لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۴

انتقال پرونده هاشم آغاجري به دادگستري تهران براي رسيدگي مجدد


(rm) صدا |
پرونده دکتر هاشم آغاجري استاد دانشگاه پس از نقض حکم اعدام در ديوان عالي به دادگستري تهران فرستاده شده است. امير آرمين از راديو فردا، از محمد حسين آغاسي سئوال کرده است با توجه به لغو محکوميت زندان دکتر آغاجري در ماه گذشته و لغو حکم اعدام در ماه گذشته، چرا اين زنداني آزاد نمي شود. محمد حسين آغاسي: پرونده مربوط به اتهام در واقع مجازاتي که حبس بوده، در دادگاه تجديد نظر رسيدگي شده و حکم را اگر نقض کردند و يا مجازات حبس را به قول شما لغو کردند، منتفي است. اما در مجازاتهايي که اعدام هست يا مجازاتش حبس ابد هست، تا قصاص نصف ديه کامل، قصاص نفس در اين زمينه معمولا دادگاه کيفري استان هر استان رسيدگي مي کند. ديوان کشور مرجعي هست که فقط رسيدگي شکلي مي کند. يعني نگاه مي کند که ببيند آيا مقررات قانوني در رسيدگي به اين پرونده رعايت شده يا نه؟ اگر که اشکالي در اين پرونده ديده بود، اکر که نقص رسيدگي بود، توجه بفرماييد نقص با نقض را، اگر نقص رسيدگي بود ديوان کشور به همان شعبه رسيدگي کننده پرونده، پرونده را برمي گرداند و از آن شعبه مي خواهد که رفع نقص شود و راي خودش را صادر کند. اما اگر اين که مبني بر نقض حکم بود، نه نقص رسيدگي، در اينجا رسيدگي را ارجاع مي کند به شعبه اي که هم ارز شعبه رسيدگي کننده اول هست. در اين مرحله دوم اين را ما نبايد به کار ببريم که حکم اعدام آقاي آغاجري لغو شده، بايد بگوييم که حکم ايشان نقض شده و در دادگاه ديگري بايد رسيدگي ماهيتي بشود و نه رسيدگي که ديوان کشور گفته. بعد از اين که حکم در اينجا صادر شد، اعم از اين که حکم اعدام باشد، يا بر اساس دستورالعمل ديوان کشور حکم ديگري باشد باز هم براي محکوم عليه مي تواند حق تجديد نظر خواهي باشد در ديوان عالي کشور. علت اين که ايشان را هنوز آزاد نمي کنند شايد به اين خاطر هست که توجه اتهام در حد مجازات اعدام هنوز در پرونده وجود دارد. چون بازداشت موقت، يعني که بازداشتي که برايش وثيقه نمي پذيرند جهت آزادي متهم، بازداشتهايي هست که در مورد آغاجري را من فقط عرض مي کنم که مجازات اعدام هنوز به قوت خودش باقيست در مورد ايشان. و الا بايد با وثيقه و صدور قرار وثيقه او را آزاد بکنند. يک مساله ديگر را هم من اضافه بکنم که الان که پرونده برگشته به دادگاه کيفري استان تهران، بايد به تقاضاي متهم يا وکيل ايشان دادگاه بدوا بايد توجه بکند ببيند که با قرار ديگري به غير از بازداشت موقت مي تواند آقاي آغاجري را بازداشت بکند يا ايشان بايد همچنان در بازداشت باشد. و اگر قرار است در بازداشت بماند شما اين را نتيجه گيري بکنيد که ظاهرا اتهامي که مجازات آن اعدام هست هنوز در مورد ايشان وجود دارد. ا.آ: ايشان يک اتهام وارد شد مبني بر اين که مرتدند، اگر که آن حکم را نقض کردند به قول شما، قاعدتا ديگر دليلي براي نگه داشتن ايشان در زندان نبايد باقي مانده باشد. دست است؟ محمد حسين آغاسي: قاعدتا همين طور است. ا.آ: پس چرا ايشان را نگه داشتند؟ محمد حسين آغاسي: اين را بايد ديد که دادگاه در آينده نزديک چه برخوردي خواهد کرد. چون مسلما يک پرونده اي با اين حجم و با اين وضعيت، پس از آن که درخواست وکيل متهم يا خود متهم مبني بر تخفيف قرار را دادگاه دريافت بکند، تا رسيدگي و صدور دستور مقتضي براي توجيه وثيقه مسلما چند روزي يا چند هفته اي به درازا خواهد کشيد. اگر که دادگاه کيفري استان تهران هم بر اين نظر همچنان باقي باشد که نخير ايشان بايد همچنان در بازداشت باقي بماند سئوال به حق به قوت خودش باقي است که چرا اگر ديوان کشور مجازات اين متهم را اعدام ندانسته و بخصوص که رهبري هم ظاهرا اظهار نظري در اين زمينه کردند، باز هم ايشان را در زندان نگه داشته اند. پرونده هاشم آغاجري، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و استاد تاريخ دانشگاه تربيت معلم، در پي لغو حكم اعدام وي در ديوان عالي قوه قضائيه به دادگستري تهران ارسال شد كه آن را براي صدور حكم به يكي از شعب دادگاه كيفري استان خواهد فرستاد. محمد حسين آغاسي، وكيل دادگستري درتهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد حكم اعدام آغاجري لغو نشده بلكه نقض شده و در دادگاه ديگري بايد رسيدگي ماهيتي بشود و بعد از صدور حكم، اعم از اينكه اعدام باشد يا حكم ديگري باشد باز هم حق تجديدنظر خواهي براي محكوم وجود خواهد داشت در ديوان عالي كشور. وي مي افزايد علت اينكه آغاجري را آزاد نمي كنند شايد اين باشد كه توجه اتهام در حد مجازات اعدام هنوز در پرونده وجود دارد چون بازداشت موقت بدون پذيرش وثيقه بازداشت هائي است كه هنوز امكان مجازات اعدام به قوت خود باقي است.
XS
SM
MD
LG