لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۴۷

فرمانداری تهران: هنوز درخواستی برای مجوز راهپیمایی روز کارگر دریافت نکرده ایم


ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗهران می گوید ھﻨﻮز درﺧﻮاﺳتی از سوی خانه کارگر برای صدور ﻣﺠﻮز راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز اول ماه مه، یازده اردبیهشت، روز کارگر، دریافت نکرده اند.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻧﺎﺻﺮﺑﺨﺖ به خبرگزاری ایسنا گفته است در ﺻﻮرت دریافت درخواست، ﺑﺮاﺳﺎس روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ به‌ آن رسیدگی می شود و تصمیم نهایی با اﺳﺘﺎﻧﺪاری است.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری تهران افزوده که ﻧﮕﺎه اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ اما ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﻀﺎﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ھﻢ رﻋﺎﯾﺖ کنند.
استانداری تهران در سال های اخیر از صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر خودداری کرده است.
XS
SM
MD
LG