پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ تهران ۲۲:۱۰ - ۵ مارس ۲۰۱۵

انتخاب کنید و بشنوید

با کلیک کردن روی کلمه «بشنوید» پنجره‌ای باز می‌شود. برنامه‌ای که می‌خواهید با کمک آن بشنوید را انتخاب کنید.

لطفا کشور و شهر محل اقامت خود را انتخاب کنید

Radio FARDA

نوع موج: Radio
باند: MW
فرکانس: ۱۵۷۵/۰۰ KHz
زمان پخش:
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ هر روز  

موج متوسط (MW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
جمعه ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
هر روز ۱۵۷۵ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
شنبه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
شنبه ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
شنبه ۱۵۷۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۷۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱۵۷۵ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
هر روز ۱۵۷۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۴۵
جمعه ۱۵۷۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۵۷۵ ۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
پنجشنبه ۱۵۷۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
هر روز ۱۵۷۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵
دوشنبه ۱۵۷۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۷۵ ۲۳:۱۵ - ۲۳:۳۰
هر روز ۱۵۷۵ ۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

موج کوتاه (SW)

روز پخش فرکانس زمان پخش
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۴۵
جمعه ۵۸۶۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۷۵۲۰ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۴۵
جمعه ۷۵۲۰ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
جمعه ۷۵۸۵ ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۷۵۸۵ ۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۵۸۶۵ ۰۰:۴۵ - ۰۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۷۵۲۰ ۰۰:۴۵ - ۰۱:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۷۵۲۰ ۰۱:۰۰ - ۰۲:۰۰
هر روز ۷۵۸۵ ۰۱:۰۰ - ۰۲:۳۰
هر روز ۵۸۵۰ ۰۲:۰۰ - ۰۳:۳۰
هر روز ۵۸۵۰ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰
هر روز ۹۴۳۰ ۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۵۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۱۵
شنبه ۵۸۵۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۱۵
شنبه ۵۸۶۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۴۳۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۱۵
شنبه ۹۴۳۰ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۳۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۱۵
شنبه ۱۳۸۳۵ ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۵۰ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۵۸۶۵ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۴۳۰ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۳۵ ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰
هر روز ۵۸۵۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
هر روز ۵۸۶۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
هر روز ۹۴۳۰ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
هر روز ۱۳۸۳۵ ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹
هر روز ۵۸۵۰ ۰۷:۰۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۵۸۶۵ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
هر روز ۹۴۳۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۳۰
هر روز ۱۳۸۳۵ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰
هر روز ۱۳۸۰۰ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
پنجشنبه ۵۸۵۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۵۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۱۳۸۰۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۰۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۴
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵
پنجشنبه ۵۸۵۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۰۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۰۴ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۵۰ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۰۰ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰
هر روز ۵۸۵۰ ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۳۸۰۰ ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
هر روز ۱۷۵۳۰ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
پنجشنبه ۱۳۸۰۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
پنجشنبه ۱۷۵۳۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۵۳۰ ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۵۳۰ ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
پنجشنبه ۱۳۸۰۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
پنجشنبه ۱۷۵۳۰ ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۷۵۳۰ ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹
پنجشنبه ۹۹۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۳۸۰۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۷۵۳۰ ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰
شنبه ۹۹۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۹۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۰۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۵۳۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵
شنبه ۱۷۵۳۰ ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۵۳۰ ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰
هر روز ۹۹۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۳۸۰۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
هر روز ۱۷۵۳۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
شنبه ۹۹۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۹۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۰۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۷۵۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۷۵۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
شنبه ۹۹۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
شنبه ۱۷۵۳۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰
هر روز ۹۹۹۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۳۸۰۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
هر روز ۱۷۵۳۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
شنبه ۹۹۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۹۹۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳۸۰۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۱۶۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
شنبه ۱۵۱۶۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
شنبه ۹۹۹۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵۱۶۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰
هر روز ۹۹۹۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۳۸۰۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۱۶۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۹۹۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۹۹۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۳۸۰۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۵۱۶۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۱۶۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
هر روز ۹۹۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۳۸۰۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
هر روز ۱۵۶۹۰ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۶۱۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵
پنجشنبه ۱۳۶۱۵ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۳۸۰۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۸۰۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۶۱۵ ۱۸:۱۵ - ۱۸:۴۵
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
پنجشنبه ۱۳۶۱۵ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
پنجشنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۵۶۹۰ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۶۱۵ ۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰
هر روز ۹۳۹۰ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
هر روز ۱۲۰۰۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
هر روز ۱۳۶۱۵ ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
جمعه ۷۵۸۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۷۵۸۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۹۳۹۰ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۴۵
جمعه ۹۳۹۰ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
جمعه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۳۶۱۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۴۵
جمعه ۱۳۶۱۵ ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۹۳۹۰ ۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۳۶۱۵ ۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۹۳۹۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۹۳۹۰ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۳۶۱۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۳۶۱۵ ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۵۹
چهارشنبه ۹۳۹۰ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۵۹
چهارشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۵۹
چهارشنبه ۱۳۶۱۵ ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۹۳۹۰ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۹۳۹۰ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۹۳۹۰ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۲۰۰۵ ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۲۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۷۵۲۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
چهارشنبه ۷۵۲۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
چهارشنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۹۳۹۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳
پنجشنبه ۹۳۹۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵
چهارشنبه ۹۳۹۰ ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۲۰ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۹۳۹۰ ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۲
پنجشنبه ۷۵۲۰ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۲
پنجشنبه ۹۳۹۰ ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۲۰ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
پنجشنبه ۷۵۲۰ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۹۴۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
پنجشنبه ۹۴۶۵ ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹
پنجشنبه ۵۸۶۵ ۲۱:۳۲ - ۲۱:۵۹
پنجشنبه ۷۵۸۵ ۲۱:۳۲ - ۲۱:۵۹
هر روز ۵۸۶۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰
هر روز ۷۵۲۰ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰
هر روز ۷۵۸۵ ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰
هر روز ۹۴۶۵ ۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵
دوشنبه ۵۸۶۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۲۰ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵
دوشنبه ۷۵۲۰ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵
دوشنبه ۷۵۸۵ ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۵۸۶۵ ۲۳:۱۵ - ۲۳:۳۰
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۲۰ ۲۳:۱۵ - ۲۳:۳۰
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۷۵۸۵ ۲۳:۱۵ - ۲۳:۳۰
هر روز ۵۸۶۵ ۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰
هر روز ۷۵۲۰ ۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰
هر روز ۷۵۸۵ ۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰

Select the satellite


ASIASAT 7

Orbital Location: 105.0 Degrees East
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:1/2
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560


روزهای پخش زمان پخش Channel Name Commercial[Nokia] Scientific Atlanta
Audio Pid Audio Output Virtual Channel Audio Output
هر روز ۰۳:۳۰ - ۰۶:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۰۶:۱۵ - ۰۶:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۶:۳۰ - ۰۶:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۷:۰۰ - ۰۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۳ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۲:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۰۴ - ۱۲:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۱۵ - ۱۲:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۲:۳۰ - ۱۲:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۲:۳۲ - ۱۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳:۰۰ - ۱۳:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۹:۳۰ - ۱۹:۴۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۹:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۲۰:۳۰ - ۲۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۰:۳۲ - ۲۱:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۳ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
چهارشنبه ۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۰۴ - ۲۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۱:۱۵ - ۲۱:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
پنجشنبه ۲۱:۳۰ - ۲۱:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
دوشنبه ۲۳:۰۰ - ۲۳:۲۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه ۲۳:۱۵ - ۲۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۲۳:۳۰ - ۰۰:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۰۰:۳۰ - ۰۰:۴۵ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
جمعه ۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه ۰۰:۴۵ - ۰۱:۰۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT
هر روز ۰۱:۰۰ - ۰۳:۳۰ ASD-27 ۷۳۲۲ LEFT ۴۰۳ ۱ , LEFT

به ما بپیوندید