لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۴۰

جنگ عراق:مسلمان نمائي صدام حسين و تضاد آن با پيام سوسياليستي و ناسيوناليستي حزب بعث


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): صدام حس?ن، در مقام رهبر حزب بعث قاعدتا با?د هوادار ناس?ونال?سم عرب و سوس?ال?زم باشد، اما در سالها? اخ?ر به اسلام رو? آورده و خود را مدافع اسلام در مقابل کافران مهاجم م?‌ داند. مريم احمدي (راديوفردا): سه دهه پ?ش که صدام حس?ن به قدرت رس?د، طرفدار سرسخت حکومت غ?رد?ن?، سوس?ال?سم و ناس?ونال?سم عرب? بود. اما امروز که در نبرد مرگ و زندگ? با ن?روها? ائتلاف به رهبر? آمر?کا درگ?ر است خود را جنگ‌آور? جهادگر م?‌داند که پرچم اسلام را در برابر کافران در دست دارد. کافران? که م?‌خواهند و? را به خاطر آنکه مسلمان است از قدرت کنار بزنند و به نظر م?‌رسد بس?ار? از عراق?‌ها هم از ا?ن چرخش صدام استقبال کرده اند. دو هفته از آغاز جنگ م?‌گذرد. ن?روها? ائتلاف به پا?تخت نزد?ک شده اند اما خبر? از ق?ام گسترده ع?له رژ?م صدام از سو? اکثر?ت ش?عه کشور ن?ست. ش?ع?ان که به انگ?زه‌ها? آمر?کا و بر?تان?ا در ا?ن جنگ عم?قا بد گمانند و صدام را مدافع اسلام تلق? م?‌کنند، به او وفادار مانده اند. فرمانده? آمر?کا در خل?ج فارس روز پنجشنبه اعلام کرد ا?ت الله العظم? س?ستان? مرجع بزرگ ش?عه از عراق?ها خواسته است آرام بمانند و در برابر ن?روها? مهاجم مانع? ا?جاد نکنند. ژنرال بروکس سخنگو? فرمانده? امر?کا م?‌گو?د آ?ت‌الله س?ستان?، تا کنون از عراق?ها م?‌خواست در برابر تهاجم محکم با?ستند و ا?ن اعلام?ه روز پنچشنبه تحول مهم? در جنگ است. صدام حس?ن از سال 1991 که ق?ام ش?ع?ان را سرکوب کرد به منظور آرام کردن آنان س?استها? مذهب? در پ?ش گرفت. با انزوا? ب?ن الملل? و تحر?م‌ها به اسلام س?اس? رو? آورد و س?است غ?ر د?ن? حزب بعث را کنار? نهاد. در 3 سال گذشته به اسلام توجه ز?اد? نشان داده و تلاش کرده مردم عراق را حول حکومت د?ن? خود در مقابله با تهد?د کافران بس?ج کند. و? سخنان خود را با آ?ات قران شروع م?‌کند و مدام از قران مثال م?‌آورد از جهاد دم م?‌زند و م?‌گو?د اسلام از مردم م?‌خواهد در برابر مهاجم به دفاع برخ?زند. رسانه‌ها? عراق که پ?شتر صدام را پدر رهبر م?‌نام?دند در ا?ن اواخر او را رهبر مجاهد و مومن م?خوانند و ا?ن همه با پ?ام اصل? حزب بعث ?عن? سوس?ال?زم و ناس?ونال?زم عرب? تضاد دارد. صدام حسین، در مقام رهبر حزب بعث قاعدتا باید هوادار ناسیونالیسم عرب و سوسیالیزم باشد، اما در سالهای اخیر به اسلام روی آورده و خود را مدافع اسلام در مقابل کافران مهاجم می‌ داند. وی سخنان خود را با آیات قران شروع می‌کند و مدام از قران مثال می‌آورد از جهاد دم می‌زند و می‌گوید اسلام از مردم می‌خواهد در برابر مهاجم به دفاع برخیزند. رسانه‌های عراق که پیشتر صدام را پدر رهبر می‌نامیدند در این اواخر او را رهبر مجاهد و مومن میخوانند و این همه با پیام اصلی حزب بعث یعنی سوسیالیزم و ناسیونالیزم عربی تضاد دارد.
XS
SM
MD
LG