سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۲۶ - ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶

  انتخاب کنید و بشنوید

  با کلیک کردن روی کلمه «بشنوید» پنجره‌ای باز می‌شود. برنامه‌ای که می‌خواهید با کمک آن بشنوید را انتخاب کنید.

  لطفا کشور و شهر محل اقامت خود را انتخاب کنید

  Radio FARDA

  نوع موج: Radio
  باند: MW
  فرکانس: ۱۵۷۵/۰۰ KHz
  زمان پخش:
  ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ هر روز  

  موج متوسط (MW)

  روز پخش فرکانس زمان پخش
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۴۵
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۳:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۴
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  شنبه ۱۵۷۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
  شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
  شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
  چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
  چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۲
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۳۲ - ۱۸:۰۰
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۲
  جمعه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۹:۳۲ - ۲۰:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۴
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۵ - ۲۰:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
  هر روز ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۲
  هر روز ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۲ - ۲۲:۰۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۲۳:۱۵ - ۲۳:۵۹

  موج کوتاه (SW)

  روز پخش فرکانس زمان پخش
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۴۵
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۳:۳۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
  شنبه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۲۹
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۲۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۲۹
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
  پنجشنبه ۵۸۶۵ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
  پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۴
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۱۹۲۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  شنبه ۱۱۹۲۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  هر روز ۱۱۹۲۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۱۹۲۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  پنجشنبه ۱۱۹۲۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۹۲۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
  پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  پنجشنبه ۱۱۹۲۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
  پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
  پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
  هر روز ۱۱۹۲۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  پنجشنبه ۱۱۹۲۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۹۲۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  هر روز ۱۱۹۲۵ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
  شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
  شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۸۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
  شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
  شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۸۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
  شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
  هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
  هر روز ۷۴۳۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
  چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
  چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
  چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
  چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
  هر روز ۷۴۳۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
  هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
  چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
  پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
  چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
  چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
  چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
  پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۲
  پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۲ - ۱۸:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۲ - ۱۸:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۳۲ - ۱۸:۰۰
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
  پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۳۲
  هر روز ۵۸۶۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
  هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۲
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
  جمعه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  هر روز ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
  جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۲ - ۲۰:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۴
  چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۴
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۵ - ۲۰:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۵ - ۲۰:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
  چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۲
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۲ - ۲۲:۰۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۳۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۲۳:۱۵ - ۲۳:۵۹

  Select the satellite


  ASIASAT 7

  Orbital Location: 105.0 Degrees East
  POLARIZATION: Horizontal
  FREQ: 4040 MHz
  L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
  FEC:1/2
  SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
  Network Identification (ID): 1
  Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
  Video + PCR PID 7160
  Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
  Video + PCR PID 7260
  Channels ASD-33 - 40
  Video + PCR PID 7560


  روزهای پخش زمان پخش Channel Name Commercial[Nokia] Scientific Atlanta
  Audio Pid Audio Output Virtual Channel Audio Output
  هر روز ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  شنبه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۸:۰۵ - ۰۸:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  شنبه ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۳۲ - ۱۸:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه, پنجشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۵ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه, پنجشنبه ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه, پنجشنبه ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۲۱:۰۰ - ۲۳:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۰:۰۰ - ۰۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT

  به ما بپیوندید