لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۷:۰۵

ایران: واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان، الگوی خطرناکی است


وزارت خارجه ایران، سپردن ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در اتحادیه عرب را به ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد، محکوم کرد.
ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠهیان، معاون وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، تصمیم اتحادیه عرب را ﺷﺘﺎﺑﺰده دانسته و گفته است که واﮔﺬاری ﮐﺮﺳﯽ سوریه ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ رای ﻣﺮدم این کشورھﺴﺘﻨﺪ، اﻟﮕﻮی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ است ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
او افزوده که اﯾﻦ اﻗﺪام اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﻧﻘﺶ این اﺗﺤﺎدﯾﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ است و این سازمان باید تلاش خود را به دفاع از مردم فلسطین معطوف کند.
XS
SM
MD
LG