لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۴۹

در حادثه ای در کارخانه کیان تایر دو کارگر کشته شدند


ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر در ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﺎن ﺗﺎﯾﺮ، در جاده ساوه دو ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﭘﻮرطﺎﻟﺒﯿﺎن، دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﻼﻣشهر به خبرگزاری ایلنا گفته است اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان شرکت توزیع سوخت، ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ از ﻣﺨﺰن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺮی، رﺋﯿﺲ شورای اسلامی کار این کارخانه نیز گفته است در ﭘﯽ ﺳﺮﻣﺎی ھﻮا و ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز، ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ از ﻣﺎزوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد وزارت نفت۵٠٠ ھﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت در ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ این کارخانه بدهد اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺧﺖ، ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ انفجار رخ داد.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG