لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۵۵

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم افراد فاقد ﺑﯿﻤﻪ در ایران از روز دوشنبه آغاز می شود


ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای افراد فاقد بیمه در ایران از روز دوشنبه، اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
خبرگزاری ایرنا بنقل از ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮ ﺷﺎه وﻟﺪ، ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ گزارش داده است که اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ، از روز دوشنبه به سایت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
او تاکید کرده است که فقط ﮐﺴﺎﻧﯽ که هیچ نوع ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ درﻣﺎن ندارند، می توانند ثبت نام کنند.
XS
SM
MD
LG