لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۰۰

رئیس دادگاه انقلاب کرمان: یک جاسوس اسرائیل بازداشت شده است


رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﮐﺮﻣﺎن، دادخدا سالاری، از بازداشت فردی که جاسوس اسرائیل توصیف شده، در این استان خبرداده است.
او به خبرگزاری مهر گفته است که ماموران اطلاعاتی این فرد را که نامش برده نشده، در استان کرمان بازداشت کردند و دادگاه او در جریان است.
رئیس دادگاه انقلاب کرمان افزوده که این فرد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ می پرداخته و در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ، ﯾﮑﺴﺮی اطﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر را از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺴﺮ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﻔﺎرت اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ.
رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفته است که اﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﯾﮑﺴﺮی اطﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و ﺣﺘﯽ اطﻼﻋﺎتی از ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن، اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﺑﺮای راﺑﻂ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﯿﺮ شده است.
XS
SM
MD
LG