لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۱

لهستان براي تكميل خط لوله انتقال نفت درياي خزر از اتحاديه اروپا كمك طلبيد


(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديوفردا): لهستان روزچهارشنبه خواستارهمکاري اتحاديه اروپا دراحداث خط لوله نفت اودسا- برودي شد. قراراست اين خط لوله نفت درياي خزر را به بازارهاي غرب حمل کند. اوکراين پيشتر پيشنهاد روسيه را درمورد عبورخط لوله ازمسيرديگري براي حمل نفت خام اين کشور رد کرده بود. امير آرمين (راديوفردا): وزيرامورخارجه لهستان دريک کنفرانس خبري مشترک در ورشوبه اتفاق همتاي خود وزيرامورخارجه اوکراين گفت ما بايد گفتگوهائي را با شريکان خود دراتحاديه اروپا درمورد ايفاي نقش گسترده تري ازسوي اين اتحاديه براي موفقيت طرح خط لوله اودسا- برودي آغازکنيم. وي افزود اين طرح بايد جايگاه مهمي دربحث استراتژي امنيت اروپا داشته باشد. لهستان واوکراين روز26 نوامبرگذشته دربروکسل هنگام امضاي قراردادي به ضمانت اتحاديه اروپا درمورد اين طرح، ازسرمايه گذاران خصوصي خواستند که خط لوله نفت را به شبکه لهستان مرتبط سازند. اين خط لوله که بندر اودسا را در درياي سياه به شهر برودي دراوکراين متصل مي کند، درسال 2002 احداث شد تا نفت درياي خزر را به سايرنقاط اروپا حمل کند، اما هنوز راه اندازي نشده است. بخش بعدي خط لوله بايد ازلهستان بگذرد. وزيران امورخارجه لهستان واوکراين درگفتگوهاي روز چهارشنبه همچنين درباره تعهدات خود نسبت به عراق گفتگو کردند. لهستان هم اينک فرماندهي يک نيروي چند مليتي 9 هزارنفري را درعراق برعهده دارد که 1600 نفرآن ها را سربازان اوکرايني تشکيل مي دهند. وزيرامورخارجه لهستان درکنفرانس خبري خود همچنين حمايت کشور خود را ازنزديکتر شدن لهستان به پيمان ناتو مورد تاکيد قرارداد و وعده داد درجريان برگزاري کنفرانس سران پيمان ناتو دراستانبول درماه ژوئن، حمايت لهستان را دراين مورد عرضه کند. لهستان روزچهارشنبه خواستار همکاري اتحاديه اروپا دراحداث خط لوله نفت اودسا- برودي شد. قراراست اين خط لوله نفت درياي خزر را به بازارهاي غرب حمل کند. اوکراين پيشتر پيشنهاد روسيه را درمورد عبورخط لوله ازمسير ديگري براي حمل نفت خام اين کشور رد کرده بود. لهستان و اوکراين روز 26 نوامبر گذشته دربروکسل هنگام امضاي قراردادي به ضمانت اتحاديه اروپا درمورد اين طرح، ازسرمايه گذاران خصوصي خواستند که خط لوله نفت را به شبکه لهستان مرتبط سازند. اين خط لوله که بندر اودسا را در درياي سياه به شهر برودي دراوکراين متصل مي کند، درسال 2002 احداث شد تا نفت درياي خزر را به سايرنقاط اروپا حمل کند، اما هنوز راه اندازي نشده است. بخش بعدي خط لوله بايد از لهستان بگذرد.
XS
SM
MD
LG