لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۴

اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و قطعی کامل جریان انتقال گاز در غرب ایران


ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز ایران،دلیل قطع شدن جریان گاز و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ اﻋﻼم کرد.
خبرگزاری مهر با اشاره به ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی ھﻮا در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر، گزارش می‌دهد که در طﻮل ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ جریان ﮔﺎز ﺑﺮﺧﯽ از شهرھﺎ و اﺳﺘﺎن‌ھﺎی ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻄﻊ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در طﻮل ھﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز طﺒﯿﻌﯽ، ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﻤﭽﻮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‌ھﺎی ﺳﯿﻤﺎن و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ھﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
XS
SM
MD
LG