial[Nokia] Scientific Atlanta
Audio Pid Audio Output Virtual Channel Audio Output
هر روز ۰۳:۳۰ - ۰۷:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۵ - ۱۲:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۳۲ - ۲۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۲:۰۰ - ۰۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
جمعه ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT

به ما بپیوندید