لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۱۹

بيانيه 528 فعال انجمن هاي اسلامي دانشجويان از نمايندگان متحصن، از ديد يك عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): در ادامه حمايت دانشجويان از نمايندگان متحصن، 528 تن از فعالان دانشجويي ايران در بيانيه اي همدلانه با نمايندگان متحصن مجلس، اقدام اين نمايندگان را شجاعانه و بر افروزنده بارقه اميد خوانده اند و از نمايندگان خواسته اند به اعتراض خود تا فراهم شدن امکان حصور همه نامزدهاي داخل و خارج از مجلس در انتخابات مجلس هفتم، ادامه دهند. يکي از امضا کنندگان اين بيانيه 528 امضايي در گفتگو با اميرمصدق کاتوزيان، از سمت گيري امضا کنندگان در قبال انتخابات آينده مجلس و انگيزه آنان از انتشار اين بيانيه مي گويد. سيد امير پاکزاد (عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت): ما لازم ديديم که قدرداني بکنيم از تلاشي که اين دوستان نماينده داشتند. هر چند آن ها صداقت خودشان را دير نشان دادند، ولي ما الان شاهد هستيم که به طور يکپارچه دارند پافشاري مي کنند بر گرفتن حق ملت. نمايندگان تنها کاري که مي توانستند در اين برهه انجام بدهند، جلوگيري از حذف جمهوريت نظام بود. باعث شدند دست هايي اگر در صدد حذف اين مساله بود، واکنش نشان دادند که در غير اين صورت جمهوريت نظام ما با چالش بزرگي مواجه مي شد که در مجموع شرايط با دادن اين بيانيه خواستيم که به نوعي ضمن اين که اعلام بکنيم به نمايندگانمان که حمايت مي کنيم از اقدام شما، بعضا بعشي از عملکردها و حرکت هايي که انجام بشود در جهت تخرسب اين مساله را، به نوعي مشخص کنيم و نشان دهيم. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): اين جا در بيانيه از رئيس جمهوري خواسته شده است که به کمتر از برگزاري انتخابات آزاد راضي نشوند و اگر ضرورت پيدا کرد حتي انتخابات موعدش به عقب بيافتد. آيا اين موضع با اين دورنما گرفته شده است که در انتخابات شرکت بشود يا اين که تصميم بر اين است که شرکت در انتخابات صورت نگيرد توسط امضا کنندگان اين بيانيه؟ سيد امير پاکزاد: با توجه به اين که هنوز وضعيت تاييد صلاحيت ها مشخص نيست به طور کامل، الان ما موضع قطعي نداريم راجع به اين مساله شرکت يا عدم شرکت. منتهي من يک چيزي را لازم الست که خدمتتان اعلام بکنم که در صورتي که وضعيت به همين منوال باشد و رد صلاحيت ها همچنان باقي بماند، قطعا راهي به جز تحريم وسيع انتخابات از طرف ما وجود ندارد و طبعا ما نسبت به اين مساله تحريم خواهد بود در صورتي که گفتم همين جور و به همين منوال وضعيت ادامه پيدا بکند و هيچ تغييري در تاييد صلاحيت هايي که به صورت غير قانوني بوده است، انجام نشده است. ا.م.ک.: در گذشته اين گونه موضع گيري هاي دانشجويي در بيانيه هاي تشکل هاي دانشجويي بازتاب مي يافت، اما اين بار بيش از 500 دانشجو که بسياري از آن ها مثل خود شما در شاخه علامه دفتر تحکيم وحدت فعال بوده ايد، به طور فردي اين بيانيه را امضا کرده ايد. آيا اين به معني اين است که دو گرايش دست کم بروز پيدا کرده است که يک گرايش منتظر مي ماند تا ببيند که شرکت کند در انتخابات و يک گرايش ديگر تصميمش را گرفته که شرکت نکند در انتخابات؟ سيد امير پاکزاد: به هر حال نظرات متفاوت است. نظريه ما و دوستان اين بود که در شرايط فعلي نمي شود قطعيت داشت حضور يا عدم در انتخابت را. بايد ديد که چه پيش مي آيد. منتهي اين که در بيانيه شما مشاهده مي کنيد که افراد با اسم امضا کرده اند اين بيانيه را، طبعا يک سري اختلاف نظرها و يک سري مسائل ي وجود دارد در تشکل هاي مختلف که هماهنگ شدن تمام افرادي که تحت لواي آن تشکل هستند، شايد چيز مشکلي باشد. در صورتي که افراد به صورت فردي و با توجه به فعاليت هايي که دارند در عرصه هاي سياسي و دانشگاهي، مي توانند که نظر خودشان را بروز دهند، هرچند براي اولين بار در خردادماه گذشته و در پي آن مسائلي که پيش آمد، ما و جمعي از دوستان با نوشتن نامه اي به آقاي خاتمي، رئيس جمهور، و اتمام حجت با ايشان، از آن موقع بود که سرفصلي بود براي نامه هايي که با اسامي فعالين دانشجويي به صورت مستقل و خارج از عنوان تشکل ها صادر شد و ما ديديم که با ادامه اين روند اين که دوستان ما به هر حال سليقه ها يا تفکراتي که به صورت فردي دارند را مي توانند بيان بکنند و تحت محدوديت هاي تشکيلاتي نباشند. به همين نحو بود که اقدام کرديم به دادن نامه اي با اسامي اشخاص فعال دانشجويي. تعداد 528 تن از فعالان انجمن هاي اسلامي دانشجوئي در بيانيه اي همدلانه با نمايندگان متحصن مجلس، اقدام اين نمايندگان را شجاعانه و بر افروزنده بارقه اميد خواندند و از نمايندگان خواستند به اعتراض خود تا فراهم شدن امکان حصور همه نامزدهاي داخل و خارج از مجلس در انتخابات مجلس هفتم، ادامه دهند. يکي از امضا کنندگان اين بيانيه، سيد امير پاكزاد، عضو شوراي عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي ايران (دفتر تحكيم وحدت، طيف علامه)، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد ما لازم ديديم که قدرداني بکنيم از تلاشي که اين دوستان نماينده داشتند. هر چند آن ها صداقت خودشان را دير نشان دادند، ولي ما الان شاهد هستيم که به طور يکپارچه دارند پافشاري مي کنند بر گرفتن حق ملت. وي مي افزايد: نمايندگان تنها کاري که مي توانستند در اين برهه انجام بدهند، جلوگيري از حذف جمهوريت نظام بود.
XS
SM
MD
LG