جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴ تهران ۱۳:۵۸ - ۹ اکتبر ۲۰۱۵

انتخاب کنید و بشنوید

با کلیک کردن روی کلمه «بشنوید» پنجره‌ای باز می‌شود. برنامه‌ای که می‌خواهید با کمک آن بشنوید را انتخاب کنید.

لطفا کشور و شهر محل اقامت خود را انتخاب کنید

Radio FARDA

نوع موج: Radio
باند: MW
فرکانس: ۱۵۷۵/۰۰ KHz
زمان پخش:
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ هر روز  

موج متوسط (MW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
هر روز ۱۵۷۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۴۵
هر روز ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۵۹
هر روز ۱۵۷۵ ۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۱۵۷۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
شنبه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۰۴
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۰۵ - ۱۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۴۵
جمعه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۲
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۲ - ۲۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۲ - ۲۲:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۳۲

موج کوتاه (SW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
هر روز ۵۸۶۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۴۵
هر روز ۹۸۱۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۵:۰۰ - ۰۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۵۹
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۵۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۶:۳۰ - ۰۷:۵۹
هر روز ۵۸۶۵ ۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۷۸۸۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۱۷۸۸۰ ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹
هر روز ۵۸۶۵ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۷۴۳۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
هر روز ۷۴۳۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹
هر روز ۷۴۳۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹
هر روز ۷۴۳۵ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
شنبه ۷۴۳۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۷۸۶۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴
شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۱۷۸۶۰ ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹
هر روز ۷۴۳۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۷۸۶۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۷۴۳۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۶۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۶۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۷۸۶۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
چهارشنبه ۱۵۶۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۷۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۰۴
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۰۴
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۰۵ - ۱۹:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۵ - ۱۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۹:۰۵ - ۱۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۴۵
جمعه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۴۵
جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۲
چهارشنبه, پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
چهارشنبه, پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۹۸۱۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
چهارشنبه, پنجشنبه ۹۸۱۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۲ - ۲۲:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۳۲
هر روز ۹۸۱۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۱۵
هر روز ۹۸۱۵ ۲۳:۳۰ - ۲۳:۳۲

Select the satellite


ASIASAT 7

Orbital Location: 105.0 Degrees East
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:1/2
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560


روزهای پخش زمان پخش Channel Name Commercial[Nokia] Scientific Atlanta
Audio Pid Audio Output Virtual Channel Audio Output
هر روز ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۶:۳۰ - ۰۷:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۰۵ - ۰۹:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۰۵ - ۱۱:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۰۵ - ۱۲:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۵ - ۱۲:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۰۵ - ۱۳:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۰۵ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۸:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۹:۳۰ - ۱۹:۴۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه, پنجشنبه ۲۱:۳۲ - ۲۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۲:۰۰ - ۲۳:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۳:۳۰ - ۲۳:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۰:۰۰ - ۰۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT

به ما بپیوندید