لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۲۹

جمعی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن سیاسی اوﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ تجمع کردند


ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪ ۳۵۰ زﻧﺪان اوﯾﻦ با تجمع درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در روز یکشنبه، به ضرب و شتم زندانیان اعتراض کردند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری اﯾﺴﻨﺎ، این ﺧﺎﻧﻮاده ها گفته اند که در تماس تلفنی با این زندانیان، آنها ضرب و جرح خود، مجروح شدن عده ای و انتقال برخی را به سلول های انفرادی تایید کرده اند.
شماری از تجمع کنندگان همچنین گفته اند ﮐﻪ از قبل ﺑﻪ آن ھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه بود ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ است.
ﻋﻠﯽ ﻣﻄهری، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه تهران در مجلس با حاضر شدن در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده های معترض ﺑﻪ آن ھﺎ ﻗﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی موضوع را داده است.
XS
SM
MD
LG