لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۲

رئيس حزب حاکم آرژانتين روز دوشنبه از مقام خود استعفاء کرد


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): به گفته سخنگوي حزب حاکم پرونيست Peronist آرژانتين، درجريان جنگ قدرت درآرژانتين، رئيس حزب حاکم پرونيست روزدوشنبه ازمقام خود استعفا کرد. اوتازه ترين قرباني مبارزات وتلاش هاي رئيس جمهوري آرژانتين براي دردست گرفتن کنترل نيرومندترين گروه سياسي اين کشوراست. تارا عاطفي (راديوفردا): ادواردو فلنر، رئيس حزب حاکم پرونيست آرژانتين، نيز به بسياري ازپرونيست هاي بلند پايه اين کشورپيوست که ظرف چند روزگذشته براثرفشار نستور کرچنر Nestor Kirchner، رئيس جمهوري پرونيست آرژانتين ازمقام خود استعفا کرده اند. آقاي کرچنرهفته گذشته درکنگره حزب با انتخاب بسياري از رقيبان سياسي به رهبري حزب مخالفت کرد. بورس آرژانتين وپول رايج اين کشور روزدوشنبه ازبيم آن که برخورد وکشمکش دروني جاري حمايت ازآقاي کرچنر را درميان فرمانداران ايالت ها وکنگره قطع کند، سقوط کرد. اين درحالي است که رئيس جمهوري براي اقدامات مهم اقتصادي، نيازبه حمايت اين نهادها دارد. رئيس جمهوري هفته گذشته حاضرنشد درکنگره حزب شرکت کند و وارد مبارزه ومقابله جوئي با نيرومندترين سياستمداران آرژانتين شد. به گزارش خبرگزاري رويتر، آقاي کرچنر سال گذشته هنگامي که به رهبري آرژانتين انتخاب شد، يک سياستمدار ناوابسته بود. هواداران اومي گويند وي کوشش مي کند حزب را ازوجود يک گارد پرونيست قديمي پاکسازي کند که مانع ازکوشش هاي او در راه نوسازي حزبي است که در 60 سال اخير مسلط برسياست هاي محلي بوده است. به نظرمي رسد اين مناقشات هفته گذشته درجريان اجلاس کنگره درسطح نمايان گرديد. اين هنگامي بود که کريستينا، همسر رئيس جمهوري، که خود يک سناتور متنفذ پرونيست است، درحالي که سرگرم سخنراني براي نمايندگان بود، حضار اورا هو کردند. سرمايه گذاران آرژانتين نگران آن هستند که رئيس جمهوري نتواند درسال جاري به توافقي درمورد تامين بودجه دولتي وايالتي دست يابد. اين توافقي است که صندوق بين المللي پول دستيابي به آن را شرط کمک هاي خود به آرژانتين کرده است. حمايت کنگره ازطرح هاي آقاي کرچنر درمورد دستيابي به قراردادي براي زمان بندي جديد 88 ميليارد دلار بدهي هاي پرداخت نشده آرژانتين جنبه حياتي دارد. دولت درحال حاضردرحال گفتگو با بستانکاران براي بازپرداخت بدهي هاي پرداخت نشده آرژانتين است. صندوق بين المللي پول خواستارآن است که دولت آرژانتين به توافقي دراين مورد درسال جاري دست يابد. به گفته سخنگوي حزب حاکم پرونيست Peronist آرژانتين، در جريان جنگ قدرت در آرژانتين، رئيس حزب حاکم پرونيست، روز دوشنبه از مقام خود استعفاء کرد. او تازه ترين قرباني مبارزات و تلاش هاي رئيس جمهوري، نستور کريشنر Nestor Kirchner، براي در دست گرفتن کنترل نيرومندترين گروه سياسي اين کشور است.
XS
SM
MD
LG