لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۰۱

افزايش تنش ميان گروه هاي مذهبي و احتمال سوء استفاده عوامل خواهان بي ثباتي درعراق


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): درحالي که صدها تن ازنمازگذاران که برخي ازآن ها مسلح بودند روزجمعه براي تشييع جنازه يک روحاني اهل تسنن که به ضرب گلوله کشته شده بود، وارد يک مسجد سني ها مي شدند، بيم يک جنگ مذهبي ميان دوجامعه شيعيان و سني هاي عراق بغداد را فرا گرفته بود. امي آرمين (راديوفردا): نمازگذاران هنگام ورود به مسجد فندي القبيسي دربغداد مورد بازرسي بدني قرارمي گرفتند، تعداد زيادي ازماموران گارد عراقي که صورت خود را پوشانده بودند به اتفاق گروهي ازنظاميان آمريکا اوضاع را زيرنظرداشتند. آثارگلوله وخمپاره روي ديوارهاي مسجد مشهود بود. مقامات آمريکا مي گويند حسين حسن العبيدي، روحاني اهل تسنن، روز دوشنبه دريک خيابان نزديک به اين مسجد به وسيله چهارمرد مسلح که سواربريک اتومبيل بي ام و بودند به ضرب گلوله کشته شد. هنوزنتيجه اي ازتحقيقات به دست نيامده است، اما مردمي که روزجمعه براي تشييع جنازه اين روحاني وارد اين مسجد اهل تسنن که دريک منطقه شيعه نشين بغداد قراردارد مي شدند، صحبت ازفعاليت هاي خارجياني مي کردند که قصد راه انداختن يک جنگ داخلي را ميان دوجامعه شيعيان وسني هاي عراق دارند. يک نمازگذار روزچهارشنبه درخانه اش درنزديکي اين مسجد به ضرب گلوله کشته شد. به گفته مردم، روزپنجشنبه نيزيک مامورگارد امنيتي به وسيله نارنجکي که يک اتومبيل سوارآن را به سوي در ورودي مسجد پرتاب کرده بود، کشته شد. مردم مي گويند يک روحاني ديگرهمين محله نيزاخيرا مورد حمله قرارگرفت و مجروح شد و دونفرازاعضاي خانواده اش با گلوله کشته شدند. روز21 فوريه گذشته نيزمردان مسلح يک روحاني اهل تسنن را که درنزديکي همين مسجد زندگي مي کرد، درخانه اش کشتند. يک مقام شوراي حکومتي عراق که ازسوي آمريکا تشکيل شده است، گفت آن ها مي خواهند يک جنگ داخلي راه بياندازند، اما کساني که چنين قصدي دارند مسلما نه شيعيان هستند ونه حتي شهروندان عراق. به گزارش خبرگزاري فرانسه، سني ها در زمان حکومت ديکتاتورعراق صدام حسين طبقه حاکمه اين کشور را تشکيل مي دادند، درصورتي که شيعيان عراق که بيش از 60 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، مورد سرکوب قرارداشتند. درحالي که سني هاي عراق نگران آينده خود هستند، شيعيان روي نفوذ سياسي واجتماعي جديدي که به دست آورده اند، چنگ انداخته اند. دريک چنين شرايطي، تنش هاي به وجود آمده بهترين هدف براي کساني است که قصد ايجاد بي ثباتي درعراق را دارند. مقام شوراي حکومتي عراق اظهارعقيده کرد کساني که مراقد مقدس شيعيان درکربلا وبغداد را روز دوم مارس با بمب مورد حمله قراردادند، مسئول ترور روحاني اهل تسنن هستند. درحمله به کربلا وبغداد، بيش از 170 نفرکشته شدند. مقام شوراي حکومتي افزود تروراين روحاني کارهمان کساني است که به کربلا حمله کردند. اين کارعراقي ها نيست. اين کار کساني است که ازخارج آمده اند. خبرگزاري فرانسه درگزارش خود افزود ازنظربرخي ازعراقي ها، آمريکائي ها نيز درمظان اتهام قرارمي گيرند وچه بسا وجود يک دشمن مشترک، جوامع مذهبي وقومي عراق را متحد کند. محمد العوسي، مرد 60 ساله اي که درکنار سايه سرد ديوارمسجد آسيب ديده اهل تسنن ايستاده بود، گفت اين کاربه دست خارجي ها صورت گرفته است ونه مردم عراق. برخي ازکساني که به اين جا آمده اند، لباس عراقي ها را پوشيده اند، اما قيافه آن ها شبيه آمريکائي ها است. درحاليکه صدها تن ازنمازگذاران براي تشييع جنازه يک روحاني اهل تسنن که به ضرب گلوله کشته شده بود، وارد يک مسجد سني ها مي شدند، بيم يک جنگ مذهبي ميان دوجامعه شيعيان و سني هاي عراق بغداد را فرا گرفته بود. تعداد زيادي ازماموران گارد عراقي که صورت خود را پوشانده بودند به اتفاق گروهي ازنظاميان آمريکا اوضاع را زيرنظرداشتند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، سني ها در زمان حکومت ديکتاتورعراق صدام حسين طبقه حاکمه اين کشور را تشکيل مي دادند، درصورتي که شيعيان عراق که بيش از 60 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، مورد سرکوب قرارداشتند. درحالي که سني هاي عراق نگران آينده خود هستند، شيعيان روي نفوذ سياسي واجتماعي جديدي که به دست آورده اند، چنگ انداخته اند. دريک چنين شرايطي، تنش هاي به وجود آمده بهترين هدف براي کساني است که قصد ايجاد بي ثباتي درعراق را دارند.
XS
SM
MD
LG