لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۲

عدم رضايت شركت هاي بين المللي از عملكرد پروژه هاي بيع متقابل: رقابت ايران وعراق براي جلب سرمايه در صنعت نفت


(rm) صدا |
انتقاد از قرار داد هاي معروف به بيع متقابل، که زير بناي حقوقي روابط ايران با شرکت هاي نفتي بين المللي است، بار ديگر در محافل کارشناسي جمهوري اسلامي بالا گرفته است. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): چشم انداز افزايش توان نفتي عراق و دگرگوني هاي احتمالي در رقابت هاي نفتي منطقه خاورميانه، ضرورت بازسازي صنعت نفت ايران و به ويژه بازنگري روابط آن را با شرکت هاي بين المللي بار ديگر به يکي از مهم ترين مسائل مورد بحث محافل اقتصادي تهران بدل کرده است. روزنامه «حيات نوي اقتصادي» چاپ تهران در شماره امروز خود مي نويسد که ورود عراق به بازار نفت و قرار داد هايي که اين کشور براي توسعه ذخاير نفتي خود پيشنهاد ميکند، جذب سرمايه را براي ايران در برنامه چهارم با مشکل روبرو مي سازد. همان روزنامه به نقل از دکتر محمد مزرعتي رييس «موسسه مطالعات انرژي» مي افزايد شرکت هاي بين المللي از عملکرد پروژه هاي بيع متقابل رضايت ندارند. ياد آوري ميکنيم که با توجه به تضييقات ناشي از اصل هشتاد و يکم قانون اساسي در زمينه ممنوعيت اعطاي امتياز به خارجيان، دولت جمهوري اسلامي براي همکاري با شرکت هاي بين المللي به ناچار از قرار داد هاي بيع متقابل استفاده ميکند. در اين گونه قرار داد ها، مالکيت بر ذخاير نفت و نظارت بر آنها به صورت مطلق در اختيار ايران است و طرف خارجي تنها به عنوان پيمانکار، مسئوليت تمامي مراحل اجراي پروژه را بر عهده ميگيرد و پس از راه اندازي آن، بخشي از توليد را به عنوان حق الزحمه و بهره مالي بر ميدارد. ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران در آخرين شماره خود، اسفند ماه 1382، قرار داد هاي بيع متقابل را در زمره مشکل آفرين ترين قرار داد هاي جهان جاي ميدهد زيرا، به نوشته همان ماهنامه، اين قرار داد ها نه به نفع شرکت هاي خارجي است و نه به نفع کشورمان. ماهنامه «اقتصاد ايران» مي افزايد که اين قرار داد هاي بد روند جذب سرمايه و تکنولوژي را کند کرده و تنها به نفع کشور هاي رقيب ما در منطقه و جهان است. شمار زيادي از کشور هاي نفت خيز براي جذب سرمايه گذاري خارجي از قرار داد هاي معروف به مشارکت در توليد استفاده ميکنند که براي شرکت هاي بين المللي جذابيت بيشتري دارد. حيات نو اقتصادي چاپ تهران در شماره امروز خود نوشت: ورود عراق به بازار نفت و قراردادهايي كه اين كشور براي توسعه ذخاير نفتي خود پيشنهاد مي كند، جذب سرمايه را براي ايران در برنامه چهارم با مشكل روبرو مي سازد. اين روزنامه به نقل از رئيس موسسه مطالعات انرژي افزود شركت هاي بين المللي از عملكرد پروژه هاي بيع متقابل رضايت ندارند. ماهنامه اقتصاد ايران قراردادهاي بيع متقابل را در زمره قراردادهاي مشكل آفرين جاي مي دهد، زيرا اين قراردادها نه به نفع شركت هاي خارجي است و نه به نفع ايران، و مي افزايد که اين قرار داد هاي بد، روند جذب سرمايه و تکنولوژي را کند کرده و تنها به نفع کشور هاي رقيب ما در منطقه و جهان است.
XS
SM
MD
LG