لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۰۷

اعلام سازمان بهداشت جهاني مبني بر مهار SARS در جهان


(rm) صدا |
سازمان بهداشت جهانی روزشنبه با حذف نام تايوان ازفهرست کشورهای آلوده به ويروس بيماری سارس، اعلام کرد شيوع اين بيماری درسطح جهان مهارشده است. علي سجادي (راديو فردا): سازمان بهداشت جهانی هشدارداد با وجود آن که مهاربيماری سارس گام بسيارمهمی تلقی می شود، کشورها بايد همچنان نسبت به شيوع مجدد اين بيماری که 800 نفر را درسراسر جهان کشت هشيار ومراقب باشند. بيشترکسانی که جان خود را براثرابتلا به سارس ازدست دادند ساکن چين وهنگ کنگ بودند. گرو هارلم برندت لند مديرکل سازمان بهداشت جهانی دربيانيه ای خاطرنشان ساخت امروزما پايان سارس را اعلام نمی کنيم، اما شاهد دستاورد مهمی بوده ايم: شيوع سارس درسطح جهان مهارشده است. تايوان به گرمی ازبيانيه سازمان بهداشت جهانی استقبال کرد. تايوان که آخرين کشوری است که نام ازفهرست کشورهای آلوده به سارس خارج شد، در 20 روزاخيرهيچ گونه گزارشی ازمورد جديدی ازابتلا به اين بيماری نداده بود. اين دوبرابرمدت زيرنظرگيری بيماری است. سازمان بهداشت جهانی دربيانيه خود اعلام کرد با توجه به گزارش های رسيده ازکشورها درمورد زيرنظرگيری سارس، به نظرمی رسد شيوع ويروس اين بيماری درسراسرجهان متوقف شده است. مقامات تايوان گفتند نسبت به شيوع مجدد سارس که برخی ازکارشناسان می گويند ممکن است موسمی باشد، مراقبت های لازم را به خرج می دهند. درتايوان درسه ماه گذشته نزديک به 700 مورد ابتلا به سارس گزارش شد که 84 مورد آن به فوت مبتلايان منجرشد. يو شی – کون نخست وزير تايوان دريک کنفرانس مطبوعاتی گفت ما همچنان اوضاع را از نزديک زيرنظرداريم تا ببينيم بيماری باز می گردد يا نه. ويروس بيماری سارس که نوعی سرما خوردگی عادی توليد می کند، درماه مارس گذشته ناگهان 30 کشورجهان را فرا گرفت وسازمان بهداشت جهانی را برآن داشت که سريعا هشداری درسطح جهان صادرکند. مسافران خارجی وتوريست ها، به ميزان زيادی باعث انتقال وپخش ويروس سارس درسراسر جهان شدند. به همين جهت وقفه ای درمسافرت های توريستی به وجود آمد که به صنعت جهانگردی آسيب وارد آورد. تنها درتايوان تعداد مسافران خارجی درماه مه از 250 هزارنفرکه ماه پيش ازآن ازتايوان ديدارکرده بودند، به 40 هزارنفرکاهش يافت. سازمان بهداشت جهانی دربيانيه خود اعلام کرد با توجه به اين که هنوز حدود 200 نفرکه بيشترآن ها درچين هستند همچنان درقرنطينه به سرمی برند، نمی توان گفت که جهان خالی ازبيماری سارس است. سازمان بهداشت جهاني هشدار داد با وجود آنکه مهار بيماري SARS گام بسيار مهمي تلقي مي شود، کشورها بايد همچنان نسبت به شيوع مجدد اين بيماري که 800 نفر را در سراسر جهان کشت، هوشيار و مراقب باشند. بيشتر کساني که جان خود را بر اثر ابتلاء به SARS از دست دادند، ساکن چين و هنگ کنگ بودند. مدير کل اين سازمان در بيانيه اي گفت که امروز ما پايان SARS را اعلام نمي کنيم، اما شاهد دستاورد مهمي بوده ايم: شيوع SARS در سطح جهان مهار شده است.
XS
SM
MD
LG