لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۲۹

احتمال از سرگيري گفتگوهاي يكپارچگي قبرس


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): رئيس جمهوري قبرس روز شنبه ازسرگيري گفتگوهاي صلح قبرس را با احتياط تلقي کرد وگفت طرف ترک هنوزثابت نکرده است که خواستار متحد شدن قبرس والحاق آن به اتحاديه اروپا درماه مه آينده است. امير آرمين (راديو فردا): تاسوس پاپادوپولوس رئيس جمهوري قبرس و رهبر يوناني هاي اين کشور در بازگشت به قبرس ازگفتگوهاي نيويورک وتوافق مهمي که روز جمعه در مقرسازمان ملل متحد به دست آمد، به خبرنگاران در نيکوزيا پايتخت قبرس گفت دستيابي به نتيجه موفقيت آميزي درمورد ازسرگيري گفتگوها بستگي به آن دارد که ترکيه تا چه اندازه موضع خود را درقبال قبرس تغيير داده است. آنکارا نسبت به گفتگوهاي رهبران ترک ها ويوناني هاي قبرس در نيويورک در جهت پيدا شدن راه حلي براي مساله قبرس، موضع موافقي اتخاذ کرد، اما يوناني هاي قبرس همچنان درمورد نظرنهائي ترکيه مشکوک هستند. آقاي پاپادوپولوس گفت حصول هرگونه نتيجه موفقيت آميزي، بستگي به آن دارد که آيا طرف ترک سياست خود را درمورد مساله قبرس تغييرداده است يا نه. اگر ترکيه واقعا کوشش به حل اين مساله داشته باشد، آنگاه يک قبرس متحد مي تواند به اتحاديه اروپا ملحق شود، مگرآن که ترکيه موضع ديرپاي خود را درمورد تقسيم قبرس همچنان حفظ کند. آقاي پاپادوپولوس افزود با ارزيابي گفتگوهاي نيويورک، اين موضوع کاملا روشن نمي شود. بنابراين من مي خواهم به مردم قبرس تاکيد کنم هنوزهيچ موضوعي حل نشده است. رئيس جمهوري قبرس درپايان سه روزگفتگوهاي گسترده با کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد ورئوف دنکتاش رهبر ترک هاي قبرس درنيويورک خسته به نظرمي رسيد. رهبران دوبخش تقسيم شده قبرس روزجمعه درنيويورک با يک جدول زماني موافقت کردند که گفتگوهاي آن ها تا 22 ماه مارس پايان يابد وسپس ماه بعد، همه پرسي هائي همزمان در دوبخش قبرس برگزارشود. آقاي پاپادوپولوس گفت راه منتهي به صلح درقبرس که 30 سال است تقسيم شده است، راهي طولاني ودشواراست. براي دستيابي به هدفي که دبيرکل سازمان ملل متحد طرح کرده است، ما شب وروزفعاليت خواهيم کرد تا نتيجه اي را که مردم قبرس بتوانند روي آن تصميم بگيرند، حاصل شود. ترکيه درپاسخ به يک کودتاي نظامي طرح شده درآتن براي الحاق قبرس به يونان، بخش شمالي وترک نشين اين جزيره را درسال 1974 اشغال کرد. رئيس جمهوري قبرس گفت ما مي خواهيم طرح دبيرکل سازمان ملل متحد درمورد قبرس فاقد ابهام وامکان پذيرباشد، اما بسياري مسائل نظيرمالکيت، حاکميت، قلمرو وامنيت وجود دارد که توافق کاملي درمورد آن ها با رئوف دنکتاش ندارد. وي افزود برخي ازهدف هاي آقاي دنکتاش به کلي درخارج ازچهارچوب طرح دبيرکل سازمان ملل متحد قراردارد که ما به هيچ وجه آن ها را نخواهيم پذيرفت. آقاي پاپادوپولوس روي اين واقعيت تاکيد به عمل آورد که اتحاديه اروپا نقش گسترده تري درکوشش هاي مربوط به حل مساله قبرس ايفا خواهد کرد ويونان وترکيه نيزمستقيما درگيرموضوع خواهند بود. رئيس جمهوري قبرس افزود با وجود آن که دبيرکل سازمان ملل متحد در هرگونه قراردادي مسئول تصميم گيري نسبت به مسائل حل نشده است، با اين حال وي تصميمي درقبال مسائل امنيتي قبرس اتخاذ نخواهد کرد. تاسوس پاپادوپولوس، رئيس جمهوري قبرس و رهبر يونانيهاي اين جزيره، در پايان سه روز گفت و گو با کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد و رئوف دنکتاش رهبر ترکهاي قبرس در نيويورک، با از سرگيري گفت و گوهاي صلح قبرس برخوردي محتاطانه کرد و گفت طرف ترک هنوز ثابت نکرده است که خواستار متحد شدن قبرس و الحاق آن در ماه مه آينده است. و گفت از سرگيري گفت و گوها بستگي به آن دارد که ترکيه تا چه اندازه موضع خود را در قبال قبرس تغيير داده باشد. آنکارا نسبت به گفت و گوهاي ترکها و يونانيهاي قبرس در نيويورک در جهت پيدا شدن راه حلي براي مساله قبرس موضع موافقي اتخاذ کرد. ولي يونانيهاي قبرس نسبت به نظر ترکيه مشکوک هستند. رئيس جمهوري قبرس گفت: اگر ترکيه واقعا کوشش به حل اين مساله داشته باشد، آنگاه قبرس متحد مي تواند به اتحاديه اروپا ملحق شود.
XS
SM
MD
LG