لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۴

مهلت سازمان بين المللي کارگران آزاد جهان به جمهوري اسلامي براي پاسخگويي درباره سرکوب خونين اعتصاب کارگران شهر بابک


(rm) صدا |
سازمان بين المللي کارگران آزاد جهان به دولت ايران شش ماه فرصت داد تا به پرسشهاي اين سازمان درباره سرکوب خونين اعتصاب کارگران شهر بابک پاسخ دهد. يکي از مسئولين اين سازمان در ژنو گفت هر تصميمي که سازمان بين المللي کار که زير نظر سازمان ملل فعاليت مي کند در اين زمينه بگيرد، براي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراست. سازمان بين المللي کارگران آزاد جهان ICFTU کنفدراسيوني دربر گيرنده اتحاديه هاي کارگري يکصد و پنجاه و دو کشور جهان است. بيش از يک صد و پنجاه ميليون نفر اعضاي اين اتحاديه هاي کارگري تحت پوشش اين سازمانند و طبق تصميمات آن عمل مي کنند. در ايران شايد به دليل فقدان تشکل مستقل کارگري، شايد هيچ تشکيلات موجودي نيز که عضو سازمان بين المللي کارگران آزاد جهان باشد. خانه کارگر همچون تشکل رسمي کارگران که مورد تاييد حکومت جمهوري اسلامي است، عضو سازمان بين المللي کار است ه وابسته به سازمان ملل متحد است و به اين اعتبار جمهوري اسلامي عضو سازمان بين المللي کار به حساب مي آيد. و اما بازخواست سازمان بين المللي کارگران جهان از جمهوري اسلامي بازمي ردد به رويداد 4 بهمن ماه گذشته در شهر بابک و خاتون آباد در استان کرمان. در آن روز نيروهاي ويژه و گارد مسلح جمهوري اسلامي به تحصن کارگران که پس از 8 روز اعتصاب کارگران شهر صنعني بابک صورت گرفته بود، حمله کردند که در اثر آن 4 تن از کارگران کشته شدند و 40 تن مجروح شدند و شمار زيادي بازداشت؛ که شمار رسمي بازداشت شدگان 80 نفر اعلام شد. بازداشتها بعد از سرکوبي اعتصاب کارگران شهر بابک و همچنين از روستاي خاتون آباد محل سکونت کارگران شهر بابک صورت گرفت. در مرکز خواستهاي کارگران اعتصابي لغو قراردادهاي موقت و پيماني و رسمي شدن و دائمي شدن قراردادها بود. در پي آن رويداد سازمان بين المللي کارگران آزاد جهان به محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي نامه اي اعتراضي نوشت و از دولت ايران توضيح خواست و خواستار آن شد که مسئولان و عوامل حمله به کارگران و سرکوب خونين اعتصاب آنان معرفي و محاکمه شود. اين سازمان به سازمان بين المللي کار هم شکايت کرد. به نظر مي رسد که دولت جمهوري اسلامي به اين درخواست اهميتي نداده. زيرا روز گذشته به مناسب اول ماه مه، آنا بيونزي مشاور مشاور مدير سازمان بين المللي کارگران جهان در ژنو بار ديگر اعلام کرد که جمهوري اسلامي تا شش ماه فرصت دارد که درخواست اين سازمان را پاسخ دهد و شش ماه ديگر يعني ماه نوامبر، بر روي اين پرونده در سازمان تخصصي بين المللي کار تصميم گيري خواهد شد و هر تصميمي که اين کميته بگيرد؛ دولت ايان ملزم به اجراي آن است. با توجه به اين که جمهوري اسلامي زير پوشش سازمن بين المللي کار قرار دارد و ملزم به انجام تعهدات و دستورالعمهاي آن است. سازمان بين المللي کارگران آزاد جهان به دولت ايران شش ماه فرصت داد تا به پرسشهاي اين سازمان درباره سرکوب خونين اعتصاب کارگران شهر بابک پاسخ دهد. يکي از مسئولين اين سازمان در ژنو گفت هر تصميمي که سازمان بين المللي کار که زير نظر سازمان ملل فعاليت مي کند در اين زمينه بگيرد، براي جمهوري اسلامي لازم الاجراست. سازمان بين المللي کارگران آزاد جهان ICFTU کنفدراسيوني دربر گيرنده اتحاديه هاي کارگري يکصد و پنجاه و دو کشور جهان است. 4 بهمن ماه گذشته در شهر بابک و خاتون آباد در استان کرمان نيروهاي ويژه و گارد مسلح جمهوري اسلامي به تحصن کارگران که پس از 8 روز اعتصاب کارگران شهر صنعني بابک صورت گرفته بود، حمله کردند که در اثر آن 4 تن از کارگران کشته شدند و 40 تن مجروح شدند و شمار زيادي بازداشت؛ که شمار رسمي بازداشت شدگان 80 نفر اعلام شد.
XS
SM
MD
LG