لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۱۶

گزارش ويژه راديوفردا: نظر سنجي اينترنتي درباره مسائل جاري در ايران


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): گزارش ويژه امشب به بررسي يك نظرسنجي نسبت به مسائل جاري ايران از طريق اينترنت اختصاص دارد كه از طريق انجمن پژوهشگران ايران انجام شده است. علي سجادي (راديو فردا): انجمن پژوهشگران ايران همزمان با بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي، بخشي از نتايج نظرسنجي جديد خود را درباره آينده سياسي ايران منتشر كرده است. اين نظرسنجي از 28 آذر 1382تا دوم بهمن 1382 انجام شده است. دكتر حسين لاجوردي، رئيس انجمن پژوهشگران ايراني درباره شرايط انجام اين نظرسنجي مي گويد: دكتر حسين لاجوردي: ما در انجمن پژوهشگران ايران طي سالها به دنبال اين بوديم كه بتوانيم در داخل ايران يك نمونه آماري بدست بياوريم كه اين نمونه آماري قادر باشد گويايي جامعه را پشت سر گذاشته باشد و چون در داخل جامعه ايران به دليل فشارهاي اجتماعي و سياسي كه وجود داشته، اين امكان براي آمارگيريهاي ما و پرسش و پاسخهاي ما وجود نداشته، با آمدن اينترنت و با گسترده شدنش در داخل جامعه ايران، با توجه به اينكه در حال حاضر در جامعه ايران يك چيزي بين 7 تا 15 ميليون نفر به اينترنت دسترسي دارند، ما فكر كرديم بهترين حالت اين است كه اولين مرحله پايه هاي بررسي خودمان را در اينجا قراردهيم كه با چه گروه سني مي خواهيم كار داشته باشيم و بعد از طريق اينترنت از مردم پاسخ بگيريم. گروه سني كه براي ما قابل ارزش و اهميت بود، اين بود كه هفتاد درصد از جمعيت واجد راي در داخل جمهوري اسلامي امروز از 46 ميليون نفر، هفتاد درصدشان در سال 57 يا به دنيا نيامده بودند يا اينكه حق راي نداشتند. به عبارت روشنتر اولين حق راي اينها، آنهايي كه مي توانستند راي دهند، دوم خرداد 76 بوده. به اين دليل ما اين مجموعه گروه سني را كه از زير بيست سال شروع شده تا 39 سال، عملا همان 70 درصد را انتخاب كرديم و با اينها از روي اينترنت يك سئوال و جوابي را مطرح كرديم كه پاسخهايي كه به ما دادند، برايمان قابل اهميت فراوان است. علتش اين است كه پاسخها دقيقا در گروههاي سني مطابقت مي كند با جمعيت ايران. به عنوان مثال اگر كه جمعيت ايران در گروه سني نوزده تا بيست و چهار سال و بيست و چار تا بيست و نه سال، بزرگترين جمعيت را به خودش اختصاص داده، در تحقيق ما دقيقا همين حالت است. اگر كه هفتاد درصد پاسخگويان ما از داخل كشور بودند، باز اين روايي تحقيق ما را به خودش اختصاص مي دهد يا باز اگر كه مي بينيم كه بيشترين گروه سني كه به اينترنت دسترسي داشتند، گروه سني زير 29 سال بوده و هرچه كه سن بالاتر رفته، به دليل مشكلاتي كه در جامعه است، اينها دسترسيشان به اينترنت كمتر بوده و يا در خارج از كشور درست به عكس اين قضيه، هرچه كه گروه سني پايينتر بوده، به دليل اينكه كمتر به فكر مسائل ايران بودند، كمتر به پرسشنامه پاسخ دادند و هرچه سن بالاتر رفته، به چهل سال نزديكتر شده، اينها توانستند كه روايي بيشتري براي تحقيق بوجود بياورند و علاقه مندي خودشان را به مسائل ايران بيشتر نشان بدهند. جامعه اي كه ما گرفتيم، 2308 نفر، بسيار گويا است از نظر آماري. ع . س : لازم به يادآوري است كه تعداد كل شركت كنندگان در اين نظرسنجي، 2415 پاسخ بوده كه 107 پاسخ به دلايل ناكامل بودن و اشتباهات ديگر مورد بررسي قرار نگرفته است و از ميان 2308 نظر كه مورد بررسي قرار گرفته، 173 نفر زير بيست سال، 660 نفر بين بيست تا بيست و چهار سال، 452 نفر بين بيست و پنج تا بيست و نه سال، 312 نفر بين سي تا سي و چهار سال، 236 نفر بين سي و پنج تا سي و نه سال و 475 نفر چهل سال و بيشتر داشتند. دكتر لاجوردي درباره استفاده از اينترنت و محدوديتهاي آن به راديو فردا مي گويد: دكتر حسين لاجوردي: ما تنها راه رسيدن به يك همچين پاسخهايي را از طريق اينترنت داشتيم، وليكن يك نكته اينجا قابل توجه است و آن اين است كه اگر در جامعه اي 94% تحصيلكرده و باسواد وجود دارد، طبيعتا مي تواند روايي تحقيق بسيار بالا باشد، ولي نكته مهمتر در اينجا اين است كه ما در اين جداول ارائه شده در بررسي، بتوانيم نگاه كنيم ببينيم چه گروههاي سني و چه طبقات تحصيلي، چه ديدگاههاي شغلي، چون همه اينها در جداولش در اختيار گذاشته شده روي سايت انجمن هست. تمام اينها را وقتي نگاه كنيم مي بينيم كه اثرات اينها در كل جامعه مشهود است. يعني در كل جامعه وقتي بحث در اين زمينه بوجود مي آيد، نتايج اين كار بيشتر نمودار مي شود، اعتبار و روايي تحقيق معني دار مي شود. ضريب انحراف ما در اينجا بسيار بسيار كم بوده. ع . س: از مجموع 2308 نفر شركت كننده، 1713 نفر مرد و 595 نفر زن بودند. نكته قابل توجه اين كه يك سوم زنان پاسخ دهنده در جدول سني بيست تا بيست و چهار سال هستند. بنابر آمار ارائه شده بيش از دوسوم پاسخ دهندگان مقيم ايران هستند و 54% آنها مجرد و 39% متاهل هستند. از نظر تحصيلات، 41% كل پاسخ دهندگان ليسانس داشته اند. نزديك به 27% بالاي ليسانس، 28% ديپلم و فوق ديپلم و فقط حدود 4% زير ديپلم بوده اند. از نظر شغلي نيز 65% نظردهندگان داراي شغل و 32% بيكار بوده اند. اما نگاهي به يافته هاي اين نظرسنجي اينترنتي. امير آرمين (راديو فردا): در پاسخ به اين سئوال كه آيا در انتخابات مجلس هفتم شركت مي كنيد، 5/8% گفته اند شركت مي كنند و به اصلاح طلبان راي مي دهند. 6% گفته اند به محافظه كاران راي مي دهند .5/4% گفته اند به شخصيتهاي مستقل راي مي دهند و 7/84% گفته اند شركت نمي كنند و راي نمي دهند. ليلي صدر (راديو فردا): 8/46% شركت كنندگان در اين نظرسنجي، در انتخابات دوره قبل رياست جمهوري شركت نداشتند، درحالي كه 1/59% شركت كرده اند و از ميان 3/46% به انتخاب آقاي خاتمي راي داده بودند. از ميان پاسخ دهندگان 5/84% در انتخابات شوراهاي شهر و روستا شركت نداشته اند و فقط 5/14% از آنان در آن انتخابات راي داده اند. در انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 76 كه آقاي خاتمي براي اولين بار برگزيده شد، 5/56% از شركت كنندگان در اين نظرسنجي به او راي داده بودند. ا . آ: درباره مشروعيت انتخابات با توجه به دخالت شوراي نگهبان، 4/89% گفته اند انتخابات مشروعيت ندارد و 1/7% گفته اند انتخابات مشروعيت دارد. ل . ص : در پاسخ به اين سئوال كه آيا عدم شركت در انتخابات اعتراض به نظام حاكم تلقي مي شود، 9% نظر مخالف و 88% نظر موافق داشته اند. ا . آ: درباره موقعيت جمهوري اسلامي و مشكلاتي كه نظام با آن روبرو است، 7/1% گفته اند مشكلي وجود ندارد. 6/10% گفته اند نظام اصلاح پذير است. 6/25% گفته اند نظام با سركوب مي تواند به حيات خود همچنان ادامه دهد و 8/56% گفته اند با سركوب هم نمي تواند به حيات خود ادامه دهد. ل . ص: در پاسخ به اين سئوال كه آيا در انتخابات رياست جمهوري آينده شركت خواهيد كرد يا نه، 8/15% پاسخ مثبت و 8/81% پاسخ منفي داده اند. ع . س : يافته هاي اين نظرسنجي در مورد وضع اعتقادات ديني در ميان ايرانيان نيز قابل توجه است. ا . آ: 7/4 گفته اند اعتقادات مذهبيشان قويتر شده است. 3/4% گفته اند اعتقادات مذهبيشان به همان صورت سابق باقي مانده است. 31% گفته اند گرايش به بي مذهبي پديد آمده است. 3/21% گفته اند از دين برگشته اند و 8/35% گفته اند به سوي ضد ديني شدن پيش مي روند. ع . س : قرار است نتايج كامل اين نظرسنجي كه شامل هفتصد جدول مي شود به زودي از سوي انجمن پژوهشگران ايران منتشر شود. گزارش ويژه امشب به بررسي يك نظرسنجي نسبت به مسائل جاري ايران از طريق اينترنت اختصاص دارد كه از طريق انجمن پژوهشگران ايران انجام شده است. انجمن پژوهشگران ايران، همزمان با بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي، بخشي از نتايج نظرسنجي جديد خود را درباره آينده سياسي ايران منتشر كرده است. اين نظرسنجي از 28 آذر 1382تا دوم بهمن 1382 انجام شده است. دكتر حسين لاجوردي، رئيس انجمن پژوهشگران ايراني درباره شرايط انجام اين نظرسنجي به راديوفردا توضيح مي دهد. راديوفردا همچنين نگاهي دارد به يافته‌هاي اين نظرسنجي اينترنتي.
XS
SM
MD
LG