لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۳

عدم گزارش شکنجه زهرا کاظمي به مقامات حقوق بشر بر خلاف موازين اخلاقي حرفه پزشکي، از ديد يک پزشک


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): فيلم مستند تلويزيون بي بي سي درباره زهرا کاظمي و نقل اظهارات يک شاهد عيني در بيمارستاني که زهرا کاظمي پس از شکنجه به آنجا برده شده، بار ديگر اين سوال را مطرح کرده که چطور پزشکاني که مامور معالجه زهرا کاظمي شده بودند، به رغم موازين اخلاق حرفه اي، شکنجه شدن او را به مقام هاي حقوق بشر در داخل يا خارج از کشور اطلاع نداده بودند. اين موضوع، يعني نقض موازين اخلاق حرفه اي را علي سجادي با دکتر رامين احمدي، پزشک و فعال حقوق بشر در دانشگاه يل در ايالت کنتيکات در ميان گذاشته است. دکتر رامين احمدي مي گويد: دکتر رامين احمدي (پزشک و فعال حقوق بشر): ما اين تاريخچه را از دوره محاکمه نورنبرگ داريم و از زماني که پزشکاني که در نظام آلمان نازي فاشيستي وارد آن نظام شدند و به آزمايش و نابود کردن قربانيان خود پرداختند. و اين هم وجدان جامعه بشري را بيدار کرد. آن پزشکان مورد محاکمه قرار گرفتند و از آن دوره در واقع تعهدات بين المللي بسياري به وجود آمده، براي اينکه ناظر بر نقض اين موارد باشد. و پزشکاني که به هر ترتيبي در واقع شرکت مي کنند در شکنجه قربانيان با يک نظامي، اينها بايد تحت تعقيب قانوني قرار بگيرند، و پروانه کار ايشان از آنها گرفت بشود. اين موضوع در سال هاي اخير در ترکيه هم اتفاق افتاده است. يک تعدادي از پزشکان ترکيه شناسايي شدند به خاطر همکاري که مي کردند در واقع در مورد شکنجه قربانيان و زندانيان سياسي و از طرف سازمان پزشکان طرفدار حقوق بشر در آمريکا، اينها تحت تعقيب قرار گرفتند و براي ايشان پرونده ساخته شد و دنبال شد. به نظر من، اگر که اين پزشکان شناسايي بشوند، پروانه کارشان بايد از اينها گرفته بشود در آينده و محاکمه شوند. به هيچوجه يک پزشکي حق ندارد که به هيچ نوع مشارکت بکند در شکنجه و نابود شدن قرباني. حتي در مداواي قرباني هم، اگر که در اين مداوا به نوعي مجبور شود و شرکت بکند، و اين مورد را گزارش ندهد به ناظران حقوق بشري، باز کار وي قابل تعقيب است. علي سجادي (راديوفردا): شما مي دانيد که در ايران فشار از سوي دولت اسلامي بر روي پزشکان خيلي زياد است. در بعضي مواقع هم گزارش هايي آمده است که آنها در صورت خوددار از همکاري با دولت، تهديد به مرگ هم مي شوند. دکتر رامين احمدي: من مي دانم که همکاران ما در ايران ممکن است که زير فشارهاي مختلفي قرار داشته باشند، براي اينکه اخلاق حرف پزشکي را نقض بکنند. اما اين وظيفه بر عهده آنها هست متاسفانه، و وظيفه سنگيني است که اين موارد را گزارش دهند و از هر نوع مشارکت و يا همکاري خودداري بکنند. فيلم مستند تلويزيون بي بي سي درباره زهرا کاظمي و نقل اظهارات يک شاهد عيني در بيمارستاني که زهرا کاظمي پس از شکنجه به آنجا برده شده، بار ديگر اين سوال را مطرح کرد که چطور پزشکاني که مامور معالجه زهرا کاظمي شده بودند، به رغم موازين اخلاق حرفه اي، شکنجه شدن او را به مقام هاي حقوق بشر در داخل يا خارج از کشور اطلاع نداده بودند. دکتر رامين احمدي، پزشک و فعال حقوق بشر در دانشگاه يل در ايالت کنتيکات، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که پزشکاني که به هر ترتيبي در شکنجه قربانيان شرکت مي کنند، بايد تحت تعقيب قانوني قرار بگيرند و و پروانه کار ايشان از آنها گرفته شود. وي مي گويد که پزشکان در ايران ممکن است که زير فشارهاي جمهوري اسلامي قرار داشته باشند، اما اين وظيفه سنگين بر عهده آنها است که موارد شکنجه را گزارش دهند و از هر نوع مشارکت و يا همکاري خودداري بکنند.
XS
SM
MD
LG