لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۳

گزارش اقتصادي: خانه سازي در ماه فوريه در آمريکا چهار درصد کاهش داشت


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): به گزارش وزارت بازرگاني آمريکا، خانه سازي درآمريکا با 4 درصد کاهش، به سطح 855/1 ميليون واحد درماه فوريه رسيد که زير 930/1 ميليون واحدي است که تحليلگران وال استريت انتظار داشتند. خانه سازي درماه ژانويه از رشد 932/1 ميليون واحد برخوردارشد که حتي بيش ازميزان 903/1 ميليون واحدي بود که پيش بيني شده بود. کاهش خانه سازي درماه فوريه هنگامي روي مي دهد که نرخ بهره رهن پائين است. به گفته شرکت رهني فردي مارک، ميانگين نرخ بهره درمورد رهن 30 ساله خانه که بيشتر متداول است، درماه فوريه 64/5 درصد بود که از ماه ژوئيه سال 2003 تاکنون، پائين ترين ميزان به شمارمي رود. به گزارش خبرگزاري رويتر، هواي بد ونامساعد ماه فوريه نيزممکن است درکاهش خانه سازي تاثيرداشته است. با اين حال کاهش خانه سازي محدود به مناطق باختري وجنوبي آمريکا بود ودرهمين حال تکميل خانه هائي که احداث آن ها پيشترآغازشده بود، درماه فوريه افزايش يافت. صدورپروانه ساختمان نيزکه قرينه اي براعتماد خانه سازان است، با 5/1 درصد کاهش درماه فوريه به نرخ سالانه 903/1 ميليون واحد رسيد که با پيش بيني هاي وال استريت تطبيق مي کند. با وجود آن که آمار وارقام مربوط به خانه سازي ضعيف تراز آن بود که پيش بيني مي شد، با اين حال درمقايسه با ماه فوريه سال 2003 ، 1/13 درصد بالاتربود. تيم مازانک يک نظريه پردازبلند پايه پول رايج درموسسه سرمايه گذاري بنک اند تراست درشهربوستون گفت کاهش خانه سازي درآمريکا تاثير چنداني به وجود نمي آورد زيرا پايه و بنياد بخش خانه سازي درآمريکا به قدري محکم واستواراست که يک مورد گزارش کاهش خانه سازي، روندي دراين زمينه ايجاد نمي کند. پيش بيني مي شود که اين گزارش درسياستگذاران ذخائرپولي دولت نيزکه قراراست روزسه شنبه براي بررسي سياست هاي نرخ بهره جلسه اي تشکيل دهند، تاثيرمحدودي داشته باشد. بيشترتحليلگران وال استريت پيش بيني مي کنند بانک مرکزي آمريکا نرخ هاي بهره را تا زمان پيدا شدن قرائني از رشد مشاغل، به حال خود به صورت صد درصد بعد ازسال 1953 باقي بگذارد. درهمين حال ميزان خانه سازي درمناطق شمال شرقي وغرب ميانه آمريکا درماه فوريه روبه بالا بود، اما دربازارهاي بزرگتر جنوب و غرب پائين بوده است. به گزارش وزارت بازرگاني آمريکا، خانه سازي در آمريکا در ماه فوريه با چهار درصد کاهش، به نرخ سالانه يک ميليون و 855 هزار واحد رسيد که کمتر از يک ميليون و 930 هزار واحدي است که تحليلگران وال استريت، طرح ريزي کرده بودند. خانه سازي در ماه ژانويه به يک ميليون و 932 هزار واحد رسيده بود که حتي بيش از ميزان يک ميليون و 903 هزار واحدي بود که پيش بيني شده بود. کاهش خانه سازي در ماه فوريه هنگامي روي داد که نرخ بهره، با رهن پايين بود.
XS
SM
MD
LG