لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۲

حسن روحانی: راهپیمایی ۹ دی برای آن بود که به فرهنگ عاشورا اهانت شده بود


حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مورد راهپیمایی روز ۹ دی گفته است، ﻣﺮدم در آن روز ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ، بلکه ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮرا اھﺎﻧﺖ ﺷﺪه و بیگانان قصد دخالت در حوزه های اخلاقی و اعتقادی آنها را دارند، و برای حمایت از انقلاب و رهبری در آن اجتماع شرکت کردند.
حسن روحانی در مورد نام گذاری ۹ دی به عنوان روز "بصیرت" هم گفته است که بصیرت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ، و خوشبختانه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۹۲ هم ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
آقای روحانی افزوده که ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺎ ﺗﻮھﯿﻦ و اﻓﺮاطﯽ ﮔﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ، بلکه ﻻزﻣﻪ ﺑﺼﯿﺮت ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮراست و اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺟﺪی ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺎی جهانی ھﺴﺘﯿﻢ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﯽ را ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ.
XS
SM
MD
LG