سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۲۸ - ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶

  ايران / اجتماعی

  شيعه دولتی و اقليت های مذهبی در ايران

  صحنه ای از سریال مخنارنامه که موجب اعتراض روحانیون اهل سنت شد
  صحنه ای از سریال مخنارنامه که موجب اعتراض روحانیون اهل سنت شد
   درگيری ها و بحث های ماه های اخير پيرامون مدارس مذهبی اهل سنت فقط نوک کوه يخ رابطه ميان دولت ايران با اقليت های مذهبی را نمايان ساخته است. انحصار طلبی و سياست های شيعه محورانه حکومت در دهه های گذشته نوعی تبعيض آشکار مذهبی را در نظامی که خود را دينی می داند تحميل کرده است. آثار اين سياست ها که نوعی خشونت نمادين عليه اقليت های مذهبی رسمی و پنهان، کسانی که ديندار نيستند و يا با روايت دولتی با دين موافق نيستند در زمينه های آموزشی و اجتماعی به شمار می رود.

  تنش بر سر مدارس اهل سنت

  دولت ايران از دو سال پيش به اين سو بر آن شده نظارت بر مدارس اهل سنت را تشديد کند. اين سياست در استان سيستان و بلوچستان که شاهد نارامی ها و حرکت های تروريستی خونين است بازتاب خاصی دارد. آيت الله عباسعلی سليمانی نماينده آيت الله خامنه ای در سيستان و بلوچستان در جديدترين برخورد علنی در رابطه با فعاليت مدارس اهل سنت به گونه ای مستقيم برخی از مدارس و مدرسان اهل سنت را متهم کرد که با "تفکر وهابيگری و آموزش های انحرافی، طلبه ها را شستشوی مغزی می دهند." (ايرنا، ۲ دی ۱۳۸۹). نماينده آيت الله خامنه ای بر اين باور است که دراين قبيل "مدارس طلبه هايی را که بيشتر آنان از نوجوان و جوان هستند و هنوز به قدرت تحليل نرسيده و شعاع فکر و افق انديشه‌شان بسيار محدود است، با آموزشهای وهابی منحرف می کنند."

  نماينده آقای خامنه ای در همين مصاحبه با اشاره به ساماندهی مدارس و حوزه های علميه اهل سنت تا حدودی هم پرده از اختلافات موجود برمی دارد و می گويد "اخيرا در کشور موضوع ساماندهی مدارس مطرح شده که هنوز بعضی از اين مدارس از آن تمکين نکرده اند. چون ساماندهی مدارس يک برنامه پنج ساله است پيش بينی شده که مديران مدارس عاقلانه تر با اين طرح همکاری و آن را اجرا کنند." وی آشکارا برخی طلبه های اين مدارس را متهم به شرکت در فعاليت ضددولتی و تروريستی می کند.

  مشکل افزايش دخالت دولت در امور آموزش مذهبی مدارس اهل سنت و اعمال نوعی نظارت امنيتی در ۲ سال گذشته مورد اعتراض روحانيون اين اقليت مذهبی بويژه در سيستان و بلوچستان و نيز کردستان قرار گرفته است و برخی از آنها به مخالفت با چنين سياست های دست زده اند.

  از ميان شخصيت های روحانی اهل سنت بويژه بايد از مولوی عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان ياد کرد که معتقد است "با توجه به اساسنامه وآئين نامه اجرائی اگر چه عبارت ساماندهی، عبارت خوبی است، اما در عمل اين طرح نه ساماندهی بلکه تصرف مدارس دينی اهل سنت است." وی با انتقاد از اين طرح می گويد "نظارت حق حاکميت است، اما دخالت هيچ مذهبی را در امور مذهب ديگر عرفاً، عقلاً، قانوناً و شرعاً جايز نمی دانيم. ما معتقديم که دخالت در امور مذهبی و مدارس اهل سنت مترادف با سلب آزاديهای مذهبی اهل سنت است."

  مولوی عبدالحميد با اشاره به اين دخالت های جديد موضوع آزادی مذهبی را به عنوان "بزرگترين دغدغه اهل سنت" به ميان می کشد : "ما بايد بطور آزادانه بتوانيم در هر جای کشور احکام دين را به فرزندان اهل سنت تعليم بدهيم. نمازهای پنجگانه، جمعه و عيدين را به طور آزادانه برگزار کنيم. حوزه های ما بايد استقلال خود را حفظ کنند. هيچ نهاد و ارگانی نبايد در امور مساجد و مدارس دينی ما دخالت داشته باشند و در کل آزادی مذهبی ما نبايد به مخاطره بيفتد. اينها همه حقوق قانونی ما است و ما از حقوق قانونی خود هرگز نمی گذريم." (ندای سبز آزادی، ۵ بهمن ۱۳۸۸)

  سال گذشته مولوی عبدالحميد که برای اعتراض به سياست های تبعيض آميز دولت به قم و تهران سفر کرد. وی در مصاحبه با سنی نيوز (۵ دی ماه ۱۳۸۸) در رابطه با اين سفر و ديدارهای رسمی به وجود اشکال گوناگون تبعيض عليه اقليت ها در ايران از جمله در دسترسی به مقام های سياسی و نظامی و يا مشارکت در مسائل مربوط به منطقه خود اشاره می کند و همزمان نبود آزادی و عدم تحمل مخالفين و يا "توهين به اهل سنت" توسط دولت احمدی نژاد را به باد انتقاد می گيرد. بازتاب اين ديدارها در رسانه های جمعی دو طرف نشان می دهد که گفتگو با مسئولين مذهبی و سياسی با تفاهم و توافق چندانی همراه نبوده است. سايت رسمی آيت الله مکارم شيرازی و نيز شيعه نيوز بدون اشاره به مطالبات هئيت نمايندگی اهل سنت فقط به اظهارات انتقادی شخصيت های روحانی قم بسنده کرده اند.

  نظام آموزشی و تبعيض عليه اقليت ها

  آموزش مذهبی در چهارچوب نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه يکی ديگر از حوزه های اصلی اعمال تبعيض مذهبی در ايران است. در حکومتی که خود را بطور رسمی در چهارچوب يک مذهب خاص تعريف می کند تقسيم افراد بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی بصورت امری ناگزير درمی آيد. اين واقعيت مهم در همه مطالب درسی که به نوعی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسانی ارتباط پيدا می کند به چشم می خورد.

  تعداد دانش آموزان اقليت سنی در ايران از يک ميليون نفر فراتر می رود. به اين عده بايد دانش آموزان اقليت های رسمی کوچکتر ديگر (مسيحی، يهودی و زرتشتی) را افزود که در شرايط کم و بيش مشابهی به سر می برند. اين درست است که اقليت های به رسميت شناخته شده همگی دارای کتاب آموزش دينی خاص خود هستند. اما در برنامه تحصيلی و فعاليت های آموزشی موضوعات مذهبی فقط به کتاب های دينی محدود نمی شود. بخش بزرگی از کتاب های درسی ديگر مانند تاريخ، تعليمات اجتماعی، فارسی و عربی نيز دارای مطالب دينی مربوط به شيعه هستند. دانش آموزان غير شيعه ناچارند در کتاب های غير دينی مطالبی را بياموزند و يا در فعاليت های جمعی شرکت کنند که فقط در رابطه با قرائت مطرح می شوند.

  در يک بررسی کلی پيرامون چند و چون برخورد به غير شيعيان در نظام آموزشی ايران می توان از وجود سه مقوله اقليت مذهبی در ايران نام برد.

  - گروه اول شامل اقليت بسيار بزرگ سنی می شود که از نظر جمعيتی و نيز ويژگی های مذهبی- تاريخی و فرهنگی موقعيتی بسيار متفاوت از بقيه دارد. سياست رسمی دولت در اين مدارس اعمال نظارت شديد شيعی است. با آنکه در گفتمان آموزشی بر ضرورت اتحاد شيعيان و سنی ها تاکيد شده و يا از عمده نبودن اختلافات سخن به ميان آمده اما در عمل همه مسايل تاريخی و اجتماعی و دينی از منظر باورهای شيعی انجام می گيرند.

  دنيا از دريچه نظم شيعی نگاه می شود و اديان ديگر جايی در اين جهان بينی ندارند. در نتيجه دانش آموز سنی با وجود آنکه در کتاب های دينی ويژه اهل سنت مبانی مذهب خود را می آموزد ولی در کتاب های و در فعاليت های ديگر با انبوه داده هايی سر و کار دارد که به باورهای شيعی باز می گردد. برای مثال در کتاب های دينی سنی از خلفای چهارگانه به عنوان جانشينان پيامبر ياد می شود در حاليکه کتاب های ديگر روايتی متفاوت از اين تاريخ را ارائه می دهند که گاه بکلی در برابر آموزه های اهل سنت قرار می گيرد. باور به ظهور امام دوازدهم و تشکيل حکومت جهانی نزد شيعيان که حضوری پررنگ در گفتمان آموزشی ايران دارد يکی ديگر از اين موارد اختلاف است.

  - دسته دوم اقليت های شناخته شده را در برمی گيرد که شامل زرتشتيان، مسيحيان (ارمنی ها و آشوری ها) و نيز يهوديان می شود. اين گروه از اقليت ها نيز آموزش دينی خاص خود را دارند. اما همزمان اين گروه از اقليت ها در مدارس خاص خود ناچارند در مطالب درسی ديگر مفاهيم اسلامی و شيعه را فرا گيرند.

  - دسته سوم اقليت ها و گروه هايی در بر می گيرد که از سوی دولت برسميت شناخته نمی شوند و يا حتی با آنها برخوردی خصمانه انجام می گيرد. پيروان دين بهايی از مشخص ترين اين گروه ها هستند. مطالب درسی از بهايت بعنوان "مذهب ساختگی" نام می برد و بهاييان متهم می شوند که آلت دست قدرت های بزرگ خارجی هستند. در کتاب تاريخ سال سوم راهنمايی (صفحه ۳۷) در درسی به عنوان "فرقه سازی استعمار" درباره بهائيان و تاريخ پيدايش آنها می خوانيم : "حکومت های انگليس و روس از وحدت مسلمانان در ايران به شدت وحشت داشتند. از اين رو کوشيدند تا در ميان مردم تفرقه بيندازند و يگانگی آنان را از ميان ببرند. يکی از کارهای آنها در تفرقه اندازی، حمايت از مذاهب ساختگی جديد بود. از جمله ی اين مذهب های دروغين، بابيگری و بهائيگری بود."

  کتاب های درسی در موارد متعددی به واژه هايی مانند "منافقين" و "مشرکين" برای گروهای خاص نيز اشاره می کند که اعتبار و مبنای عرفی و حقوقی ندارد، بيشتر ماهيت گرايانه، ايدئولوژيک و يا سليقه ای است و می تواند با توجه به زمان و حوادث سياسی و مذهبی معناهای مختلفی نيز پيدا کند. به عبارت ديگر در هر زمان می توان کسانی را بر پايه اختلافات دينی و يا سياسی "منافق" يا "مشرک" ناميد : « منافقين يعنی کسانی را که ايمان به خدا و پيامبر و آخرت ندارند ولی خود را مسلمان اصيل می نامند و در جامعه ی مسلمانان فساد می انگيزند ». (فرهنگ اسلامی و تعليمات دينی، سال دوم راهنمايی، صفحه ۷۸).

  در کنار اقليت های پنهان هم چنين بايد به گروه هايی اشاره کرد که دارای دين و مذهب خاصی نيستند و يا رابطه بسيار سطحی و حاشيه ای با آداب و مراسم دينی دارند. گفتمان نظام آموزشی ايران از فرضيه ای حرکت می کند که بر اساس آن باور نداشتن به يک دين خاص نوعی "نابهنجاری" قلمداد می شود. واژه "کافر" به عنوان کسی که با دين دشمن است و يا "کسی که منکر خدا باشد يا برای خدا شريک قرار دهد يا پيامبری پيامبران را قبول نداشته باشد" (فرهنگ اسلامی و تعليمات دينی، سال دوم راهنمايی، صفحه ۸۳) بارها در کتاب های درسی استفاده شده است. در همين کتاب از کافر به عنوان "نجس" و يکی از مصداق های دهه گانه "نجاست" در کنار ادرار و مدفوع انسان، مردار حيوانات، سگ، خوک و مشروبات الکلی نام برده شده است

  خشونت نمادين عليه غير خودی

  مطالب دينی در کتاب ها و درس های مختلف و نيز فعاليت های مذهبی و سياسی حدود يک چهارم زمان آموزشی در ايران را به خود اختصاص می دهد. اين ميزان سه برابر متوسط جهانی (کشورهايی که در برنامه درسی آنها آموزش دينی وجود دارد) است و ايران از اين نظر يکی از مذهبی ترين نظام های آموزشی دنياست. اين آموزش مذهبی فقط يک نوع قرائت از شيعه را از بالا به دانش آموزان تحميل می کند و آنها از حق طبيعی و مشروع انتخاب محروم می مانند. دنيا بر پايه تفسير بسيار خاص و تقليلی از مذهب به "خودی ها" و "ناخودی ها" تقسيم می شود و کسانی از دايره "خودی ها" بيرون می مانند بايد سکوت کنند و چيزهای را يادبگيرند و تکرار کنند که هيچ باوری به آنها ندارند.

  اين نوع برخورد آمرانه و اجباری با دين از سوی نظام آموزشی و نيز بی اعتنايی به باورهای دينی و فلسفی دانش آموزان و دانشجويان و تحميل مجموعه ای از مقررات و آداب دينی مصداق روشن خشونت نمادين در محيط های آموزشی ايران است. دانش آموزان ناچارند دين را نه از طريق آموزش باز و نقادانه که با تحميل از بالا در قالب مجموعه ای از دگم های ابدی و تغيير ناپذير قبول کنند. در اين آموزش يک سويه و اجباری جايی برای يادگيرنده و باور ها و تفکرات او وجود ندارد.

  همين سياست در عرصه مدارس دينی ساير اقليت ها دينی سبب نوعی برخورد امنيتی و نظارت دولتی محدود کننده و همراه با بی اعتمادی به آنها می شود. خشونت دولتی می تواند زمينه را برای نفوذ باورها و قرائت های افراطی از دين در ميان ساير دينداران فراهم آورد. "شستشوی مغزی" و "رفتارهای افراطی" در شرايط غيردمکراتيک و امنيتی نمی تواند فقط در انحصار دولت و گروه های دولتی باقی بماند.

  اصل چهاردهم کنوانسيون جهانی حقوق کودک که دولت ايران هم از امضا کنندگان آن است نه تنها خواهان احترام به آزادی انديشه و باورهای دينی کودکان است که از همه دولت ها می خواهد از تحميل يک ايدئولوژی خاص به آنها خودداری کنند.سياست های آموزشی ايران درست در برابر اين کنوانسيون جهانی قرار دارد. دولت در چند سال اخير بر شدت فشارهای مذهبی و ايدئولوژيک خود بر نظام آموزشی افزوده است. تلاش برای شستشوی مغزی جوانان و "معنويت" دولتی اجباری درعمل دين را از محتوای روحانی و معنوی آن تهی می کند. در چنين شرايطی، همانگونه که بسياری از پژوهش های جامعه شناسی هم نشان می دهد، بسياری جوانان ناچارند با تظاهر و بدون رغبت درونی خود را با هنجارهای رسمی همرنگ سازند و يا به اشکال گوناگون مقاومت در برابر دين دولتی تحميلی روی آورند.
  زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است
  ترتیب:
  نظرات
       
  توسط: Forouzesh از: Ir
  ۱۵ ۱۰ ۱۳۸۹ ۰۶:۳۲
  یکدست کردن و یکپارچه نمودن عقیدتی مردم پروسه ای است که هیچ کدام از ارزش های نظام به اندازه ی آن اهمیت و موضوعیت ندارد. گر نیک بنگرید، واضح می بینید.

  توسط: فریدون
  ۱۵ ۱۰ ۱۳۸۹ ۰۲:۱۱
  باسلام به خدمت مسئول محترم رادیو فردا.
  متاسفانه شما از همه ی اقلیت های دینی نام برده اید بجز اقلیت دینی مردم « اهل حق» .نام اصلی دین ما براساس کتاب مقدسمان «دین یاری» وپیروان این دین « یارسان نام دارند. .پیغمبرمان یک مرد از تبار « اورامانات کردستان» بوده که نام او « سلطان سهاک » است وکتاب مقدسمان به زبان « کردی گورانی» یا « کردی هورامی» می باشد نام آن « دفتر پردیوری» یا « سرانجام » است .دین ما کاملا مستقل است ووابسته به هیچ دینی نیست. دین ما یک دین کاملا « کردی» است دین ما جزء ادیان الهی وابراهیمی نمی باشد واعتقاداتمان کاملا با ادیان رسمی دنیا فرق دارد.ما به دلیل اعتقاد به یک نوع تناسخ خاص ، دیگر اعتقادی به جهان آخرت نداریم، عبادت ما جمعی وهفته ای در مکان مخصوص عبادتمان جمع می شویم وبه وسیله ساز« تنبور» واجرای سرودهای دینی با یکدیگر ، عبادت را به جا می آوریم.
  علی رغم آنکه جمعیت ما در ایران بیش از یک میلیون نفراست اما به رسمیت شناخته نشده ایم ونمی توانیم با هویت اصلی خود زندگی کنیم وبرای استخدام ویا دانشگاه ومدرسه مجبوریم خود را مسلمان معرفی کنیم.
  به ما چندین برابر اقلیت های دینی ظلم می شود چون اولا از نظر ملیتی، « کرد » هستیم ودوما دینمان به رسمیت شناخته نشده است.
  ما هیچ نماینده ای در مجلس ویاا رگان های دولتی نداریم واز حقوق اولیه ی شهروندی محروم هستیم yavaran@live.com

  توسط: مهرداد
  ۱۴ ۱۰ ۱۳۸۹ ۲۳:۲۶
  پايه و اساس اين اختلافات و سخنان بيهوده از زمان شاه عباس آخوند پرست گزاشته شد وتا امروز ادامه دارد به بهشت رسيدن با لعن و نفرين كسانيكه قرنهاست مرده اند يك ايدئولوژي ناعادلانه و احمقانه است مسئله اصلي حفظ قدرت است و مردم اين وسط سر كارند

  توسط: ایمان از: تهران
  ۱۴ ۱۰ ۱۳۸۹ ۱۶:۰۵
  جدا از بحثهای سیاسی،شیعه مذهب بر حق است.البته همه باید آزاد باشند و طبق عقاید خودشون زندگی کنند."لا اکراه فی الدین"
  اما کسی حق نداره به اعتقادات شیعه اهانت کنه.

  توسط: ندا از: ايران
  ۱۴ ۱۰ ۱۳۸۹ ۱۴:۵۶
  شيه علوي همينه.فقط شيعه و لا غير.افتاد....

  توسط: mina از: franc
  ۱۴ ۱۰ ۱۳۸۹ ۱۲:۴۲
  من نمي د ونم تا يكي به روش علمي مي ياد و اين نظام را اين طور در همه ابعادش تحليل درست ميكنه اين طور بهش انتقاد ميكنيم من خودم از نزديك ديدم كه به اهل سنت چه برخورد هاي نا عادلانه و وحشيانه ميكنند .

  نگاهی به افغانی ها در کشورمون بیندازید که حتی فرزندانشان اجازه رفتن به مدرسه ندارند و خیلی از حقوق طبیعی و انسانی اشان در ایران پايمال ميشود در حالی که آنها مسلمان هستند و نزدیک ما وبه ما دست نیاز دراز کردند به نظر من خیلی نزدیک تر از مسلمانان لبنان و فلسطین و غزه هستند اما !!!

  اما اگه به هم وطن های خودمان در کردستان و سیستان و بلوچستان هم نظر بيندازيد دقيقا همان نابرابري ها را ميبينند و گناهشان فقط سني بودنشان است .

  بر فرض كسي در بيرون ايران نباشه اما ميتونه به لطف تكنولوژي كشورهاي غربي كافر !ببينه, ويديو اون اخوند دانشمند كه در مسجد, خانه خدا مقدس ترين مكان !سني ها را زنازاده خطاب ميكنه نه يك بار بلكه در مراسم هاي متعدد ميتونيد به سايت يوتوب برويد و خودتان ببينيد .

  این نظام اگه با سنی ها این طور برخورد میکنه فقط به خاطر اینکه مثل شیعه فکر نمیکنند و عمل نمیکنند !!به همین دلیل بدترین تبعیض ها را مرتکب میشه از فقر اقتصادی تا فقر فرهنگی. اینها را که دیگه نمیشه منکر شد فقط با یک سفر به این استان میشه خیلی راحت این نا بساماني ها را ديد .

  اما در كل اين نظام با فرزندان شيعه خودش, با شكست عقيدتي روبرو شده فرزنداني كه با واكسن اسلام سياسي در ايران .اکنون از مخالفان سرسخت دینی خودش شده اند .

  حالا دیگه چه توقعي كه ميخواهندبا سني ها مشكل نداشته باشند بر فرض تمام كتابها و روش هاي تدريس را هم بر مبناي سرفصل هايي كه خودشان ديكته ميكنند به انها منتقل كنند اما ظلمي كه هروز به مناطق محروم ميشه از نگاه فرزندان آنها ناديده گرفته ميشه؟ اعدام هايي كه هرساله با تعداد زياد در اين مناطق رخ ميده !
  توسط: نام مستعار
  ۱۴ ۱۰ ۱۳۸۹ ۱۲:۲۴
  سهم ایرانیان در برافروختن مذهب شیعه بسیار بوده است.آنان جهت موثر کردن آن رنگ ولعاب زرتشتی دادند وبجای کیخسرو که گفته میشد رفته است وباز میگردد امام زمان را اختراع کردند تا بتواند بدل ایرانیان بنشیند ودراینراه چنان راه افراط پیمودند که دین زمینی اسلام را به خرافه پرستی مبدل کردند.ایرانیان که روزی حکومت شاهنشاهی بخوان دموکراسی سطنتی داشتند بکلی از میانه روی دور شدند وشدند بازیچه دست مغهای زرتشتی که برای انتقامگیری از عربها راه افراط ونژاد پرستی را بدان جا رسانیدند که تاریخ اسلام را جعل کردند و تا آنجا پیش رفتند که گفتند محمد عرب نیست. وعلی را که آدم کشی بیش نبود به عرش علا بردند که شق القمر کرده واین مزخرفات که در واقع نشئت گرفته از اندیشه های بیمار مغان بود که با افراط گرایی هایشان همان بودند که حکومت ساسانیان را به باد دادند وملت ایران را بازیچه دست اقوام دور ونزدیک کردند.مذهب شیعه همه گیر نشد مگر بزور قمه کشان قزلباش صفوی وهمانان بودند که بنیادگرایی اسلامی شیعه را درایران رواج دادند وزن بارگی واستفاده از مواد مخدر از یکسو وپراکندن تخم فهم ودانش از سوی دیگر را چاره ادامه حاکمیت خود دیدند.اگر صفویان بنیاد گذار شیعه دولتی درایران بودند.حکومت جمهوری جعلی اسلامی ناقوس مرگ این مذهب را درجهان بصدا درآورده وبا تقلید مسخره از حکومت صفویان به رواج زن بارگی وانتشار مواد مخدرپرداخته وتخم دانش را از ریشه کنده و تمام اندیشمندان مارا به خارج تبعید کرده وبرای بقای خود بخرید سلاحهای رعوب آور پرداخته و چون نیک بنگیریم اینان همان مغهای زرتشتی مسلمان شده اند که هنوز هم دارند از ملت داغان شده ما انتقام میگیرند. همانهایی که مزدکی ها کشتند مانویهاراآتش زدند همانهایی که با افراطگیریهایشان خرافه پرستی را مد کردند .اما این دور آخر است ایرانیان دارند دارند به بلوغ تاریخی خود نزدیک میشوند وبعنوان یک ملت میروند تا نقش تاریخی خود که همانا تصفیه حساب ریشه ای با این بقایای متعفن مغها است به انجام برسانند. بنظر من اسلام بدون آخوند ها مثل همه ادیان متمدن شده قابل احترام وبی آزار است که سهل است که یک نیاز جامعه متمدن امروز میباشد. درایران آینده ما به اسلام بدون آخوند برای سلامت وتعادل روحی توده های مردم نیاز داریم.

  توسط: بت شکن
  ۱۴ ۱۰ ۱۳۸۹ ۰۹:۴۷
  تجلیل از خلیفه چهارم و نسل اندر نسل او کافی نیست که باید بت ساختن از خلفای اول تا سوم و یا ان مدعی امام غایب بودن را هم به ان اضافه کنند؟  بیایید بجای اینکه از بی احترامی به سه تای اول شکوه کنیم از این پدیده که اکثریت ایرانیان برای انان تقدسی قایل نیستند خوشحال باشیم و سعی کنیم نظر مردم را نسبت به بقیه انها مثل سه تای اول کنیم و به هم وطنان خود بفهمانیم که هیچکدام از انها دارای هیچگونه تقدسی نیستند و در قلب اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان (حتی در سرزمینهای عربی) جایی ندارند.

  توسط: بکره توژلی
  ۱۴ ۱۰ ۱۳۸۹ ۰۱:۳۷
  با سلام و ادب ! به نظر من تفرقه ای است که به ضرر ملت ایران و ایرن می باشد که ملت ایران را به جان هم انداخته اند ما اگر به زمان شاه اسماعیل صفوی نگاه کنیم این سرزمین پهناور را چه جوری به ایران کوچک تبدیل نمود واقعا سهران فتنه گر نمی دانند که به انداختن جان مردم ایران عزیز همه اش به نفع دشمنان ایران می باشد و برا حل ای مشکل واقعا ایران به فیدرالیت احتیاج دارد تا برادری که بین ایرانیان عزیز هست باقی بماند و از بین نرود

  توسط: bita از: USA
  ۱۳ ۱۰ ۱۳۸۹ ۲۲:۵۸
   با سلام 
  من ذر خانواده مذهبی بزرگ شدم. به اجبار نماز و روزه . ولی احساس ٱرامش
  نمیکردام .و خذاوند را در خود احساس نمی کردم.در مذارس هم شستوشوی
  مغزی. ولی با دعا از خداونذ خواستم واقغيت برای من روشن بشه. دين و مذهب
  امر کاملا شخصی. نکته مهم .همه عزيزان مقايسه کنيد .که  همه امامان و 
  وپيغنبران . فکر کنيد چه کسی شمشير بدست نگرفت.چه کسی زناکار را .
  بخشيد.چه کسی جا و مکان نداشت واز اين شهر به أن شهر شفا ميداد.مرده را زنده
  ميکرد.و ازدواج نکرد.
  چه کسی مرد و زنده شد. و حسدش زير خاک نموند .و کذامها محبت داشتن .
  اکر ما ذعا کنيم و از خداوند بخوايم واقغيث چه کسی است . از راه چه کسی
  ‌نجات بیدا  خواهيم کرد.  توسط: نام مستعار
  ۱۳ ۱۰ ۱۳۸۹ ۲۲:۵۴
  جناب آقای پیوندی. شما یک جامعه‌شناس هستی و روش تحقیق این رشته به شما اجازه نمی‌دهد که از راه دور و فقط بر اساس اخبار منتشر شده در سایت‌هایی که هدفشان ادووکسی و فعالیت سیاسی است، تحلیل و قضاوت کنی. شما هیچ اطلاعی از شرایط اهل سنت در بلوچستان نداری. به ظاهر هم فکر می کنی که برنامه دولت برای ساماندهی مدارس اهل سنت یک مداخله ایدئولوژیک دیگر است. اما واقعیت پیچیده‌تر از این حرف‌ها است. دولت ایران سال‌ها چشم خود را به روی فعالیت‌های آموزشی اهل سنت بسته بود. در طول دو دهه گذشته تعداد مدارس رسمی اهل سنت در این استان از ۱۰ تا به بیش از ۷۰ تا رسیده است. تعداد مدارس غیر رسمی هم الا ماشالله! دولت هم هیچ‌کاری به آن‌ها نداشت، تا آن که دید کشورهای عرب حاشیه خلیج به طرق مختلف کمک مالی می‌کنند تا بذر بنیادگرایی مذهبی سنی را در این منطقه بکارند. که تا حدی هم موفق شده‌اند و جندالله یک نمونه بارز آن است.

  برای کسب اطلاعات منصفانه‌تر و دقیق‌تری درباره پیچیدگی‌های این منطقه لینک زیر را ملاحظه بفرمایید.
  http://mianeh.net/article/crackdown-sunni-clerics-iran%E2%80%99s-southeast

  مشکل شما که در پاریس نشسته‌ای و برای زاهدان می‌نویسی این است که همه چیز را بر خلاف اصول رشته‌ات می‌خواهی ساده و سیاه و سفید ببینی. اما این طور نیست. دولت ایدئولوژیک ایران هزار و یک بدی دارد و هزار و یک بلا هم سر اقلیت‌ها می‌آورد. اما اگر می‌خواهی با اتوریته یک جامعه‌شناس مطلب بنویسی درست و دقیق بنویس. اگر هم که به دسته پر جمعیت فعالان سیاسی پیوسته‌ای که فبها و خوش‌آمدی.

  توسط: شباویز
  ۱۳ ۱۰ ۱۳۸۹ ۲۲:۲۲
  {نماينده آيت الله خامنه ای بر اين باور است که دراين قبيل "مدارس طلبه هايی را که بيشتر آنان از نوجوان و جوان هستند و هنوز به قدرت تحليل نرسيده و شعاع فکر و افق انديشه‌شان بسيار محدود است، با آموزشهای وهابی منحرف می کنند."}
  جالب است که ایشان این عقیده رادارد!!
  چراحاکمیت نوجوان وجوان را که هنوزبه قدرت تحلیل نرسیده بسیجی میکندوبه جان مردم میاندازد؟
  به جای اینکه تبعیض های موجودرا بردارندوبلوچ های سنی را به حقوق خودبرسانندبااین کارشان که به اختلاف بین شیعه وسنی دامن میزنند

  توسط: سوخته
  ۱۳ ۱۰ ۱۳۸۹ ۲۱:۳۵
  بيشترين گروهي كه در ايران تحت ظلم و ستم هستند خود شيعيان هستند هر حكومت ديگري اگر بود جرات بي اعتبار كردن مراجع و حوزه ها را نداشت در ايران به راحتي با شيعيان مذهبي غير حكومتي با يك قرائت ديني حكومتي منحط از ولايت هر نوع برخوردي از قبيل حتك حرمت شكنجه زندان اعدام و . . .در هر سطحي ميشودو هيچ نهاد بين المللي حساسيت چنداني هم به ان نشان نميدهد زيرا برداشت ميشود كه اين برخورد برخورد با خودي است به همين جهت مماشات حكومت با ديگر اقليتهاي مذهبي تا سرحد امكان بيشتر است تا درمجامع بين المللي سرپوشي برستمهاي فراوان خود برنقض حقوق مخالفين سياسي وجنبش سبز مردم وهمچنين مخالفان جدي شيعي خود كه دست بر قضا حكومت را حكومت شيعي نميدانند گذاشته باشد

  توسط: نام مستعار
  ۱۳ ۱۰ ۱۳۸۹ ۲۰:۳۶
  من بعنوان یه اهل سنت در تهران درس خواندم اما تماما کتب شیعه به ما تدریس شد و من کوچکترین کتابی در مورد مسایل فقهی سنی در مدرسه نخواندم همیشه از سمت معلمان بینش اسلامی مورد مواخذه قرار میگرفتم که چرا ابوبکر حق علی را خورد؟ گویی من نمایندگان خلفا صدر اسلام هستم و انواع تبعیضها در حق من صورت میگرفت در صورتی که بچه های یهودی مسیحی و زرتشتی خیلی آزادتر بودن و کسی متعرض آنها نمیشد و عقایدشان مورد مواخذه قرار نمیگرفت اما در ایران وقتی اسم سنی میاید قضیه آن با دیگر مذاهب کاملا فرق میکند چون در تمام کتب درسی پر است از توهین به عقاید اهل سنت پای منبر آخوند توهین به اهل سنت در کوچه خیابان پر است توهین اهانت به عقاید اهل سنت حتی در ادعیه آنها از لعن به خلفا راشدین شروع وختم میشود در تلویزیون ساختن فیلمها و تبلیغات ضدسنی که یک درصد در مورد سایر مذاهب نیست حتی در ادبیات مردم عوام بدون قصد از مثلهایی چون سکه عمر پیراهن عثمان و... نامبرده میشود که این ادبیات توسط روحانیت در بین عوام رایج گشته از بزرگترها میشنیدم که قبل انقلاب این تبعیضات نبود کسی فرقی بین مذاهب نمیدانست بعد از انقلاب این مسایل باب شد بعنوان نمونه مراسم عمرسوزان که هیچوقت در تاریخ ایران سابقه نداشته البته مردم ایران مردم فهیمی هستند و تاریخ نشان داده ایران محلی بوده برای رشد ادیان و آزادی مذهب در آن زبانزد بوده و روزی خواهد رسید که دوباره ایران آزاد خواهد شد و این خطوط مذهبی برهم خواهد خورد هرچند من در کشور خودم که قرنهاست در آن اجداد من سکنی داشته اند از ابتدایی ترین حقوق خودم محروم بودم اما بازم اینجا سرزمین من است و ایرانی هموطن من و برای آزادی مام وطن تلاش خواهم کرد به من مربوط نیست 1400 سال پیش کی چیکار کرده اونم در یه سرزمین دیگه واسه من امروز وآینده کشورم ومردمم از هرچیزی مهمتره که جلوی چشمانم پرپر میشن و من کاری نمیتونم بکنم
  زنده باد ایران وایرانی صرفنظر از قومیت و مذهب و نژاد V

  توسط: نام مستعار
  ۱۳ ۱۰ ۱۳۸۹ ۱۴:۰۹
  حرف دل ما رو زدی ولی کیه که به این حرفا گوش بده؟