لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۵۵

تیم ایران ۲ بر صفر در مقابل لبنان در نیمه اول جلوست


دﯾﺪار ﺗﯿﻢ ھﺎی اﯾﺮان و ﻟﺒﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎم ﺟهانی ٢٠١۴ ﺑﺮزﯾﻞ از ﺳﺎﻋﺖ هشت اﻣﺸﺐ در ورزﺷﮕﺎه آزادی ﺗهران آغاز شد.
ﻧﯿﻤﻪ اول اﯾﻦ مسابقه ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ 2 ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ایران پایان یافته است.
XS
SM
MD
LG