لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۱

گزارش بانك جهاني: اشتغال بزرگترين چالش كشورها خاورميانه و شمال آفريقا


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديوفردا): بانک جهاني دريک گزارش خود که روزپنجشنبه منتشرشد، خواستارآن شده است کشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا با انجام اصلاحات اقتصادي وايجاد تنوع دراقتصاد خود که بيشترمتکي به نفت است، به مبارزه با بيکاري برخيزند. مسعود ملك (راديوفردا): درحالي که جمعيت کساني که وارد بازار کارمي شوند به سرعت روبه افزايش است، گزارش بانک جهاني ايجاد اشتغال را ازمراکش گرفته تا ايران، بزرگترين چالش دهه جاري دانسته است. تا سال 2010 ، همه ساله تقريبا چهارميليون نفربه نيروي کاراضافه مي شوند. اين دوبرابرميزان ورود داوطلبان شغل به بازارکار درمنطقه در20 سال گذشته به شمارمي رود. بنا به اين گزارش، بيکاري درخاورميانه وشمال آفريقا با احتساب ميانگين 15 درصد نيروي کارجاري، در دو دهه گذشته دوبرابر شده است. اين ميزان، درسطح بالاترين ميزان بيکاري درجهان قراردارد. افراد جوان، فارغ التحصيلان مدارس وزنان، با مشکل بيشتري درپيدا کردن شغل روبرو هستند. مصطفي نابلي رئيس اداره اموراقتصادي خاورميانه وشمال آفريقا دربانک جهاني گفت کساني که امروزه وارد بازارکارمي شوند، جوان و تحصيل کرده اند. اين به معناي آن است که در فضاي يک اقتصاد صحيح، اين افراد مي توانند مانند سايرنقاط جهان پايه واساسي براي يک رشد سريع وبادوام به وجود آورند. وي افزود: اما اگرمحيط زيست دچارتنگنا باشد، يک استعداد بالقوه جمعيتي تبديل به يک آفت جمعيتي مي شود و راه را دربرابر بروز بحران هاي اجتماعي بازمي گذارد. بانک جهاني براي مقابله جوئي با چنين چالش هائي، اجراي سه طرح بزرگ را درمنطقه پيشنهاد کرده است: ايجاد صنايع غيروابسته به نفت، طرفداري ازمشاغل آزاد که دولت نقشي درآن نداشته باشد و حذف سياست هاي وارداتي به نفع صنايع صادراتي. نويسندگان بانک جهاني درگزارش خود خاطرنشان ساخته اند خشونت وزد وخورد، پيوسته تاثيري منفي درمبادلات بازرگاني وسرمايه گذاري داشته واثرات آن اغلب ازمحدوده کشورهاي درحال جنگ فراتر رفته وبه کشورهاي همسايه سرايت کرده است. تاثيرمنفي زد وخوردها درخاورميانه وشمال آفريقا، زيانباربوده است. وجود ترديد نسبت به توانائي رقابت با بازارهاي جهاني، کشورها را اغلب به اتخاذ سياست حمايت ازصنايع و فرآورده هاي داخلي هدايت مي کند، اما پايه واساسي براي اين بدبيني وجود ندارد. درگزارش همچنين آمده است ترکيب وآميزه اي ازصادرات بيشترمحصولات غيرنفتي و وجود فضائي ازسرمايه گذاري بهتر، مي تواند سرمايه گذاري خصوصي درمحل را افزايش دهد وسرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي را چندين برابر بيشترکند. بانک جهاني در يک گزارش خود که روزپنجشنبه منتشرشد، خواستارآن شده است کشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا با انجام اصلاحات اقتصادي وايجاد تنوع دراقتصاد خود که بيشترمتکي به نفت است، به مبارزه با بيکاري برخيزند. اين گزارش حاكي است درحالي که جمعيت کساني که وارد بازار کارمي شوند به سرعت روبه افزايش است، ايجاد اشتغال را ازمراکش گرفته تا ايران، بزرگترين چالش دهه جاري است. تا سال 2010 ، همه ساله تقريبا چهارميليون نفربه نيروي کاراضافه مي شوند. اين دوبرابرميزان ورود داوطلبان شغل به بازارکار درمنطقه در20 سال گذشته به شمارمي رود. بانك جهاني نوشت: وجود ترديد نسبت به توانائي رقابت با بازارهاي جهاني، کشورها را اغلب به اتخاذ سياست حمايت ازصنايع و فرآورده هاي داخلي هدايت مي کند، اما پايه واساسي براي اين بدبيني وجود ندارد. كارشناسان بانك جهاني توصيه كردند: ترکيب و آميزه اي از صادرات بيشتر محصولات غيرنفتي و وجود فضائي ازسرمايه گذاري بهتر، مي تواند سرمايه گذاري خصوصي درمحل را افزايش دهد و سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي را چندين برابر بيشتر کند.
XS
SM
MD
LG