لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۴۸

جلسات مجلس نمايندگان آمريکا درباره ايران: بررسی سیاست های دولت بوش در قبال جمهورى اسلامى


(rm) صدا | [ 3:31 mins ]
کميته روابط بين الملل مجلس نمايندگان آمريکا و دو کميته فرعى آن قرار است در روزهای آينده بطور جداگانه به بحث درباره سياستهاى دولت پرزیدنت جرج بوش در قبال جمهورى اسلامى بپردازند. قرار است در اين نشست مدير اجرائى مرکزآموزش سياست منع اشاعه سلاحهای هسته اى و رئيس يک موسسه سياسى تحقيقاتى بنام کميته خطرات موجود سخنرانى کنند و به پرسشهاى نمايندگان درباره ايران پاسخ دهند. کميته خطرات موجود، دیماه گذشته در گزارشی پيش بينى کرد که در مذاکرات کشورهاى اروپاپى با جمهوری اسلامی موفقیتی حاصل نخواهد شد و به دولت بوش توصيه کرد تحريم هاى اقتصادى و فشارهاى سياسى بر جمهورى اسلامی را شدت بخشد. از سوی دیگر طرحی ارائه شده است که در صورت تصويب به دولت آمريکا اجازه می دهد به افراد و گروههاى واجد شرايط خارجى و داخلى که هوادار و پشتيبان دمکراسی در ايران و مخالف جمهوری اسلامی هستند کمک هاى سياسى و مالى ارائه دهد. نشست کميته پنجاه نفره روابط بين الملل مجلس نمايندگان آمريکا روز چهارشنبه 28 بهمن ماه تحت عنوان سياست آمریکا در برابر ايران، گامهاى بعدى، به بحث درباره جمهورى اسلامى اختصاص خواهد داشت. بکتاش خمسه پور (رادیو فردا): بر اساس برنامه منتشر شده قرار است در اين نشست هنرى سوکولسکى، مدير اجرائى مرکزآموزش سياست منع اشاعه سلاحهای هسته اى و مارک پالمر، رئيس يک موسسه سياسى تحقيقاتى بنام کميته خطرات موجود سخنرانى کنند و به پرسشهاى نمايندگان درباره ايران پاسخ دهند. کميته خطرات موجود، مرکزی است غير انتفاعى که در آن تعدادى از مقامات اطلاعاتى، سياسى و نظامى کنونى و پيشين آمریکا عضویت دارند. اين کميته يکى از اهداف اصلى خود را کمک به گسترش دمکراسی از راه پيروزى در جنگ با تروریسم می داند و می گويد براى اين هدف، از اقدامات نظامى، سياسى و اجتماعى پشتیبانی می کند. کميته ياد شده، دیماه گذشته در گزارش مطالعاتی مشروحی درباره ايران پيش بينى کرد که در مذاکرات کشورهاى اروپاپى با جمهوری اسلامی موفقیتی حاصل نخواهد شد و به دولت پرزیدنت بوش توصيه کرد تحريم هاى اقتصادى و فشارهاى سياسى بر جمهورى اسلامی را شدت بخشد. افزون بر نشست عمومى کميته روابط بين الملل، کميته فرعى هیجده نفره آن در امور خاورميانه و آسياى مرکزى همراه کميته فرعى پانزده نفره در امور تروریسم بين المللى و منع اشاعه سلاحهای هسته اى قرار است روز چهارشنبه 28 بهمن ماه، نشست مشترکی را تحت عنوان جمهوری اسلامی، يک ربع قرن حمايت از تروریسم برگزار کنند. رئيس کميته فرعى خاورميانه و آسياى مرکزى موسسه یادشده، ارائه دهنده تازه ترین طرح درباره ایران در مجلس نمايندگان آمریکاست. این طرح جدید که تحت عنوان پشتیبانی از جنبش دمکراسی در ایران و مسئول شناختن رژیم جمهوری اسلامی در برابر رفتار تهدید آمیز به مجلس نمايندگان آمریکا ارائه شده تاکنون بتصویب پنجاه و نه تن از نمایندگان رسیده است. این طرح پس از تصويب در کميته فرعى براى بازنگرى در کميته روابط بين الملل مورد بررسى قرار دارد. در صورت تصويب طرح پشتیبانی از جنبش دمکراسی ایران در کميته روابط بين الملل، این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گیری نهایی گذاشته خواهد شد. طرح یادشده در صورت تصويب به دولت آمريکا اجازه می دهد به افراد و گروههاى واجد شرايط خارجى و داخلى که هوادار و پشتيبان دمکراسی در ايران و مخالف جمهوری اسلامی هستند کمک هاى سياسى و مالى ارائه دهد. این طرح همچنين از رئيس جمهوری آمریکا خواهد خواست تماس با گروههاى ايرانى مخالف جمهوری اسلامی را تقويت کند. طرح یادشده همچنین تاکید خواهد کرد که کليه تحريمها، نظارتها و محدوديتهاى وضع شده واشنگتن علیه تهران همچنان به اعتبار خود باقى بماند.
XS
SM
MD
LG