لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۹

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ کل کشور: ﻣﻮﺟﻮدی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ۵۴ میلیارد دلار و نیم است


ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮاج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، موجودی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای سراج گفته است از آنجائی که ﺣﺮف ھﺎی ﺿﺪ وﻧﻘﯿﺾ زﯾﺎدی درباره میزان این موجودی زده می شود او برای "ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺸﻮﯾﺶ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ" رقم آن را اعلام می کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزوده که ﺣﺪود 24 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از این پول به واسطه بانک ها در پروژه ها ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری شده و ﺑﯿﺶ از 18 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر هم ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی بشکل های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ناصر سراج روشن نکرده است که بر سر ۱۲ میلیارد دلار باقی مانده، چه آمده است.
محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوریش موجودی این صندوق را ۵۰ میلیارد دلار و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی آن را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده بودند.
XS
SM
MD
LG