لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۲۰

۱۱ سال پس از قتل پوینده و مختاری

بیشتر

۱۱ سال پس از قتل پوینده و مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.
۱

۱۱ سال پس از قتل پوینده و مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.

پوستر یازدهمین سالگرد فقدان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.
۲

پوستر یازدهمین سالگرد فقدان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.

پوستر یازدهمین سالگرد فقدان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.
۳

پوستر یازدهمین سالگرد فقدان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.

محمد مختاری، نویسنده دگراندیش ایرانی (۱۳۲۱- ۱۳۷۷) - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.
۴

محمد مختاری، نویسنده دگراندیش ایرانی (۱۳۲۱- ۱۳۷۷) - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.

گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری محمد مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.
۵

گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری محمد مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.

گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری محمد مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.
۶

گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری محمد مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.

گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری محمد مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.
۷

گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری محمد مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.

گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری محمد مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.
۸

گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری محمد مختاری - با وجود گذشت ۱۱ سال از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به دست افرادی که عوامل خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوانده شدند، همچنان خواست خانواده‌های این دو نویسنده دگر اندیش شناسایی آمران و مسببان اصلی این قتل‌هاست.

XS
SM
MD
LG