لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۴

۱۲ نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل دستگیر شده اند


رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی استان ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن به خبرگزاری های ایران گفته است ﺗﻤﺎﻣﯽ متهمان در ارتباط ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺮور دادﺳﺘﺎن زاﺑﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ. او تعداد دستگیرشدگان را ۱۲ نفر اعلام کرده است.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﻤﯿﺪی افزوده است که اﯾﻦ اﻓﺮاد اﮐﺜﺮا ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮارت و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارند و ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ گروه های تروریستی و معاند نداشته اند.
رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن همچنین گفته است که اﯾﻦ اﻓﺮاد دادﺳﺘﺎن زاﺑﻞ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ترور کردند.
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮری ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ، دادﺳﺘﺎن زاﺑﻞ در ۱۵ آﺑﺎن ماه ﺳﺎل ﺟﺎری ھﻤﺮاه راﻧﻨﺪه اش در زابل ترور شد.
XS
SM
MD
LG