لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۵

برنامه نخست وزير اسرائيل براي تحويل شهرهاي عرب نشين اسرائيل به فلسطينيان


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): سخنگوي آريل شارون، نخست وزيراسرائيل، روزسه شنبه گفت: آقاي شارون درنظردارد دربرابرحل وفصل موضوع زمين درکرانه باختري رود اردن درهرگونه توافقي درآينده، شهرهائي را که اسرائيلي هاي عرب تبار درآن سکونت دارند تحويل فلسطينيان دهد. بهروز نيکذات (راديوفردا): سخنگوي آريل شارون نخست وزيراسرائيل گفت آقاي شارون خواستارمبادله زمين با فلسطينيان به عنوان بخشي ازترتيبات دائمي آينده است که طبق آن مناطق متعلق به اسرائيلي هاي عرب تبارتحت حاکميت عرب ها قرارمي گيرد، درحالي که شهرک هاي يهودي نشين واقع درکرانه باختري رود اردن درسرزمين اسرائيل ادغام مي شود. سخنگوي نخست وزيراسرائيل دراظهارات خود توضيحاتي درباره مصاحبه آقاي شارون با روزنامه معاريو چاپ اسرائيل مي داد که درشماره روزسه شنبه اين روزنامه منتشرشد. آقاي شارون دراين مصاحبه گفته بود دستورداده است مبناي حقوقي چنين طرحي مورد بررسي قرارگيرد. اين روزنامه به نقل ازنخست وزير اسرائيل نوشت اين طرح پيچيده اي است. منظوراين نيست که عده اي ازمردم ازجائي به جاي ديگرمنتقل شوند. بلکه منظوراين است که مردم با دارائي هاي خود درخانه هايشان ودرسرزمينشان باقي بمانند، اما تحت حاکميت ديگري. سخنگوي نخست وزيراسرائيل افزود اين گونه مبادله زمين فقط درصورتي عملي وامکان پذيراست که ما يک شريک فلسطيني درگفتگوها داشته باشيم وتروريسم سرکوب شده باشد. درچنين صورتي است که امکان وجود دوکشوراسرائيل وفلسطين درکناريکديگرکه از روي صلح زندگي کنند متصوراست. سخنگوي آقاي شارون با اشاره به ميزان زاد و ولد سريع عرب هاي مقيم اسرائيل در مقايسه با اسرائيلي‌ها، اين اتهام را وارد آورد فلسطينياني که اميدوارند با بمب جمعيتي اسرائيل را فتح کنند، طبعا مخالف اين طرح ومبادله زمين ميان دوطرف هستند. بيشترشهرهاي اسرائيل درشمال اين کشور واقع شده اند. برخي ازاين شهرها مانند ام الفحم درست درمجاورت خط سبز واقع شده اند که اسرائيل را ازکرانه باختري رود اردن جدا مي کند. اما برخي ديگرازشهرهاي اسرائيل مانند نزارت بيش از 20 کيلومتربا خط سبزفاصله دارند. پيشنهاد نخست وزيراسرائيل مورد انتقاد احمد تيبي عضو عرب تبارکنست، پارلمان اسرائيل، قرارگرفت. آقاي تيبي درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت اين يک طرح ضد دمکراتيک است که شکاف ميان اقليت عرب واکثريت يهودي را دراسرائيل بيشترخواهد کرد. وي افزود اسرائيلي هاي عرب تبار، شهروندان اسرائيل هستند که نبايد وجه المصالحه قرارگيرند. سخنگوي آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، روز سه شنبه گفت که آقاي شارون در نظر دارد تا در برابر حل و فصل موضوع زمين در کرانه باختري رود اردن، در هر گونه توافقي در آينده شهرهايي که عرب هاي اسرائيلي در آن سکونت دارند، تحويل فلسطينيان دهد. وي گفت که شهرک هاي يهودي نشين واقع در کرانه باختري رود اردن در سرزمين اسرائيل ابقاء مي شوند.
XS
SM
MD
LG