لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۷

رئيس حکومت مصر از احتمال تشکيل کنفرانس سران عرب در ماه مي خبر داد


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): حسني مبارک، رئيس حکومت مصر روزيکشنبه اظهارداشت: رهبران کشورهاي عربي به دنبال لغوتشکيل سران عرب که قراربود هفته گذشته درتونس تشکيل شود، مي توانند حتي درکره ماه با يکديگر ديدار کنند. بهروز نيکذات (راديوفردا): حسني مبارک، رئيس حکومت مصر، در حالي که درپايان گفتگوهاي خود با بشار اسد رئيس حکومت سوريه در قاهره تبسمي برلب داشت، به خبرنگاران گفت: بسياري از رهبران عرب اهميت تعيين تاريخ ديگري براي تشکيل کنفرانس سران عرب را پذيرفتند واين کنفرانس ممکن است درماه مه برگزارشود. آقاي مبارک افزود: رئيس جمهوري سوريه که درپايان ديدار چند ساعته اش ازقاهره به دمشق بازگشت، نسبت به تشکيل کنفرانس سران عرب توافق داشت. مبارک، که درتلويزيون دولتي اين کشورصحبت مي کرد، گفت محل برگزاري اين کنفرانس بستگي به نظر رهبران عرب دارد، اما تا آن جا که موضوع به او مربوط مي شود معتقد است که مي توان کنفرانس را درمصر، يمن، تونس ويا هرکشور ديگرعربي وحتي درکره ماه تشکيل داد. آقاي مبارک افزود پيشنهاد اودرمورد اين که مصرميزباني کنفرانس را پس ازلغوآن در تونس برعهده بگيرد، براي حفظ موقعيت وجلوگيري ازهرگونه اعتراضي درکشورهاي عربي بود. درهمين حال تونس درپي به عقب انداختن تشکيل کنفرانس سران عرب به مدت نامحدودي، همچنان روي حق خود درمورد برگزاري اين کنفرانس درخاک تونس تاکيد مي کند. تونس پس ازآن که وزيران امورخارجه عرب درنشست خود موفق نشدند درمورد پيشنهادهاي مربوط به اصلاحات سياسي درخاورميانه به توافق برسند، برگزاري کنفرانس را به مدت نامحدودي به عقب انداخت. رئيس جمهوري مصرگفت به عقب انداختن کنفرانس سران عرب که قراربود روزهاي دوشنبه وسه شنبه هفته گذشته درتونس تشکيل شود، به نفع ملت عرب نيست. به گزارش خبرگزاري فرانسه، رئيس جمهوري مصربراي برگزاري مجدد کنفرانس سران عرب شخصا در روزهاي اخير با شماري از رهبران کشورها تماس تلفني گرفته و پيشنهاد کرده است که کنفرانس درمقراتحاديه عرب درقاهره تشکيل گردد. آقاي مبارک همچنين به خبرنگاران گفت تونس بايد با کشورهاي عربي تماس بگيرد و ببيند آيا مايلند که کنفرانس درتونس تشکيل شود يا هرکشور ديگري که اکثريت با آن موافق باشند. هنگامي که درباره تاريخ تشکيل کنفرانس از رئيس جمهوري مصرسئوال شد، پاسخ داد تصورنمي کنم بتوان آن را درماه آوريل برگزارکرد. من خود عازم مسافرت هستم وپادشاه اردن نيزهمين طور. چند تن از رهبران عرب نيز درماه آوريل دردسترس نيستند. اما برگزاري آن درماه مه امکان پذيراست. به گزارش روزنامه دولتي الاهرام چاپ قاهره، بشاراسد رئيس جمهوري سوريه چند باربا زين العابدين علي رئيس جمهوري تونس تماس تلفني گرفته است تا اورا متقاعد به تشکيل کنفرانس سران عرب درقاهره کند. به گزارش خبرگزاري مصري خاورميانه، رئيس جمهوري مصرمتعاقبا با عمرالبشير رئيس جمهوري سودان نيز گفتگوهائي به عمل آورد. حسني مبارک، رئيس حکومت مصر، روز يکشنبه اظهار داشت که رهبران کشورهاي عربي، به دنبال لغو تشکيل کنفرانس سران عرب که قرار بود هفته پيش در تونس تشکيل شود، مي توانند حتي در کره ماه هم با يکديگر ديدار کنند. وي در پايان ديدار با بشار اسد، رئيس حکومت مصر، گفت که بسياري از رهبران عرب اهميت تعيين تاريخ ديگري براي تشکيل کنفرانس سران عرب را پذيرفتند، و اين کنفرانس ممکن است در ماه مي برگزار شود.
XS
SM
MD
LG