لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۵۷

دو فیلم "دربند" و "گذشته" ﻧﺎﻣﺰد ﻧﮭﺎﯾﯽ ایران برای رقابت در اﺳﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ


به گزارش خبرگزای فارس، ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺨﺶ اﺳﮑﺎرِ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺎرﺟﯽ زﺑﺎن، دو فیلم را برگزیده است.
اﻣﯿﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ گفته است که دو ﻓﯿﻠﻢ "درﺑﻨﺪ" ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷهبازی و "ﮔﺬﺷﺘﻪ" ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺻﻐﺮ ﻓﺮھﺎدی به عنوان ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﻧهایی ایران ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه شدند.
ﻓﺎطﻤﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ آرﯾﺎ، ﻣﺴﻌﻮدﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑهروز اﻓﺨﻤﯽ، ﮐﻤﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰی، ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﺪوﺳﺖ، ﻣﺴﻌﻮد راﯾﮕﺎن، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زرﯾﻦ دﺳﺖ، ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺰزیﻧﯿﺎ و اﻣﯿﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری اعضای کمیته انتخاب نامزدها بودند.
XS
SM
MD
LG