لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۲۹

ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل «ﺑﻬﺎر» و «ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز» ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ


ھﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﻪ دادﮔﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﺗهران ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ ﺑهار و ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷهروﻧﺪ اﻣﺮوز را ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧت.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮگزاری مهر ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗهاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ ﺑهار و ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷهروﻧﺪ امروز روز یکشنبه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ، سعید پور عزیزی، ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ ﺑهار به دفاع از خود پرداخت و هیئت منصفه با تبرئه وی در ﺧﺼﻮص اﺗهاﻣﺎت اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﮑﺮات و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻼف ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، وی را درخصوص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم، اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﻘﺪﺳﺎت آن، ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌه و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘ و وی را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺪاﻧﺴت.
ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷهروﻧﺪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗهام ﺗﻮھﯿﻦ و ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ھﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﻪ وی را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺪاﻧﺴت.
XS
SM
MD
LG