لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۹

کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه افزایش فشارها بر ایران را تصویب کرد.کمیته روابط بین المللیمجلسنمایندگانآمریکاروز سه شنبهباسیوهفترایموافق دربرابریکرای مخالف لایحه تشدیدفشاربرشرکتهایخارجیراکهباایراندادوستدمیکنندتصویب کرد. ازجمله این تحریمها می توان بهمحرومیت اینشرکتهاازاستفادهازمعافیتهایمالیاتیدرآمریکااشاره کرد.اینکمیتههمچنیناعلامکردکهسهمآمریکادر


وام هائی که بانک جهانی به ایران میدهد از این وامها کسر خواهد شد .


بنا به این لایحه همچنین اگر مسکو به همکاریهای هسته ای با ایران ادامه دهد هیچ موافقتنامه ای در زمینه همکاریهای هسته ای با روسیه به امضا نخواهد رسید.


XS
SM
MD
LG