لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۸:۵۷

بحران در صنعت نساجي: مديريت دولتي و بنيادي و قوانين بازدارنده سرمايه گذاري


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): شدت گرفتن بحران در صنعت قديمي نساجي ايران يكي از عوامل تنش زاي دائمي در فضاي كارگري اين كشور است. در چند روز گذشته موجي تازه از اعتصاب ها و اعتراض هاي كارگري شماري از واحد هاي نساجي ايران را در بر گرفته است. كارگران كارخانة قرقرة زيبا عليه هيأت مديرة اين واحد اجتماع كردند. هزار و هفتصد نفر از كارگران كارخانة نساجي شمارة دو طبرستان در برابر فرمانداري شهرستان قائم شهر به تظاهرات پرداختند. اصفهان، قطب عمدة صنعت نساجي ايران، كه دو هزار واحد را با صد هزار فرصت شغلي در بر ميگيرد و وسيلة ارتزاق يك ميليون نفر از مردم اين استان است، نگران دشواري هاي پايان ناپذيري است كه بر نساجي ايران هجوم آورده‌اند. چرا اين صنعت، كه براي بازار كار و اقتصاد ايران اهميتي استراتژيك دارد، در بحران كنوني فرو رفته و چگونه ميتوان به اين بحران پايان داد؟ روزنامة «رسالت» چاپ تهران در شمارة امروز خود – سه شنبه هشتم مرداد ماه- به نقل از صاحبنظراني كه مورد مشورت اين روزنامه قرار گرفته‌اند با عنوان درشت در صفحة نخست خود مي نويسد كه «تار و پود صنايع نساجي با واردات بي رويه از هم گسست.» مهندس گلناز نصراللهي، مدير كل دفتر صنايع نساجي و پوشاك در وزارت صنايع و معادن جمهوري اسلامي در گفتگو با خبرنگار «رسالت» ميگويد كه اين واردات قاچاق است كه صنعت نساجي ايران را در معرض خطر قرار داده، به ويژه از كشور هاي همسايه كه نساجي پيشرفته و موفقي دارند. ابعاد قاچاق كالا به ايران، و ضربه اي كه از اين راه بر توليد داخلي وارد ميآيد، انكار ناپذير است، اما قاچاق پيش از آنكه عامل فرو ريزي نساجي ايران باشد، معلول آن است. چرا مصرف كنندة ايراني به كالا هاي قاچاق رو ميآورد و چرا نساجي ايران توان مقاومت خود را در برابر پارچه و لباس ساخت تركيه، چين و پاكستان از دست داده است؟ مهندس جمشيد بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي ايران، سال هاي 1346 تا 1352 خورشيدي را به ياد ميآورد كه طي آنها، پارچة لباس پليس انگلستان را كارخانه هاي ايراني تهيه مي كردند. صنعت نساجي ايران، در چند دهة گذشته، از همان عواملي رنج برده كه مجموعة صنايع ايران را زمينگير ساخته و اين كشور را به عرصة تاخت و تاز اقتصادي كشور هايي بدل كرده كه پيش از اين در سطحي بسيار پايين تر از ايران قرار داشتند. تسلط دولت و بنياد ها بر بخش وسيعي از نساجي ايران، همراه با مديراني كه بسياري از آنها تنها به دلايل مكتبي و سياسي بر كرسي رهبري اين واحد ها قرار گرفتند، يكي از عمده ترين دلايل سقوط نساجي ايران است. وجود قوانين فلج كننده، از جمله قانون كار، يكي ديگر از عواملي است كه توان رقابت را از بخش خصوصي ايران گرفته است. كمبود شديد سرمايه گذاري براي نوسازي صنايع نيز طبعا در زمرة دلايل اصلي واپس ماندگي شديد نساجي ايران است . به گفتة يكي از صاحبنظران ايراني، در شماري از واحد هاي نساجي ايران هنوز دستگاهي كار ميكند كه مشابه آن را موزه علوم لندن در محفظه‌اي شيشه‌اي به نمايش گذاشته است.

در چند روز گذشته موجي تازه از اعتصاب ها و اعتراض هاي كارگري شماري از واحد هاي نساجي ايران را با بحران تازه اي روبرو ساخت كه ناشي از ركود گسترده در اين صنعت اشتغالزا است. قاچاق منسوجات خارجي به ايران، پيش از آنكه عامل فرو ريزي نساجي ايران باشد، معلول آن است. تسلط دولت و بنياد ها بر بخش وسيعي از نساجي ايران، همراه با مديران ناكارآمد، يكي از عمده ترين دلايل سقوط نساجي ايران است و عامل ديگر قوانين دست و پاگير نظير قانون كار جمهوري اسلامي است كه صنايع نساجي را از سرمايه براي نوسازي تجهيزات و تكنولوژي بي بهره ساخته است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG