لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۴

رهبر مخالفان رئيس جمهوري تايوان لغو نتايج انتخابات رياست جمهوري را خواستا ر شد


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): رهبر مخالفان تايوان روزشنبه انتخابات رياست جمهوري اين جزيره را غيرمنصفانه دانست وخواستارلغونتايج آن شد. علي سجادي (راديوفردا): لين چان رهبرمخالفان تايوان وابسته به حزب کومين تانگ پس ازآن که گزارش هاي رسانه ها نشان داد که چن شوئي بيان رئيس جمهوري اين کشور با تفاوت اندکي درآرا برنده انتخابات شده است، گفت دستيابي به اين تفاوت اندک درشرايط مشکوکي صورت گرفته است. اين يک انتخابات منصفانه نبود. خود را آماده لغونتايج اين انتخابات کنيد. هواداران آقاي چن حتي پيش ازاعلام نتايج انتخابات که طي آن رئيس جمهوري با کمتراز 30 هزار راي درميان نزديک به 13 ميليون راي شمرده شده براي دور دوم انتخاب گرديد، پيروزي اورا جشن گرفته بودند. رقابت شديد ميان اين دونامزد رياست جمهوري تايوان، روزجمعه تحت الشعاع سوء قصد به جان چن شوئي بيان درجريان مبارزات انتخاباتي قرارگرفت. لين چان درخارج ازمقرمبارزات انتخاباتي خود به هوادارانش گفت آثاراين سوء قصد ازهرگونه توصيفي فراترمي رود. داستان هاي مختلفي دراين باره ازطريق کانال هاي گوناگون منتشرشده است، اما تاکنون توضيحي روشن درباره چگونگي تيراندازي ديروز داده نشده است. آقاي لين درحالي که هواداران خود را به آرامش فرا مي خواند، گفت دراين لحظات ما چگونه مي توانيم داستان را براي سالمندان وجوانان خود تشريح کنيم. روايت هاي متعدد قابل قبول نيست. يک سري تحولات پيش آمده که ترديدهاي زيادي به وجود آورده است. آقاي لين ازکميسيون مرکزي انتخابات خواست کليه صندوق هاي راي گيري دربيش از 13 هزار حوزه راي گيري درسراسرجزيره تايوان را مهروموم کند. وي افزود ما خواستاربازشماري آرا هستيم. درهمين حال اتومبيل ها راه هاي منتهي به مقرحزب دي پي پي درتايپه را بسته وهواداران رئيس جمهوري حتي پيش ازاعلام نتيجه رسمي انتخابات ازسوي کميسيون مرکزي انتخابات، با به صدا درآوردن بوق اتومبيل هاي خود ادعاي پيروزي مي کردند. کائوچينه پنگ يک عضو پارلمان و وابسته به حزب دي پي پي گفت جناح کومين تانگ حق دارد اين موضوع را به دادگاه ببرد، اما آن ها بايد اثرات اجتماعي وهزينه اي را که اين کاردربردارد نيزمورد توجه قراردهند. جوزف وو معاون رئيس کارمندان کاخ رياست جمهوري درحالي که پيش ازطرح درخواست آقاي لين درمورد لغونتايج انتخابات صحبت مي کرد، گفت من تصورمي کنم حادثه ديروزتاثيرچنداني نداشته است زيرا راي گيري نشان مي داد ما سه درصد جلوبوديم. پليس ضد شورش تايوان پيشتربا خودروهاي زرهي دربرخي ازنقاط حساس پايتخت ازجمله مقردوحزب عمده تايوان ومقر انتخاباتي آن ها مستقرشده بود. لين چان رهبر مخالفان تايوان وابسته به حزب کومين تانگ پس ازآن که گزارش هاي رسانه ها نشان داد که چن شوئي بيان رئيس جمهوري اين کشور با تفاوت اندکي درآرا برنده انتخابات شده است، گفت دستيابي به اين تفاوت اندک در شرايط مشکوکي صورت گرفته است. اين يک انتخابات منصفانه نبود. خود را آماده لغو نتايج اين انتخابات کنيد. هواداران آقاي چن حتي پيش ازاعلام نتايج انتخابات که طي آن رئيس جمهوري با کمتراز 30 هزار راي درميان نزديک به 13 ميليون راي شمرده شده براي دور دوم انتخاب گرديد، پيروزي اورا جشن گرفته بودند. رهبر مخالفان انتخابات رياست جمهوري در جزيره تايوان را غيرمنصفانه دانست.
XS
SM
MD
LG