لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۳۵

آغاز مبارزات انتخاباتي دوماي دولتي در روسيه


(rm) صدا |
مبارزات انتخاباتي براي کسب 450 کرسي مجلس دوماي روسيه از روزيکشنبه آغازشد. احزاب روسيه براي کسب کرسي هاي پارلماني، دست کم بايد پنج درصد از آرا را به دست آورند. امير آرمين: مهمترين احزابي که درانتخابات پارلماني روسيه به رقابت خواهند پرداخت عباتند از: روسيه متحد. گروه عمده اي که از ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه حمايت مي کند. اين گروهي است که شتابزده پيش ازانتخابات سال 1999 زيرعنوان اتحاد به منظور اطمينان ازدستيابي آقاي پوتين به قدرت تشکيل شد. اين گروه هم اينک درمجلس دوماي روسيه که دوره آن روبه اتمام است، داراي 135 کرسي است ورهبري آن را سياستمداران عمده اي نظيربوريس گريزلوف وزيرکشور برعهده دارند. آخرين نظرسنجي، روسيه متحد را با 30 درصد حمايت، جلوترازگروه هاي ديگر قرار داده واز کمونيست ها نيزهفت درصد جلوتراست. حزب مردم که 53 کرسي از225 کرسي متعلق به حوزه هاي انتخاباتي انفرادي را دراختياردارد، ازلحاظ حمايت ازسياست هاي دولت، از حزب روسيه متحد هواداري مي کند. حزب سرزمين هاي روسيه با 47 کرسي در دوما نيزازدولت حمايت مي کند. حزب کمونيست. اين حزب نيروي عمده مخالف در روسيه تلقي مي شود ومي تواند روي حمايت قاطعانه هواداران خود، ازجمله افراد سالخورده وروستانشينان حساب کند. تحريم حزب کمونيست که جانشين حزب حاکم دوران اتحاد جماهير شوروي است، درسال هاي دهه 1990 ازميان برداشته شد وحزب کمونيست اکنون خود را نسبت به هدف هاي گسترده اي در مورد اقتصاد، حقوق بشر و بهبود زندگي طبقات فقيرکه اکثريت جمعيت روسيه را تشکيل مي دهند، متعهد مي داند. حزب کمونيست هم اکنون داراي 83 کرسي در دوما است. رهبري کمونيست هاي روسيه را گنادي زيوگانوف برعهده دارد که تاکنون دوبار درانتخابات رياست جمهوري شکست خورده است. حزب يابلوکو. اين يک حزب فعال ليبرال است که رهبري آن را گريگوري ياولينسکي، يک اقتصاد دان برعهده دارد. وي درسال هاي پاياني زمامداري کمونيست ها طرحي براي اصلاحات اقتصادي ارائه کرد که مورد تحسين غرب قرارگرفت، اما طرح او هرگزبه مورد اجرا درنيامد. اين حزب هم اکنون داراي 16 کرسي دردوما است و 98/5 درصد آراي انتخابات سال 1999 را به دست آورد. حزب يابلوکو خود را مخالف سياست هاي دولت، ازجمله جنگ عليه جدائي خواهان چچن مي داند. آخرين نظرسنجي نشان مي دهد که اين حزب درحال حاضرفقط ازچهاردرصد حمايت برخورداراست. اتحاد نيروهاي راستگرا. اين اتحاد نيز درجريان انتخابات سال 1999 تاسيس شد وهواداران عمده سياست هاي بازارآزاد به عضويت آن درآمدند. اين اتحاد هم اکنون داراي 23 کرسي دردوما است و52/8 درصد آراي انتخابات سال 1999 را به خود اختصاص داد. رهبري اتحاد نيروهاي راستگرا را بوريس نمتسوف، يک رهبرمنطقه اي برعهده دارد وآناتولي چوبائيس که خصوصي کردن اقتصاد را درسال هاي دهه 1990 زيرنظر داشت در رهبري اتحاد با وي همکاري دارد. حزب ليبرال دمکرات روسيه. رهبري اين حزب را ناسيوناليست افراطي ولاديمير ژيرنوفسکي برعهده دارد که درانتخابات سال 1993 حدود يک چهارم آرا را به خود اختصاص داد. اين حزب هم اکنون داراي 13 کرسي دردوماي روسيه است و98/5 درصد از آراي انتخابات سال 1999 را به نام رهبرخود کسب کرد. آقاي ژيرنوفسکي با پرحرفي هاي احساساتي وهيجان آميزخود داراي محبوبيتي درداخل وخارج ازپارلمان است. نظرسنجي ها نشان مي دهد حزب ليبرال دمکرات روسيه ازپنج درصد حمايت برخوردار است. مبارزات انتخاباتي براي کسب 450 کرسي دوماي دولتي، مجلس نمايندگان روسيه، از روز يکشنبه آغاز شد. احزاب روسيه براي کسب کرسي هاي پارلماني، دست کم بايد پنج درصد از آراء را به دست آورند. مهمترين حزب هايي که در انتخابات پارلماني روسيه به رقابت پرداختند، عبارتند از روسيه متحد، گروه عمده اي که از ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه حمايت مي کند. اين گروهي است که شتاب زده و پيش از انتخابات سال 1999، زير عنوان اتحاد به منظور اطمينان از دستيابي آقاي پوتين به قدرت تشکيل شد. آخرين نظر سنجي، روسيه متحد را با 30 درصد حمايت، جلوتر از گروه هاي ديگر قرار داده است و از کمونيست ها نيز هفت درصد جلوتر است. حزب مردم که 53 کرسي از 225 کرسي متعلق به حوزه هاي انتخاباتي انفرادي را در اختيار دارد، از لحاظ حمايت از سياست هاي دولت، از حزب روسيه متحد هواداري مي کند. حزب سرزمين هاي روسيه با 47 کرسي، از دولت حمايت مي کند. حزب کمونيست، نيروي عمده مخالف در روسيه، نيز مي تواند روي افراد سالخورده، مستمري بگيران و روستاييان حساب کند.
XS
SM
MD
LG