لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۵۲

حسن روحانی رسما بعنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان در انتخابات اعلام شد


ﺷﻮرای ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای رسما از ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوی روز جمعه ایران حمایت کرد.
در بیانیه این شورا که در خبرگزاری مهر انتشار یافته، آمده است که ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ھﺎی وﯾﮋه و اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺖ و ﮔﻮھﺎی ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ و "ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻗﺎﯾﺎن ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ" و انجام ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻋﻠﻤﯽ، در ﻧهایت ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺬب آراء ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ.
محمدرضا عارف، نامزد دیگر انتخابات، پیشتر گفته بود که اگر اصلاح طلبان با محوريت محمد خاتمی بر سر نحوه حضور در انتخابات رياست جمهوری به اجماع برسند، تمکين خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG