لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ تهران ۰۱:۴۴

انتشار هفدهمين شماره «نامه کانون نويسندگان در تبعيد»


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): از شمار نشريات، کتابها و به اصطلاح periodical هايي که در خارج از ايران منتشر مي شود، نامه کانون نويسندگان ايران در تبعيد که نشريه ثابت اين کانون است، از ثابت ترين ها و ديرپاترين هاست که البته هرگز به صورت منظم منتشر نشده و گاه وقفه هاي طولاني داشته است. بعد از بسته شدن دفتر کانون نويسندگان در ايران توسط حکومت در سال 60 و مهاجرت نزديک به نيمي از اعضاي کانون نويسندگان به خارج از کشور و تشکيل کانون نويسندگان در تبعيد در پاريس، کار انتشار نامه کانون را کانون نويسندگان در تبعيد به عهده گرفت و با سردبيري غلامحسين ساعدي از فوريه 89 منتشر شد. در پي درگذشت ساعدي، اسماعيل خوئي سردبيري آن را عهده دار شد و بعد اين کار به نسيم خاکسار محول شد. حدود سه سال است که مجمع عمومي کانون نويسندگان در تبعيد کار انتشار آن را به عهده را اعضاي آن در آمريکا گذاشته و منصور خاکسار و مجيد نفيسي را به ويراستاري آن گمارده است. هفدهمين شماره نامه کانون نويسندگان در تبعيد به تازگي منتشر شده در 150 صفحه. شامل چند فصل شعر، قصه، نقد نقاشي، معرفي کتان و يک موخره شامل اسناد و اطلاعيه هاي مجمع عمومي و هيئت دبيران کانون. اين نشريه که در هيات کتاب و معمولا قطور منتشر مي شود، از زماني که وظيفه انتشار آن به آمريکا واگذار شده، به نظر مي رسد که صورت و نوبت انتشار منظم تري گرفته و حوزه وسيعي از اهل قلم را به همکاري فرا خوانده است. نامه کانون عمدتا نشريه اي است فرهنگي ادبي که مطالب سياسي، اجتماعي يا مطالب مربوط به موجوديت کانون را مانند دفاع از آزادي بيان وقلم در ايران در اين نشريه کمتر يافت مي شود. اين پرسش را با منصور خاکسار از ويراستاران نامه کانون در ميان مي گذارم که چرا در مورد موجوديت کانون، يعني دفاع از آزادي بيان و قلم در ايران به طور مستقيم مطالبي در نشريه کانون يافت نمي شود؟ ب. ب: آقاي خاکسار مقدمه اي دارد معمولا «نامه کانون نويسندگان ايران در تبعيد» که يا اشاره اي ايست به مسائل سياسي ايران و يا مستقيما درباره مسائل سياسي ايران است. اما درباره اين مسائل هيچگاه، تقريبا هيچگاه، نامه هاي کانون، کتابهاي کانون مطلبي نداشته است مستقل. و حتي براي مثال درباره وضع آزادي بيان و قلم در ايران که در منشور کانون به عنوان دليل و پايه کانون نويسندگان مطرح است، در ايران و در تبعيد، هيچگاه مطلبي به عنوان برنامه يا گزارش کار شده کانون نبوده است. بويژه الان که مسئوليتش به شما در آمريکا سپرده شده در اين شماره يا شماره هاي قبلي. چگونه است که نامه کانون يا به طور کلي هيئت ويراستاران کانون بر اين موضوع متمرکز نيستند؟ منصور خاکسار: ما اين را سپرده ايم به نفس خود آثار و بيشتر اين خطوطي که به اين شکل مشخص و آشکار است و مطابق منشور و اساسنامه کانون نويسندگان در تبعيد بوده است، اطلاعيه ها و گزارشها و مقالات و بررسيهايي که در واقع خود کانون به صورت مستقيم روي آن مسائل داشته به بخش آخر منتقل کرديم به عنوان اسناد و گزارش و اطلاعيه ها. که اميدواريم در واقع اين نوع وظيفه يکي آن که محول شود به قلم خود نويسندگان و آثارشان و يکي برگردد به آن اهداف و خطوط روشني که پيامهاي هيئت دبيران دارد، اينها بتواند حق مطلب را ادا کند. ب.ب: در مورد پيامهاي هيئت دبيران اشاره کرديد، گاه دوره هاي جنجالي کانون نويسندگان ايران در تبعيد داشته است در پي انتشار بيانيه هاي هيئت دبيران کانون. چگونه مطالب نامه کانون تهيه مي شود و چه ارتباطي دارد با هيئت دبيران کانون، هيئت ويراستاران کانون؟ و چقدر متاثر است نامه کانون از موضعگيريهايي که هيئت دبيران کانون در هر بيانيه اي اعلام مي کنند انجام مي دهند؟ منصور خاکسار: دو وظيفه مستقلي است. يعني وظيفه ويراستاران از وظايف هيئت دبيران که بيشتر در چارچوب تشکيلات کانون عمل مي کنند. تا آنجايي که در واقع وظيفه ماست کوشيديم که آن بخش از پيامهاي کانون را در قضاوت بگذاريم که به گستره دانايي و دفاع شايسته اي از آزادي انديشه و بيان کمک بکند. و به هر حال توي چارچوب خشک مطالب سياسي قرار نگيرد. ولي به هر حال طبيعي است که گاه ممکن است خط و خطوط نامه کانون، آن طور که بايد منحصر به خود اين اطلاعيه ها باشد، خب طبعا به آن شکل نباشد و تفاوتهايي باشد. بي آن که اين دو تا متناقض باشند و نافي به اصطلاح کار هم باشند. ولي به هر حال به دليل اين که مضمون کار نشريه کانون عميقتر و گسترده تر است و از لحاظ محتوي قلم عاطفي تر است، طبيعتا يک مقدار در اين زمينه اين تفاوتها ممکن است شايد در وادي امر به چشم بخورد، ولي در حقيقت يک مضمون را قاعدتا پيش مي برد. هفدهمين شماره «نامه کانون نويسندگان در تبعيد» در 150 صفحه منتشر شد. اين نشريه از ديرپاترين نشرياتي است انتشار مي يابد وهرگز به صورت منظم منتشر نشده است. حدود سه سال است که مجمع عمومي کانون نويسندگان در تبعيد، کار انتشار آن را به عهده را اعضاي آن در آمريکا گذاشته و منصور خاکسار و مجيد نفيسي را به ويراستاري آن گمارده است. منصور خاکسار از ويراستاران نامه کانون در جواب اين پرسش که چرا در مورد موجوديت کانون، يعني دفاع از آزادي بيان و قلم در ايران به طور مستقيم مطالبي در نشريه کانون يافت نمي شود در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما اين را سپرده ايم به نفس خود آثار و اميدواريم اين نوع وظيفه محول شود به قلم خود نويسندگان و آثارشان.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG