لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۹:۰۰

عدم مشارکت فعال ايرانيان مهاجر کانادا در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي، از ديد يک وکيل


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): مهاجران ايراني در كانادا عليرغم موفقيتهاي آكادميك و فردي نقش فعالي در عرصه هاي سياسي و اجتماعي كانادا بازي نكرده اند و اگر چه برخي از افراد جامعه بزرگ ايرانيان در اين كشور دموكراتيك قدمهاي مثبتي برداشته اند، هنوز موانع بسياري براي مشاركت جدي آنها در اين جامعه و جود دارد. مريم اقوامي (راديو فردا): جامعه مهاجر ايراني در كانادا كه يكي از بزرگترين جوامع ايرانيان در خارج از كشور است، بيش از بيست سال است كه در اين كشور پهناور زندگي مي كنند. ايرانيان مقيم كانادا كه از جمله موفقترين و تحصيلكرده ترين مهاجران هستند، جامعه اي جوان و نوپا كه هنوز با چالشهاي زندگي در كشوري جديد مواجه هستند. يادگيري زبان، سازش با فرهنگ جديد، آگاهي از آداب و رسوم اجتماعي كشور ميزبان و يافتن شغل از جمله مسائلي است كه مهاجران را در چند سال اول به شدت به خود مشغول مي كند. عليرغم دشواريهاي سالهاي اوليه، فعاليتهاي اجتماعي و سياسي قشر تحصيلكرده و مطلع ايراني در جامعه كانادا چندان چشمگير نبوده است. در حالي كه تعداد اندكي قدم در فعاليتهاي سياسي كانادا كه جامعه اي دموكراتيك است گذاشته اند، هنوز موانع مشاركت ايرانيان در اين راه آنها را از برداشتن قدمهاي بزرگتر باز داشته است. علي احساسي وكيل ايراني است كه نگاهي عميق از سياست و نحوه فعاليت در اين زمينه دارد. اين وكيل ايراني كه اخيرا خود را كانديداي شركت در انتخابات استاني حزب ليبرال كرده بود، در گفتگويي با راديو فردا در مورد مزاياي مشاركت فعال ايرانيان در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در كانادا مي گويد: علي احساسي (وکيل ايراني، تورانتو): مشاركت سياسي خيلي از اهميت خاصي برخوردار است. اگر يك جامعه اي بتواند با حالت مثبت در سياست يك مملكتي شركت كند، شناخته شده خواهند بود و اقليتهايي كه پا به ميدان مي گذارند و فعاليت نشان مي دهند طبيعتا در ميان تصميم گيرنده هاي سياسي زور بيشتري خواهند داشت، براي اينكه بالاخره مي بينند كه اين يك اقليتي است يا جامعه اي است كه فعال است و يك نوع انتظاري هم دارد و اگر كه جوابگوي انتظارات بعضي از اقليتهايي هم نيستند، مي دانند كه ممكن است كه نتيجه منفي داشته باشد. وقتي ما صحبت از مشاركت سياسي مي كنيم، به اين سادگي نيست كه بگوييم اقليتها بايد راي بدهند. بيشتر از اين هم بايد خودشان را داخل كارهاي سياسي بدانند. م . ا : علي احساسي در بخش ديگري از گفتگوي خود درباره موانع شركت ايرانيان خارج از ايران در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و تجربيات شخصي خود در اين مورد مي گويد: علي احساسي : به عنوان يك Community تازه وارد هستيم و هنوز آن آشنايي كه بايد و شايد داشته باشيم با سيستم كانادا نداريم. طبيعتا وقتي آدم آشنايي ندارد، نمي داند چطور بايد رخنه كند و چطور مي تواند فعال شود. يك مساله ديگر آن اختصاص به اقليت ايراني دارد، اين است كه هيچ ارگان يا هيچ رهبران بخصوصي هم نداريم. مثلا آدم مي بيند در اقليتهاي ديگر كه يك سري رهبرهايي را قبول كردند جامعه هايشان، در حالي كه براي ما به اين صورت اصلا پيش نرفته، كمتر آدم مي بيند كه در كانادا چندين ايراني را به عنوان صاحب نظر قبول داشته باشند، در مقايسه با اقليتهاي ديگر از اين لحاظ عقب هستيم كه نه Community Center داريم و نه اينكه ايرانياني را داريم كه شناخته شده باشند در تمام جامعه ايراني. تا اين اتفاقات نيفتد، سخت تر خواهد بود كه ايرانيان بتوانند مشاركت بيشتري را در زمينه هاي سياسي بكنند. اتفاقا ايرانيها اقليتي هستند كه خيلي دوست دارند در صحنه سياسي يك رولي را بازي كنند ولي چندين موانع است يكي اين كه وقتي ما صحبت از مشاركت سياسي مي كرديم خيلي از افراد بودند كه فكر مي كردند كه اين در مورد سياست ايران حائز اهميت است، در حالي كه اصلا به اين صورت نبود و وقتي كه ما صحبت از فعاليت سياسي مي كرديم، بيشتر تاكيدمان بر روي فعاليت اجتماعي بود. براي اينكه بالاخره اگر ايرانيان بيشتري وارد گود سياست بشوند در كانادا، اين بالاخره خود به خود مي تواند كمك بزرگي باشد كه جامعه ما يك ذره بيشتر انسجام پيدا كند و بتوانند كارهاي دسته جمعي بيشتري را انجام دهند، ولي به نظر من تجربه اي كه من داشتم، خيلي تجربه مثبتي بود. م . ا : آنچه كه مسلم است مشاركت فردي و گروهي ايرانيان در كانادا نمي تواند در حد تشكيل سازمانها و گروههاي تخصصي محدود شود، بلكه حضور جدي و مداوم در عرصه هاي مختلف اجتماعي و سياسي اين كشور مهاجرپذير مي تواند پايه هاي زندگي فردي و جمعي اين جامعه را پر قدرت تر كرده و قدمهاي مثبتي در پيوند دادن اجزاي مختلف جامعه ايراني در كانادا نمايد. مهاجران ايراني در كانادا عليرغم موفقيتهاي آكادميك و فردي نقش فعالي در عرصه هاي سياسي و اجتماعي كانادا بازي نكرده اند و اگر چه برخي از افراد جامعه بزرگ ايرانيان در اين كشور دموكراتيك قدمهاي مثبتي برداشته اند، هنوز موانع بسياري براي مشاركت جدي آنها در اين جامعه و جود دارد. علي احساسي، وكيل ايراني در تورانتو، که اخيرا خود را كانديداي شركت در انتخابات استاني حزب ليبرال كرده بود، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اگر يك جامعه اي بتواند با حالت مثبت در سياست يك مملكتي شركت كند، شناخته شده خواهد بود و اقليتهايي كه پا به ميدان مي گذارند و فعاليت نشان مي دهند طبيعتا در ميان تصميم گيري هاي سياسي، قدرت بيشتري خواهند داشت. وي مي افزايد که اقليت ايراني هيچ ارگان يا هيچ رهبر به خصوصي هم ندارد، كمتر مي بينيم که در كانادا چندين ايراني را به عنوان صاحب نظر قبول داشته باشند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG