دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ تهران ۰۳:۰۷ - ۸ فوریه ۲۰۱۶

  انتخاب کنید و بشنوید

  با کلیک کردن روی کلمه «بشنوید» پنجره‌ای باز می‌شود. برنامه‌ای که می‌خواهید با کمک آن بشنوید را انتخاب کنید.

  لطفا کشور و شهر محل اقامت خود را انتخاب کنید

  Radio FARDA

  نوع موج: Radio
  باند: MW
  فرکانس: ۱۵۷۵/۰۰ KHz
  زمان پخش:
  ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ هر روز  

  موج متوسط (MW)

  روز پخش فرکانس زمان پخش
  جمعه ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۳
  شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۶:۰۳ - ۰۷:۵۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
  شنبه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
  شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
  شنبه ۱۵۷۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
  چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
  جمعه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
  چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
  هر روز ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
  چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
  چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
  پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۵۸ - ۲۱:۵۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰
  دوشنبه ۱۵۷۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹
  هر روز ۱۵۷۵ ۲۳:۰۰ - ۰۰:۳۰

  موج کوتاه (SW)

  روز پخش فرکانس زمان پخش
  جمعه ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۳
  شنبه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  هر روز ۷۵۸۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۰۳
  شنبه ۷۵۸۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۰۶:۰۳ - ۰۷:۳۰
  هر روز ۷۵۸۵ ۰۶:۰۳ - ۰۷:۵۹
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۷:۳۰ - ۰۷:۵۹
  هر روز ۷۵۸۵ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
  پنجشنبه ۷۵۸۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  هر روز ۷۵۸۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
  پنجشنبه ۷۵۸۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
  پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
  هر روز ۷۵۸۵ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
  هر روز ۷۵۸۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
  هر روز ۷۵۸۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
  هر روز ۷۵۸۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
  هر روز ۷۵۸۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
  هر روز ۷۵۸۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
  پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
  پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
  پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
  پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
  پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
  پنجشنبه ۱۳۷۱۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
  هر روز ۹۹۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
  شنبه ۹۹۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
  شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
  شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
  شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
  هر روز ۹۹۹۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
  هر روز ۹۹۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵
  شنبه ۹۹۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
  شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
  شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
  شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
  هر روز ۹۹۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
  هر روز ۱۳۷۱۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۹۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
  شنبه ۹۹۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
  شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۷۱۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
  شنبه ۱۳۷۱۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
  شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۹۹۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۷۱۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
  هر روز ۹۹۹۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
  هر روز ۱۳۷۶۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
  چهارشنبه ۹۹۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
  چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۶۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
  چهارشنبه ۱۳۷۶۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
  چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۶۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
  هر روز ۹۹۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
  هر روز ۱۳۷۶۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
  هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
  پنجشنبه ۱۳۶۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۶۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
  پنجشنبه ۱۳۷۶۵ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۷۶۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲
  پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
  پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰
  هر روز ۵۸۶۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
  جمعه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
  چهارشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
  چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
  چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
  چهارشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
  هر روز ۵۸۶۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
  چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
  هر روز ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
  چهارشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
  چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
  چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
  چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
  پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۵۸ - ۲۱:۵۹
  هر روز ۵۸۶۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰
  دوشنبه ۵۸۶۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹
  هر روز ۵۸۶۵ ۲۳:۰۰ - ۰۰:۳۰

  Select the satellite


  ASIASAT 7

  Orbital Location: 105.0 Degrees East
  POLARIZATION: Horizontal
  FREQ: 4040 MHz
  L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
  FEC:1/2
  SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
  Network Identification (ID): 1
  Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
  Video + PCR PID 7160
  Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
  Video + PCR PID 7260
  Channels ASD-33 - 40
  Video + PCR PID 7560


  روزهای پخش زمان پخش Channel Name Commercial[Nokia] Scientific Atlanta
  Audio Pid Audio Output Virtual Channel Audio Output
  هر روز ۰۳:۳۰ - ۰۷:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۵ - ۱۲:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۳۲ - ۲۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۲۲:۰۰ - ۰۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  جمعه ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
  هر روز ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT

  به ما بپیوندید