لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۴۰

سخنراني معاون رئيس جمهوري آمريكا در مجمع اقتصاد جهاني: اقدام پيشگيرانه عليه تروريسم و سلاحهاي كشتار جمعي


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): ديک چني معاون رئيس جمهوري آمريکا درسخنراني خود در مجمع اقتصادي جهاني در داووس در روزشنبه، خطاب به اروپائيان گفت کشورهاي آزاد جهان هنگامي که ديپلماسي نمي تواند مانع از تروريسم وگسترش سلاح هاي کشتارجمعي باشد، نبايد درتوسل به زوراحساس خجالت بکنند. علي سجادي (راديوفردا: ديک چني معاون رئيس جمهوري آمريکا درسخنراني خود در مجمع اقتصادي جهاني در داووس گفت وجود تهديدهاي مستقيم، نيازبه اتخاذ اقدام قاطعانه اي دارد، اقدام با تمامي فوريتي که خطراقتضاي آن را دارد. آقاي چني درمجمعي که بيش از1500 تن از رهبران سياسي و اقتصادي وصاحبنظران جهان را براي بررسي مسائل جهاني درتفريحگاه پوشيده ازبرف داووس درکوه هاي آلپ جمع کرده است، گفت با گسترش دمکراسي درخاورميانه وفراترازآن، بايد با ايدئولوژي هاي خشونت بار درمنبع آن به مقابله جوئي برخاست. به گزارش خبرگزاري آسوسيتد پرس، آقاي چني که يکي از نزديک ترين افراد مورد اعتماد رئيس جمهوري آمريکا است، درسخنان خود گفت جهان به جاي امن تري تبديل مي شود، اما درمبارزه با تروريسم، اتحاديه ها ومعاضدت هاي بين المللي بايدهمچنان نيرومند بماند زيرا ما هنوزاحساس امنيت نمي کنيم. اگرامنيت ازطريق گفتگوقابل دستيابي نباشد، ما بايد آماده روبروشدن با مسئوليت هاي خود ودرصورت لزوم توسل به زورباشيم. معاون رئيس جمهوري آمريکا که سفر به سويس براي شرکت در مجمع اقتصادي جهاني دومين سفر وي به خارج ازآمريکا به شمارمي رود، درسخنان خود آنچه را که کشورهاي اروپائي درعراق وافغانستان انجام داده اند وهمچنين اقدام آن ها را درجهت ترغيب ليبي به برچيدن داوطلبانه سلاح هاي کشتار جمعي خود مورد تاييد قرارداد. آقاي چني همچنين ازمتحدان آمريکا خواست براي تامين نيازمندي لازم، نيروهاي اروپائي بيشتري را آماده استقرار سازند. اوهمچنين گفت اروپا وآمريکا بايد مشترکا خواستارآن شوند که ايران به تعهدات بين المللي خود در رابطه با عدم توليد سلاح هاي اتمي عمل کند. به گزارش آسوسيتد پرس، اظهارات معاون رئيس جمهوري آمريکا درمورد اصلاحات دمکراسي درخاورميانه در مرحله اي پرتنش در دوران پس ازجنگ درعراق مطرح مي شود. آقاي چني درسخنان خود گفت ما ازکليه کشورهاي دمکراتيک وهمچنين سازمان ملل متحد مي خواهيم به خواست شوراي حکومتي عراق درمورد حمايت ازمردم اين کشور درانتقال به دمکراسي پاسخ دهند. ما ازتمامي کشورهائي که عراق به آن ها بدهکاراست، مي خواهيم که سخاوتمندي به خرج دهند وازمطالبات خود بگذرند. ديک چني معاون رئيس جمهوري آمريکا درسخنراني خود در مجمع اقتصاد جهاني در داوس، سوئيس، در روز شنبه، خطاب به اروپائيان گفت کشورهاي آزاد جهان هنگامي که ديپلماسي نمي تواند مانع از تروريسم و گسترش سلاح هاي کشتارجمعي باشد، نبايد درتوسل به زوراحساس خجالت بکنند. وي گفت وجود تهديدهاي مستقيم، نيازبه اتخاذ اقدام قاطعانه اي دارد، اقدام با تمامي فوريتي که خطراقتضاي آن را دارد. وي افزود: با گسترش دمکراسي درخاورميانه و فراتر از آن، بايد با ايدئولوژي هاي خشونت بار درمنبع آن به مقابله جوئي برخاست. اوهمچنين گفت اروپا وآمريکا بايد مشترکا خواستار آن شوند که ايران به تعهدات بين المللي خود در رابطه با عدم توليد سلاح هاي اتمي عمل کند.
XS
SM
MD
LG