لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۳۱

صالحی: کار ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ۲۰ درﺻﺪ امروز تکمیل می‌شود


ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ، رئیس سازمان انرژی اتمی، در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد کار تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد در ﻧﻈﻨﺰ و ﻓﺮدو تا ظهر امروز دوشنبه، تکمیل می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد توقف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ھﺎی اراک ﻧﯿﺰ اظهار داشت ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻣﺤﻮطﻪ رآﮐﺘﻮر وارد ﻧﺸﻮد. وی همچنین افزود طبق بررسی ﺑﺎزرﺳﺎن در رآﮐﺘﻮر و اﻧﺒﺎرھﺎی آن آب ﺳﻨﮕﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ بر اساس بازرسی آنها ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﻪ رآﮐﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ است.
به گزارش ایسنا، آقای صالحی در عین حال افزود که ﺑﺎزرﺳﺎن آژانس ﺑﻪ اﺻﻔهان رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ھﻢ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮص، ﻣﯿﻠﻪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮﺧﺖ را ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌهد اﯾﺮان در دوره ﺷﺶ ﻣﺎهه اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ باید در اﯾﻦ موارد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
XS
SM
MD
LG