لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۵

رفسنجانی: تشکر رهبری از تیم مذاکره کننده هسته ای، به اما و اگرها پایان داد


اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید تشکر رهبری از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، به اما و اگرها درباره توافق رسیده پایان داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی روز یکشنبه افزود "ما اکنون از اﯾﻦ ﮔﺮدﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ایم و اﻻن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮایﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻀﯿﻪ را ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ."
آقای رفسنجانی گفت "درست است که در توافقنامه نوﺷﺘﻪ نشده ﺣﻖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺮارداد اﯾﺮان ﺑﺎ ان ﭘﯽ ﺗﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺣﻖدارد از ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻪﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻨﯽﺳﺎزی ھﻢ ﺑﮑﻨﺪ."
XS
SM
MD
LG