OpenLayers

نقشه همزمان شیوع کرونا در جهان

این نقشه اینتراکتیو شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف بر اساس دادههای جمعآوری شده توسط دانشگاه جان هاپکینز، سازمان جهانی بهداشت و سایت ورلدومیتر را نشان میدهد. آماری که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط کشورهای مختلف ثبت شده است. در بسیاری از کشورها محدودیتهایی در زمینه انتشار اطلاعات در این باره وجود دارد یا شواهدی هست که نشان میدهد این آمار بازتاب همه واقعیت نیست. روش جمعآوری، شفافیت در ارائه، و کیفیت این اطلاعات ممکن است کشور به کشور تفاوت داشته باشد.