لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۰۱

آمار اشتغال: گذار از جهنم بيكاري به بهشت اشتغال با طرح هاي برزخي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): بر پاية آخرين گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در فاصلة ارديبهشت ماه تا بهمن ماه ساال گذشتة خورشيدي از 13.86 در صد به 14.72 در صد افزايش يافته است. اين گزارش، كه در چارچوب «طرح آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري خانوار» در بهمن ماه 1380 تهيه شده، مي افزايد كه نرخ بيكاري در مناطق شهري ايران، هنگام انجام طرح، بالاي 15 در صد بود. مركز آمار ايران افزايش شمار بيكاران را در دورة مورد بررسي، ناشي از ورود جمعيت بالقوه فعال 15 تا 64 ساله به بازار كار ميداند. نرخ بيكاري ارائه شده از سوي مركز آمار ايران خوشبينانه تر از ارزيابي هايي است كه از سوي شمار زيادي از محافل كارشناسي و دانشگاهي ايران انجام ميگيرد. در واقع آمار هاي غير رسمي از وجود پنج ميليون و پانصد هزار نفر بيكار در كشور خبر ميدهد، معادل حدود 25 در صد جمعيت فعال. ولي در وراي افزايش كمي جمعيت بيكاران ايران، سه گرايش عمدة كيفي در اين جمعيت ديده مي شود : 1) گرايش نخست، افزايش شديد بيكاري در گروه سني 15 تا 29 سال است. به گفتة مدير كل دبير خانة شوراي عالي اشتغال، 79 در صد بيكران در اين گروه سني جاي دارند و از هر سه جوان، يك نفر بيكار است. 2) گرايش دوم، طولاني تر شدن دوران بيكاري است. هفتاد در صد بيكاران ثبت نام كرده در وزارت كار و امور اجتماعي بيش از دو سال بيكاري كشيده اند. 3) گرايش سوم اوجگيري نگران كنندة شمار بيكاران در ميان فارغ‌التصيلان دانشكاهي است. در سال 1379، نه در صد فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي، پانزده در صد فارغ‌التحصيلان رشتة حقوق، و يازده در صد فارغ‌التحصيلان رشته هاي مهندسي بيكار مانده‌اند و شواهد نشان ميدهد كه اين نرخ ها در يكسال گذشته افزايش يافته است. راه حل هاي ساختاري براي مقابلة ريشه‌اي با بحران بيكاري را همه مي شناسند: فراهم آوردن زمينه هاي مساعد براي سرمايه‌گذاري، گسترش بخشيدن به فعاليت هاي اشتغالزا مانند گردشگري، پيشبرد صادرات غير نفتي، ميدان دادن به سرمايه‌گذاري خارجي و غيره… ولي شرايط بازار كار ايران آنچنان بحراني است كه بايد تصميم هاي عاجل گرفت، در چارچوب آنچه محمد خاتمي رييس جمهوري «طرح هاي برزخي» توصيف ميكند. از ديدگاه دولت جمهوري اسلامي تا گذار از «جهنم بيكاري» به «بهشت اشتغال»، بايد عجالتا به برزخ قناعت كرد، با ابتكار هايي همچون اعطاي وام سه ميليون توماني به كارگاه هاي كوچك به شرط استخدام يك كارگر، و يا صدور سازمان يافتة نيروي كار به خارج.

بر پاية آخرين گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در ايران در فاصلة ارديبهشت ماه تا بهمن ماه سال گذشتة خورشيدي از 13.86 در صد به 14.72 در صد افزايش يافته است. آمار هاي غير رسمي از وجود 5 ميليون و 500 هزار بيكار در كشور خبر مي دهد، معادل حدود 25 در صد جمعيت فعال. راه حل بحران بيكاري را همه مي شناسند: سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي گسترش فعاليت هاي اشتغالزا، ولي در شرايط بحراني بازار كار ايران و در چارچوب آنچه رئيس جمهوري «طرح هاي برزخي» توصيف مي كند، تا گذار از «جهنم بيكاري» به «بهشت اشتغال،» بايد عجالتا به برزخ قناعت كرد، با ابتكار هايي همچون اعطاي وام سه ميليون توماني به كارگاه هاي كوچك به شرط استخدام يك كارگر، يا صدور سازمان يافتة نيروي كار به خارج.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG