لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۳۸

افزایش واردات برنج از هند


حجم و ارزش مواد غذایی صادراتی از هند به ایران در یک سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته که دلیل آن افزایش چشمگیر صادرات برنج باسماتی است.
روزنامه اقتصادی «بیزنس استاندارد» چاپ هند در گزارشی در این زمینه آورده است که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲ ارزش صادرات برنج باسماتی به ایران ۱۳۳ درصد و حجم صادرات آن ۱۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﯿﺰاده ﺷﺎﯾﻖ، دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان، پیشتر درباره واردات برنج اظهار داشته بود که بنا بر ﺗﻮاﻓﻖ با دولت قرار ﺑﻮد واردات ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اما ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺳﺎل ﺟﺎری رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
XS
SM
MD
LG