جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ تهران ۱۱:۵۷ - ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴

انتخاب کنید و بشنوید

با کلیک کردن روی کلمه «بشنوید» پنجره‌ای باز می‌شود. برنامه‌ای که می‌خواهید با کمک آن بشنوید را انتخاب کنید.

لطفا کشور و شهر محل اقامت خود را انتخاب کنید

Radio FARDA

نوع موج: Radio
باند: MW
فرکانس: ۱۵۷۵/۰۰ KHz
زمان پخش:
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ هر روز  

موج متوسط (MW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
هر روز ۱۵۷۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
شنبه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۲۲:۰۰ - ۰۳:۳۰

موج کوتاه (SW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
هر روز ۵۸۶۰ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
هر روز ۷۵۸۵ ۰۳:۳۰ - ۰۵:۰۰
هر روز ۵۹۴۰ ۰۴:۰۰ - ۰۶:۰۰
هر روز ۷۲۸۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰
شنبه ۵۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۲۸۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۱۵
شنبه ۷۲۸۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۷۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۱۵
شنبه ۹۷۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۱۵۶۸۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۸۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۲۸۰ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۷۶۰ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
جمعه ۵۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۷۲۸۰ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
جمعه ۷۲۸۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۹۷۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
جمعه ۹۷۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
جمعه ۱۵۶۸۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
هر روز ۵۸۶۰ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۲۹
هر روز ۷۲۸۰ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۲۹
هر روز ۹۷۶۰ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۲۹
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۲۹
هر روز ۱۵۶۸۰ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۲۹
هر روز ۵۸۶۰ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۹۷۶۰ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۹۷۶۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۸۶۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۷۶۰ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
هر روز ۷۲۲۰ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰
هر روز ۱۷۸۴۰ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰
پنجشنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۷۲۲۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۳۸۴۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۷۸۴۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
شنبه ۷۴۳۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۸۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۴۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۷۸۴۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۷۴۳۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۸۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۴۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۷۸۴۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۸۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۴۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۷۸۴۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
هر روز ۱۱۵۴۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۵۶۸۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
هر روز ۵۸۶۰ ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
هر روز ۹۳۹۰ ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
هر روز ۱۱۵۴۰ ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
پنجشنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۳۹۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
چهارشنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
چهارشنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۲۹
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۹۳۹۰ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۵۸۶۰ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۱۵۴۰ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۰ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۱۵۴۰ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۰ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
پنجشنبه ۵۸۶۰ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
هر روز ۵۸۶۰ ۲۲:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۷۵۸۵ ۲۲:۰۰ - ۰۳:۳۰

Select the satellite


ASIASAT 7

Orbital Location: 105.0 Degrees East
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:1/2
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560


روزهای پخش زمان پخش Channel Name Commercial[Nokia] Scientific Atlanta
Audio Pid Audio Output Virtual Channel Audio Output
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳ ASD-26 ۷۳۲۰ RIGHT ۴۰۱ ۱ , RIGHT
هر روز ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
جمعه ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۷:۰۰ - ۰۷:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۰۰ - ۱۱:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۳۲ - ۱۲:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۱۵ - ۱۸:۴۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۲۰:۳۰ - ۲۱:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۳ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۲:۰۰ - ۰۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT

به ما بپیوندید