لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۴:۱۵

ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت تصمیم جدیدی برای «آﺳﻤﺎن» نگرفت


ﭘﺮوﻧﺪه روزﻧﺎﻣﻪ «آﺳﻤﺎن» در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز (دوﺷﻨﺒﻪ) ھﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، اﻣﺎ درﺑﺎره آن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان (اﯾﺴﻨﺎ)، ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ظهورﯾﺎن، دﺑﯿﺮ ھﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره گفت چون ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وظﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ آن روزﻧﺎﻣﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﻮی اﯾﻦ ھﯿﺎت دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
روزنامه آسمان هفته گذشته به دلیل چاپ مطلبی که در آن قصاص مجازاتی غیر انسانی خوانده شده بود، از طرف دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد.
XS
SM
MD
LG