لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۳۸

آرامش به منطقه کردنشين شمال سوريه بازگشت


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): با استقرارپليس ضد شورش سوريه درمجاورت ساختمان هاي عمومي شهر الحسکه در روزدوشنبه وبازگشائي مغازه ها، آرامش به اين منطقه کرد نشين در شمال شرقي سوريه بازگشت. به گفته يک عضوپيشين پارلمان سوريه، درآشوب هاي الحسکه ومناطق مجاورآن که به وسيله کردهاي سوريه به وجود آمد، نه نفرکشته وعده اي درحدود 150 نفرمجروح شدند. بهروز نيکذات (راديوفردا): رهبران مسلمان ومسيحي با اجتماع درپارک هاي عمومي وميدان مرکزي شهرالحسکه درسوريه که در680 کيلومتري شمال شرقي دمشق قراردارد، ازمردم خواستارحفظ وحدت ملي وبه خاک سپردن تفرقه افکني که ازخارج به آن دامن زده شده است شدند. مدارس الحسکه بازشده است اما دانش آموزان کمتري در مدارس حضوريافته اند. نقاط بازرسي نظامي برچيده شده است ومردم ديگرمورد بازجوئي قرار نمي گيرند. آشوب هاي الحسکه روزجمعه گذشته ودرجريان يک مسابقه فوتبال درشهر قاميشلي درنزديکي مرزترکيه روي داد. عرب هاي وابسته به قبائل محلي درحالي که عکس هاي صدام حسين رئيس جمهوري برکنارشده عراق را دردست داشتند، شعارهائي عليه رهبران کرد عراق دادند. زد وخورد به زودي به الحسکه و روستاهاي کرد نشين مرزي کشيده شد. کردهاي شورشي ساختمان هاي عمومي را که به علت تعطيل روزجمعه خالي بود به آتش کشيدند. ساختمان سه طبقه گمرک قاميشلي وچند انباروساختمان عمومي ديگرنيزبه آتش کشيده شد. به گفته شاهدان عيني، پرچم هاي سوريه ازفراز ساختمان ها پائين کشيده شد وبه جاي آن پرچم هاي کردها به اهتزاز درآمد. عبد الحميد درويش، يک عضوپيشين پارلمان سوريه درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت: 9 نفر در آشوب هاي روزهاي شنبه و يکشنبه درشهرهاي الحسکه و قاميشلي و همچنين روستاهاي العمودي والدرباسيه کشته وحدود 150 نفر، ازجمله افرادي ازنيروهاي امنيتي، مجروح شدند. مقامات محلي مي گويند: آشوب ها ابتدا درقاميشلي آغاز وسپس به الحسکه کشيده شد. به گفته عضو پيشين پارلمان ترکيه، آشوب ها روزيکشنبه نيزدر الحسکه ادامه يافت و کردهاي مسلح درمنطقه السليحه به عرب ها حمله کردند و دونفرازآن ها را کشتند. متعاقبا نيروهاي امنيتي عده اي ازکردهاي مسلح را بازداشت کردند. با اين حال ازبعد ازظهريکشنبه با استقرارنيروهاي امنيتي سوريه دراين دوشهر وروستاهاي مجاور وبازداشت مسئولان آشوب ها، آرامش به منطقه بازگشت. روزنامه ارگان حزب حاکم بعث سوريه درشماره روزدوشنبه گزارش داد کميسيوني براي تحقيق درباره علت آشوب ها تشکيل شده است. بنا به تخمين ها، 9 درصد جمعيت 18 ميليوني سوريه را کردها تشکيل مي دهند که درمنطقه شمالي اين کشوردر مجاورت ترکيه وعراق سکونت دارند. حدود 250 هزارتن ازکردهاي سوريه درجريان آخرين سرشماري اين کشور درسال 1962 جزو شهروندان سوريه شناخته نشدند. اين عده مجبوربه انجام خدمت وظيفه عمومي هستند، اما محروم ازحقوق مدني هستند. با اين حال کردها به ميزان زيادي درجامعه سوريه ادغام شده اند. با استقرارپليس ضد شورش سوريه درمجاورت ساختمان هاي عمومي شهر الحسکه در روزدوشنبه وبازگشائي مغازه ها، آرامش به اين منطقه کرد نشين در شمال شرقي سوريه بازگشت. به گفته يک عضوپيشين پارلمان سوريه، درآشوب هاي الحسکه ومناطق مجاورآن که به وسيله کردهاي سوريه به وجود آمد، نه نفرکشته وعده اي درحدود 150 نفرمجروح شدند. آشوب هاي الحسکه روزجمعه گذشته ودرجريان يک مسابقه فوتبال درشهر قاميشلي درنزديکي مرزترکيه روي داد. عرب هاي وابسته به قبائل محلي درحالي که عکس هاي صدام حسين رئيس جمهوري برکنارشده عراق را دردست داشتند، شعارهائي عليه رهبران کرد عراق دادند. زد وخورد به زودي به الحسکه و روستاهاي کرد نشين مرزي کشيده شد.
XS
SM
MD
LG