شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ تهران ۱۹:۰۴ - ۲۹ اوت ۲۰۱۵

انتخاب کنید و بشنوید

با کلیک کردن روی کلمه «بشنوید» پنجره‌ای باز می‌شود. برنامه‌ای که می‌خواهید با کمک آن بشنوید را انتخاب کنید.

لطفا کشور و شهر محل اقامت خود را انتخاب کنید

Radio FARDA

نوع موج: Radio
باند: MW
فرکانس: ۱۵۷۵/۰۰ KHz
زمان پخش:
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ هر روز  

موج متوسط (MW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
هر روز ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۳:۳۰ - ۰۵:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
هر روز ۱۵۷۵ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴
پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۱۵۷۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
هر روز ۱۵۷۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۱۵ - ۱۴:۰۰
شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
هر روز ۱۵۷۵ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۵ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
هر روز ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۲۳:۱۵ - ۰۰:۴۵

موج کوتاه (SW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
هر روز ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۴۵
هر روز ۵۸۶۵ ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۳:۳۰ - ۰۵:۰۰
شنبه ۵۸۶۵ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
شنبه ۵۸۶۵ ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
جمعه ۵۸۶۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
هر روز ۵۸۶۵ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۱۵
پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰
پنجشنبه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۱۵
پنجشنبه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۸:۱۵ - ۰۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۱۵ - ۰۸:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۳۰ - ۰۸:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
هر روز ۱۷۸۸۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰
هر روز ۱۳۸۶۰ ۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰
شنبه ۷۴۳۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴
شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۸۰ ۱۰:۰۵ - ۱۰:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۵۹
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴
هر روز ۷۴۳۵ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۱۵
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۱۵
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۱۵
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۲:۰۵ - ۱۲:۱۵
شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
هر روز ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
هر روز ۱۷۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
شنبه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
شنبه ۱۳۸۶۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۷۴۳۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۷۸۶۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۳:۱۵ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۱۵ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۷۸۶۰ ۱۳:۱۵ - ۱۴:۰۰
شنبه ۷۴۳۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۷۴۳۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۶۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۷۴۳۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۷۸۶۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۸۶۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۷۸۶۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۷۵ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰
هر روز ۷۴۳۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴
پنجشنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۴۳۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۷:۴۵ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۴۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۴۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۷۸۸۰ ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵
هر روز ۵۸۶۵ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰
هر روز ۱۷۸۸۰ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۳۲
چهارشنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۳۲
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۱۹:۳۲ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۲ - ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۴
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۰۵ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۵ - ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
چهارشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
هر روز ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
هر روز ۹۸۱۵ ۲۱:۳۰ - ۰۰:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۲۳:۱۵ - ۰۱:۰۰

Select the satellite


ASIASAT 7

Orbital Location: 105.0 Degrees East
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:1/2
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560


روزهای پخش زمان پخش Channel Name Commercial[Nokia] Scientific Atlanta
Audio Pid Audio Output Virtual Channel Audio Output
هر روز ۰۳:۳۰ - ۰۵:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۵:۰۰ - ۰۵:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۵:۱۵ - ۰۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
جمعه ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۰۸:۰۵ - ۰۸:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه, شنبه ۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۰۸:۱۵ - ۰۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۰۸:۳۰ - ۰۸:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۰:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۰:۰۵ - ۱۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۰۵ - ۱۱:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۲:۰۵ - ۱۲:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۲:۳۰ - ۱۲:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۶:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۷:۰۵ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۱۵ - ۱۷:۴۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۷:۳۰ - ۱۷:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۴۵ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۸:۴۵ - ۱۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۰۴ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۵ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۱:۰۰ - ۰۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT

به ما بپیوندید